Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget medlemmer

Arbeidsmiljøutvalget er oppnevnt for perioden 1.8.2019 til 31.7.2021.

Representerer Medlem Vara
Arbeidsgiver
 • Elisabeth Kihl-Stenrød
   HR sjef (leder 2021)
 • Terje Grøndahl,
  dekan HV
 • Henrik Biørnstad,
  økonomidirektør
 • Carl-Morten Gjeldnes,
  høgskoledirektør
 • Trond Hammervold, dekan ØSS
 • Kjersti Berggraf Jacobsen,
  dekan LU
Hovedverneombud
 • Ole Kristian Førrisdahl 
 • -
Arbeidstaker
 • Annette Øyen
 • Siri Brynhildsen
 • Jon Roger Jacobsen
 • Camilla Bjørke
Møterett
 • Avonova ved Inge Buch
 
Sekretær  

Utvalgets leder velges for ett år om gangen. Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Mandat og arbeidsoppgaver

"Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd." Dette gjøres gjennom systematisk kartlegging og undersøkelser i virksomheten, med påfølgende rapportering. Jmf AML § 7-2.

AMU skal også påse at alle ansatte får innsikt i arbeidsmiljøarbeidet, og tillitsvalgte får den pålagte og nødvendige opplæring for å ivareta sine oppgaver.

AMU plikter å utarbeide en årsrapport. Denne rapporten skal være tilgjengelig for ledelsen og de ansattes organisasjoner.

Valg av arbeidsmiljøutvalg

 • Arbeidsmiljøutvalget velges for to år om gangen.
 • Styret utpeker tre representanter for arbeidsgiver samt vara. Vervet for arbeidsgiversiden følger rollen - ikke person.
 • Hovedorganisasjonene utpeker 2 representanter samt vara for arbeidstakerne. Dersom en arbeidstakerrepresentant slutter i løpet av perioden, trer vara inn som fullverdig medlem.
 • Hovedverneombudet er fast representant i utvalget

Bedriftshelsetjenesten samt en utvalgt student har møterett med uttale- og forslagsrett.

HMS-rådgiver ivaretar sekretærfunksjonen i AMU.

Arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden veksler på ledervervet. Arbeidstaker har ledervervet i partallsår. Arbeidsgiver har ledervervet i oddetallsår.

Lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Ved høgskolen i Østfold er det nedsatt lokale arbeidsmiljøutvalg for hvert studiested. LAMU arbeider etter samme mandat som AMU innenfor sine verneområder. LAMU består av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker. I tillegg har verneombud, studentrepresentant og bedriftshelsetjeneste møte- og uttalerett i utvalget. LAMU rapporterer til AMU. For informasjon om de lokale utvalgene, se:

Referater og rapporter

Rapporter og referater ligger på høgskolens intranett. Ta kontakt med sentral HMS-koordinator dersom du ønsker innsyn.

Publisert 14. mai 2018 13:46 - Sist endret 2. nov. 2021 09:05