AKAN utvalget

AKAN-utvalget er et underutvalg av AMU og skal organisere og tilrettelegge AKAN-arbeidet i Høgskolen i Østfold.

Utvalgets sammensetning

AKAN-utvalget er sammensatt av tre representanter fra arbeidstakerne og tre fra arbeidsgiverne og en representant fra bedriftshelsetjenesten. Disse oppnevnes av AMU.

Representerer Medlem
Representerer Navn
Arbeidstakere Ole Kristian Førrisdahl, Hovedvernombud
Roald Tobiassen, Hovedtillitsvalgt
Harald Oseland, Verneombud
Arbeidsgiver Tone Kjersem, Seksjonsleder HR
Jan-Lorang Brynhildsen, Administrasjonssjef Fredrikstad (leder 2019)
Elin Corneliussen, Administrasjonssjef Halden
Bedriftshelsetjenesten Rolf Borgen
Sekretær Åsa Lier v/Seksjon for HR

Utvalget har 2 års funksjonstid med mulighet for gjenvalg. Utvalget følger samme periode som AMU. Arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden veksler på ledervervet. Arbeidstaker har ledervervet i partallsår. Arbeidsgiver har ledervervet i oddetallsår.

Utvalgets ansvar

AKAN-utvalget er et underutvalg av AMU og skal organisere og tilrettelegge AKAN-arbeidet i Høgskolen i Østfold. Utvalget skal også være pådriver i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. Dette innebærer bl.a. å sørge for at alle får informasjon, at nøkkelpersoner får nødvendig opplæring og å legge forholdene til rette for at det finnes et effektivt støtte- og omsorgstilbud som kan yte bistand til ansatte som har behov for oppfølging.

AKAN-utvalget skal ikke behandle individuelle AKAN-saker.

AKAN-utvalget har krav på generell informasjon omkring AKAN-saker fra avdelings-/driftsenhetsledere ved studieårets slutt for å kunne evaluere arbeidet. AKAN-utvalget rapporterer årlig til AMU om aktiviteter og handlingsplaner.

Forslag til endringer og/eller tillegg til eksisterende rusmiddelpolitikk må legges fram for AMU.

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 2. mars 2020 12:43