Verneombud

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at arbeidsmiljøloven følges. HMS-ansvaret ligger hos leder.

Ved Høgskolen i Østfold er det 8 verneombud. Verneombudene er fordelt på følgende nivå:

 • Hovedverneombud
 • 3 verneombud ved studiested Fredrikstad
 • 4 verneombud ved studiested Halden

Oversikt over verneombud

Verneombud valgt for perioden 1.1.2021 - 31.12.2022:

Studiested Verneområde Verneombud Vara
Hovedverneombud HiØ Ole Kristian Førrisdahl -
HaldenHalden

Sone 1
Sone 2
Sone 3
Sone 4
Sone 5

Harald Oseland 
Hans Olav Bøe
Harald Oseland
Harald Oseland

Elise Jamissen
Midlertidig
-
Midlertidig
 

Fredrikstad

 

 

Oslo kontoret

Sone 1

Sone 2

Sone 3

Petter Arvesen

Frode R. Johansen

Henriette Slorer Jacobsen     

Harald Oseland

Trude Tonholm

 

Ulf Knudsen

Verneområder

Med verneområde forstås ansvarsområdet til et verneombud. Det kan finnes flere arbeidsgivere innenfor et verneområde og verneombudet må derfor forholde seg til forskjellige ledere avhengig av sak.

Det er vedtatt ny HMS organisering som er iverksatt fra 01.08.21. På grunn av at ikke alle verneombud er på plass i ny organisering, gjelder fortsatt eksisterende verneområder.

Verneområder ved studiested Halden

Nedenfor vises inndelingen av de ulike sonene. Sonene er i hovedsak delt inn slik at en avdelinger/enheter tilhører samme sone. Alikevel kan det forekomme at enkeltpersoner tilhører andre soner, da tilknyttning til verneområde følger kontorplass.

Sone Verneområder Avdelinger/Enheter (hovedtilknytning)
 1
 • A2: grupperom og undervisningsrom
 • A3: kontorer i fellestjenesten og ØSS
 • Fellesadministrasjonen
 • ØSS
 2
 • D1: IT
 • DU1: IT-tjenester (Grunntjenester og Brukernære tjenester)
 • IT
 • Seksjon for grunntjenester
 • Seksjon for brukernære tjenester
 3
 • A1, AU1 og AU2: Sentralsone og auditorium
 • BU2: Bibliotek og Læringsstøttesenteret
 • E1, EU1: kontorer bibliotek og vaktmestere, undervisningsrom, kontorer studentparlamentet, verksted
 • G1: Post, Trykkeri, Fremmedspråksenter og rom G1-40
 • LU1: Renholdsentral
 • Bibliotek
 • Ekspedisjon
 • Fremmedspråksenter
 • Post
 • Rengjøringspersonell (alle)
 • Studentparlamentet
 • Vaktmestere
 4
 • EU1: Kontorer ved drama og dramasaler
 • F1, FU1 og FU2: kontorer i Pamlehagen, alle 3 etasjer
 • G1: Undervisningsrom og kontorer
 • Idrettshall og svømmehall med garderober
 •  LU
5
 • C2: Kontorer og møterom
 • A2 042
 • LU
 • Studiestedsadministrasjonen

Verneområder ved studiested Fredrikstad

Sone Verneområder
1 BYGG: A, H (ikke 1. etasje), N og M1, Dreieværste (ferdighetssenteret, 3. etg) fire kontorer i M2 (ikke M3) Ikke kantine og kaffebar, disse tilhører studentsamskipnaden
2 BYGG: S og 1. etasje H
3 Akademiet

Kantineområdet og kontorer til Studentsamskipnaden hører til under verneombudet til Studentsamskipnaden. 

Valg av verneombud

 • Hoved- / verneombudene med vara utpekes av hovedorganisasjonene i fellesskap.
 • Hoved-/ verneombud med vara velges for to år av gangen og følger samme periode som AMU. Seksjon for HR initierer ovenfor tillitsvalgte når nye verneombud skal velges. Hvis Seksjon for HR ikke får melding om endring av verneombud, forutsetter en at verneombudet fortsetter i funksjonen.
 • Hvis hovedverneombudet har verv som verneombud når han/hun blir valgt/utpekt må nytt verneombud velges for dette verneområdet.

Verneombudets rettigheter

 • Verneombud har oppgaver, men ikke ansvar.
 • Verneombud skal få nødvendig opplæring for å kunne skjøtte vervet. Alle verneombud får tilbud om å delta på 40 timers kurs i arbeidsmiljø.
 • Verneombud skal få satt av tilstrekkelig tid til å utføre oppgaver som ligger til vervet.
 • Verneombudet har rett til å stanse arbeidet av hensyn til umiddelbar fare for liv og helse (AML §6-3)

Verneombudets oppgaver

Verneombudene skal:

 • ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
 • se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i AML § 6-2.
 • ivareta studentenes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet i henhold til UHL § 4-3 nr. 2 og påse at fysiske arbeidsmiljøet er tilrettelagt for studentene.
 • ivareta rollen som AKAN-kontakt

Verneombudene har fast plass i respektive lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU).

Hovedverneombudets (HVO) oppgaver

Hovedverneombudet har fast plass i AMU og møterett med uttale- og forslagsrett i LAMU. HVO har ansvar for at de saker som kommer fra verneombudene fremmes og behandles i AMU.

HVO skal være en koordinator og søke å samordne verneombudenes arbeid, og bistå verneombudene i arbeidsmiljøspørsmål. Når det er saker som ikke lar seg løse tjenestevei, skal HVO være verneombudenes talsmann overfor administrasjon og AMU.

HVO har ansvar for en fast møteplass for verneombudene. Møteplassen er et samlingssted og drøftingsforum for samtlige verneombud og er et ledd i koordineringen av verneombudenes arbeid.

HVO har møterett med uttale- og forslagsrett i Læringsmiljøutvalget. Læringsmiljøutvalget har i henhold til UHL § 4-3 nr. 3 ansvar for å bidra til at bestemmelsene i blant annet UHL § 4-3 nr. 2 blir gjennomført.

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 25. okt. 2021 09:57