English version of this page

Søknad om forlenget stipendiatperiode grunnet COVID-19

Stipendiater som har blitt reelt forhindret i sin forskerprogresjon, som følge av koronasituasjonen, kan søke om forlengelse av sitt arbeidsforhold ved HiØ. Siden stipendiatgruppen har forskjellige forskningsoppgaver og er i ulik del av forskerutdanningsløpet, må forlengelser vurderes etter en konkret og individuell behandling.

Bakgrunn

Stipendiatene kan i denne konkrete situasjonen gis forlengelse med grunnlag i forskrift om ansettelsesvilkår, vit. stillinger § 2-3 (lovdata.no), dersom det foreligger særlige forhold som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen. Muligheten for å søke HiØ om forlengelse kommer i tillegg til rettigheter regulert i ordinære lov- og tariffbestemmelser som eksempelvis midlertidig forskrift som gir utvidet rett til omsorgspenger (lovdata.no). HiØ vil i perioden ikke stille krav om at fravær relatert til omsorgsoppgaver for barn med hjemmearbeid er sammenhengende. Det skal sannsynliggjøres at forskningsprogresjonen har blitt hindret som følge av koronasituasjonen.

Forlengelse vil bli vurdert etter en individuell, konkret, saklig og helhetlig vurdering av om stipendiaten reelt sett har blitt forsinket i sin forskerutdanning.

Søknad

Stipendiater som anser seg forsinket som følge av koronasituasjonen må fremlegge begrunnet søknad til egen dekan der følgende momenter vektlegges:

  • I hvilken grad har stipendiatene reelt sett blitt forsinket i sitt arbeid som følge av koronasituasjonen
  • Hvilken betydning har forsinkelsen for ferdigstillelsen av doktorgraden og hvor nært forestående er sluttdatoen for stillingen
  • Forskerutdanningens-/prosjektets karakter, og om forskerutdanningen er teoretisk rettet, empirisk, kunstnerisk eller eksperimentelt rettet og/eller  orientert. Hvilken tilgang kreves til lab, lokaler og utstyr o.l, som kan ha blitt påvirket i forbindelse med stenging av HiØ.
  • Er det særskilte forhold utenfor stipendiatens kontroll som er av betydning, eksempelvis tilgang på empirisk materiale/mulighet for datasamling eller lignende
  • Forsinkelser som følge av stenging og delvis stenging av universiteter og høgskoler med hensyn til praktiske arbeidsforhold, omsorg for mindreårige barn i forbindelse med stenging av barnehager og skoler
  • Hvorvidt og i hvilken grad stipendiater har måttet bidra med tjenestegjøring i helsesektoren.
  • I hvilken grad stipendiater har blitt omdisponert til undervisning/digitalisering av undervisning.

Behandling av søknad

Den enkelte dekan konsulterer aktuell hovedveileder ved mottatt søknad, og innhenter dennes vurdering av kandidatens produksjon i lys av koronasituasjonen (slik det fremgår av denne rutinen).

Dekanen sender sin begrunnede anbefaling med eventuelle vedlegg/dokumentasjon til aktuell kontaktperson ved HR-avdelingen.

Endelig vedtak fattes av ansettelsesutvalget. Stipendiaten vil få brev om endelig vedtak. Dekanen, Kirsti Juliussen ved seksjon for virksomhetsstyring og Connie Lund ved seksjon for lønn skal ha kopi av vedtaket.

.

Publisert 14. mai 2020 13:04 - Sist endret 15. mai 2020 11:18