English version of this page

Veileder for smittevern ved Høgskolen i Østfold

Vedtatt 14.08.2020 av høgskoledirektøren.

Revidert 06.08.21 av HMS rådgiver

Innledning

Fra 15. juni 2020 ble regjeringens stengning av universiteter og høyskoler opphevet. Regjeringen presiserte at universitetene og høyskolene måtte ha en smittevernveileder for å ivareta smittevern lokalt og at avstandsregelen på 1 meter gjelder.

Det skal være trygt og forsvarlig når flere ansatte og studenter kan komme tilbake til Høgskolen i Østfold (HiØ) sine bygninger. Det skal legges vekt på å tilpasse arbeidsforhold for ansatte og studenter slik at smittevernhensyn ivaretas på en god måte.

Det er viktig at det legges gode planer hvor smittevernregler, risikofaktorer knyttet til eksempelvis risikogrupper, og transportmuligheter vektlegges. 

HiØ vil tilrettelegge for at så mange som mulig kan komme fysisk tilbake til jobb for å ivareta undervisning og forskning. Dette må skje i tråd med smittevernreglene.

For å gi en bedre oversikt over hvilke rammer som gjelder for bruk av hjemmekontor, har HiØ utarbeidet samlede retningslinjer for hjemmekontor ved HiØ på sine hjemmesider.

Nærmeste leder har ansvar for å vurdere hvem som kan være fysisk til stede på jobb og hvem som kan ha hjemmekontor. Dette gjøres i samråd med den ansatte og følger de til enhver gjeldende smittevernregler.

Det oppfordres til å gå/sykle og unngå rushtrafikken dersom man reiser kollektivt. Bruk munnbind dersom du må reise kollektivt.

Ansatte i risikogrupper, eller som bor sammen med personer i risikogrupper, bør ta kontakt med fastlegen for å få råd ut ifra sin konkrete situasjon. Kontakt også nærmeste leder for dialog om hvordan arbeidet kan tilrettelegges med tanke på smittevern. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/#arbeidstakere-i-risikogrupper     

Smittevern legger de overordnede føringene for bruk av HiØs bygninger. Bruken må tilpasses og organiseres i henhold til lokale forhold. Denne veilederen gir informasjon om smitteforebyggende tiltak og hvilke forhold som må vurderes ved gjenåpningen av bygningene. Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Generelle føringer

Generelle føringer er som følger:

Generelt om hygienetiltak:

 • Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. 
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Unngå å stå eller sitte tett, og holde minst en meters avstand fra hverandre.
 • Håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av mat, før og etter måltider, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender.
 • Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Unngå å røre ansiktet eller øynene.
 • Studenter og ansatte skal bruke munnbind dersom 1 meters regelen ikke kan overholdes.

Studenter skal:

Sette seg inn i og gjøre seg kjent med retningslinjer og tiltak som fremkommer av risikovurderinger og følge disse

 • Gjøre seg kjent med gjeldende hygienerutinene
 • Sett deg inn i generelle hygienetiltak som er opprettet ved høgskolen. Se våre nettsider; https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-om-coronaviruset.html
 • Gjennomføre e-læring smittevern
 • Du skal IKKE komme på høgskolen dersom du føler deg syk
 • Studenter må følge med i canvas og timeplanen hvordan sin undervisning vil foregå. Studenter i risikogrupper bør som hovedregel studere hjemmefra. For mer informasjon https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/#arbeidstakere-i-risikogruppe

Ansatte skal

Sette seg inn i og gjøre seg kjent med retningslinjer og tiltak som fremkommer av risikovurderinger og følge disse

Sette deg inn i generelle retningslinjer og tiltak i forhold gjenåpning av Høgskolen i Østfold

 • Det er fortsatt behov for en fordeling av arbeidstid mellom hjemmekontor og campuskontor. Vi følger de generelle smitteverntiltakene som gjelder for arbeidslivet nasjonalt. Nå gjelder delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Dette betyr at vi både skal være litt fysisk på jobb (kontoret), og litt hjemme  
 • De som deler kontor avtaler seg i mellom hvordan de ønsker å løse det, men påse at smittevernregler følges. 
 • Ansatte i risikogrupper, eller som bor sammen med personer i risikogrupper, bør ta kontakt med fastlegen for å få råd ut ifra sin konkrete situasjon. Kontakt også nærmeste leder for dialog om hvordan arbeidet kan tilrettelegges med tanke på smittevern. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/#arbeidstakere-i-risikogrupper
 • Ved tilbakeføring av utstyr som du har brukt hjemme, les Prosedyre for levering og mottak av utstyr som ansatte har brukt hjemme

Ledere skal: 

 • Vurdere antall ansatte og studenter som er i lokalene, vurdere rotasjonsordninger for bruk av arealer og vurdere hvem som eventuelt fortsatt kan bruke hjemmekontor
 • Holde tett dialog med ansatte som av ulike grunner har hjemmekontor
 • Sørge for at lokalene og arbeidsplassene er innrettet slik at avstandsreglene kan overholdes
 • Sørge for at tiltak som etableres som følge av risikovurderingen iverksettes og gjøres kjent. 
 • Utvise et særskilt ansvar for å beskytte medarbeidere som kan være spesielt sårbare hvis de skulle bli eksponert for smitte. Dette kan være kronisk syke, eldre eller ansatte med nærstående i risikogrupper.

Se veiledningen fra Arbeidstilsynet https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/                      

Forelesers ansvar:

 • Foreleser skal påminne studenter å overholde smittevernregler hvis behov – dette er et fellesansvar 
 • Foreleser har ansvar for at studentene får registrert seg - se egen prosedyre for registrering
 • Ved eventuell mistanke om smitte skal faglærer gi beskjed til smittesporingsteamet. Send mail til smittesporing@hiof.no
 • Med tanke på studenter som får akutte luftveissymptomer på campus og eventuell smittesporing brukes klasselister. Se egen prosedyre håndtering av smittesporing, karantene og isolasjon. 

Utdypende informasjon

1 Bakgrunn

Denne veilederen har informasjon om hvordan smittevern ved HiØ skal ivaretas. Informasjonen vil bli oppdatert når rådene fra myndighetene endres.

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. De samme tiltakene kan derfor ikke alltid brukes i for eksempel barnehager, bedrifter, helsetjenesten eller på HiØ. Tiltakene må tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen.

Aktiviteter ved Høgskolen i Østfold som kommer inn under helsemyndighetenes øvrige veiledere, skal følge disse veilederne, se referanser. Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant øvrige studenter og ansatte som er tilstede på HiØ.

2 Smitteforebyggende tiltak

Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av Covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal ikke være på HiØ og bør oppsøke helsetjenesten for testing
 • Godt smittevern
 • Holde avstand mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndvask, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Unngå håndhilsning og klemming. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. 

2.1.  Syke personer skal ikke være på Høgskolen i Østfold

Symptomer på Covid-19, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.

Koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptom til alvorlig sykdom. De som blir syke, får vanligvis først symptom fra øvre luftveger (vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste og tap av smak og luktesans), i tillegg til generell sykdomsfølelse og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle diaré. Se Folkehelse instituttet sine nettsider.

Ansatte med luftveissymptomer                                                                                                  Det anbefales at alle som har ny oppstått luftveissymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til prøvesvar foreligger og de ikke lenger har disse symptomene. Du må holde deg hjemme til du er symptomfri.

Ansatte med kjent pollenallergi eller annen kjent luftveislidelse med typiske symptomer (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte ved HiØ.

Mistanke om luftveis symptomer hos andre i husstanden                                                           Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist Covid-19, kan man møte på HiØ som normalt hvis korona senteret i den enkeltes kommune har gitt klarsignal, men skal imidlertid gå hjem dersom man får symptomer. Det er opp til kommuneoverlegen i kommunen og bestemme hvor omfattende karantenen skal være og hvem den gjelder for.

Ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet Covid-19 skal være i karantene, se  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/                        

2.1.1 Når kan studenter og ansatte møte på HiØ?

Studenter og ansatte kan møte på HiØ:

 • Når de har gjennomført HiØs smittevernopplæring og gjort seg kjent med retningslinjer og veileder om smittevern ved HiØ.
 • Når bruk av arealer og eventuelle rotasjonsordninger er avklart med leder.
 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan studenter og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie.

Studenter og ansatte med kjent pollenallergi eller annen kjent luftveislidelse med typiske symptomer (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på HiØ. 

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at personer med symptomer på allergi samtidig kan bli syke av covid-19, og derfor bør holde seg hjemme dersom det forekommer tillegg symptomer typisk for covid-19. Det samme gjelder for personer med andre kroniske luftveissykdommer som kronisk bronkitt eller astma; det er avvik fra deres vanlige symptombilde som skal vektlegges i vurderingen opp mot covid-19.

2.1.2. Når skal studenter og ansatte ikke møte på HiØ?

Det anbefales at alle som har ny oppstått luftveissymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til prøvesvar foreligger og de ikke lenger har disse symptomene. Du må holde deg hjemme til du er symptomfri.

Du skal IKKE besøke Høgskolen i Østfold dersom du føler deg syk.

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Du skal ha lav terskel for å gå teste deg.

Se link for mer informasjon;

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/                     

2.1.3 Dersom du blir syk eller mistanke om smitte mens du er på HiØ

Studenter og ansatte som utvikler symptomer på Covid-19 mens de er på campus, må umiddelbart holde avstand til andre og få testet seg for covid-19 og deretter reise hjem snarest. Hjemreise bør ikke være med kollektivtransport.

Studenter/ansatte må informere om symptomene (ref. Smittevernloven, kapittel 5), hvilke områder som bør desinfiseres (håndtak, servant, kjøkkenkrok, heisknapper o.l.) og bidra til smittesporing.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1              

Symptomer på ny oppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer kan skyldes covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpusthet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.  

Informasjon om symptomene må gis til faglærer/nærmeste leder (ref. Smittevernloven, kapittel 5), hvilke områder som bør desinfiseres (håndtak, servant, kjøkkenkrok, heisknapper o.l.) og bidra til smittesporing.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1

For håndtering av smitte på Høgskolen i Østfold; Se prosedyre for håndtering av smittesporing, isolasjon og karantene                 

2.1.4 Smittesporing og oppfølging

Smittesporingsgruppen har kontakt med kommuneoverlegene i respektive kommuner i forbindelse med smittesporing. Ved mistanke om covid-19 når du er på campus er det essensielt å være nøye med smittesporing. Dette gjøres på følgende måte

Informasjon om symptomer gis til smittesporingsgruppen på følgende måte:

Gjennomføring:

Den smittede eller mistanke om smitte tar kontakt med følgende personer:

Studenter ved HiØ

 • Studenter tar kontakt med faglærer/studieleder

Ansatte ved HiØ

 • Ansatte tar kontakt med nærmeste leder

Høgskolen i Østfold har egen smittesporingsgruppe som direktør for organisasjon og tjenesteutvikling har ansvar for i samarbeid med HMS rådgiver.

De som kontaktes skal videre gi beskjed til smittesporingsgruppen ved HiØ på e-post smittesporing@hiof.no, de kontakter deretter kommuneoverlegen i respektive kommune for bistand. Eventuell smittesporing avklares i samarbeid med kommuneoverlegen i respektive kommuner.

Høgskolen i Østfold går ut i fra gjeldende klasselister. I alle auditorier vil det fra studiestart 2021 være oppmøte registrering. GDPR og personvern vil bli ivaretatt.

Oppstår akutt luftveis infeksjon i undervisningen skal vedkommende med symptomer forlate undervisningen og testes for covid-19. Det er eget rom på campus dersom den syke må vente på transport (se detaljer i Prosedyre for smittesporing, karantene og isolasjon. Faglærer informerer smittesporingsgruppen. Med hensyn til smittesporing vil klasselister bli brukt. Undervisningen kan fortsette som normalt.

Foreleser kan informere de andre studentene at det er en som skal testes og at før prøvesvar foreligger skal alle utøve forsiktighet, men ikke settes i karantene.

2.1.5 Håndtering av informasjon om karantene- og sykdomstilfeller

Taushetsplikt og GDPR

Ansattes fraværsgrunn er underlagt generell taushetsplikt og GDPR. Arbeidsgiver kan derfor som utgangspunkt ikke oppgi informasjon om enkeltpersoners fraværsgrunn og sykdom til ansatte eller andre.

Den ansatte kan gi arbeidsgiver samtykke til å orientere om fraværsgrunn. Det er viktig å påse at samtykke er avgitt frivillig og at det ikke deles informasjon utover samtykkets rekkevidde.

Informasjon om karantene- og sykdomstilfeller innad i virksomheten

Dersom en ansatt får påvist sykdom, vil kommunehelsetjenesten følge opp personen og alle kontakter i henhold til gjeldende retningslinjer for å sikre forsvarlig helsehjelp og smitteoppsporing, se retningslinjer på helsedirektoratet.no.

Dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiver gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er i karantene eller er smittet. Om arbeidsgiver mener det er nødvendig å gi ut slik informasjon for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, skal det foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle.

2.2 Karantene og unntak fra karantene

2.2.1 Studenter/ansatte som har vært på reise 

Vi følger folkehelseinstituttet sine retningslinjer.

Se vedlagt link;

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1               

2.2.2 Ansatte/studenter med bostedsadresse i (Sverige)/dagpendlere                                      

Se covid-19 forskriften, § 6c (lovdata.no)

Vi følger ellers folkehelseinstituttet sine retningslinjer.

Den som dagpendler over grensen må i tillegg ha dokumentasjon på tilknytning til Høgskolen i Østfold.

2.3.3 Karantene, nærkontakter og isolasjon. Testkriterier

Studenter eller ansatte som har bekreftet Covid-19: Skal være i isolasjon (fhi.no). Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Studenter eller ansatte som er husstandsmedlem eller tilsvarende nærkontakt til en person med bekreftet Covid-19: Skal være i karantene (fhi.no). Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (karantene). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Studenter eller ansatte som er satt i karantene: Skal være i karantene.

Studenter og ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet Covid-19 skal være i karantene, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/            

Testkriterier;

https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-testkriterier-for-covid-19/                      

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/?term=&h=1              

3 Godt smittevern

3.1.1 God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med Covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender, og redusere smitte ved hoste. Tiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle ansatte og studenter er kjent med tiltakene under.

3.1.2 Klær og personlig verneutstyr

Det er ikke nødvendig med eget arbeidstøy.

Behov for personlig smittevernutstyr gjøres gjennom risikovurdering av de arbeidsoppgaver man er satt til å gjøre. Munnbind SKAL benyttes dersom 1 meters avstand ikke kan opprettholdes.

Ved bruk av annet verneutstyr i forbindelse med arbeidet så tenk smittevern når utstyret tas av og på. 

3.1.3 Håndvask 

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Hender skal vaskes hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. 

Hender skal vaskes eller desinfiseres:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til HiØ
 • Når man har gått gjennom dører som ikke er berøringsfrie eller trykket på knapper i heiser og kortlesere eller lignende.
 • Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter laboratoriearbeid eller andre aktiviteter hvor ting berøres
 • Ved synlig skitne hender

Tørkepapir må være lett tilgjengelig til bruk.

Alternativer til håndvask

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Enheten må selv kjøpe inn håndsprit.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender.
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved våte eller synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Hostehygiene

Det anbefales å ha engangs tørkepapir/lommetørklær lett tilgjengelig til bruk. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. 

3.1.4 Renhold

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Det utføres normalt renhold i kontorer og øvrige arbeidsplasser. Utvidet renhold gjennomføres i fellesarealer, undervisningsrom og lesesaler. 

Renhold av brukerutstyr og materiell som deles må brukerne stå for selv. Beskyttelsesutstyr trengs ikke ved renhold, men håndvask skal gjøres etter rengjøring, også hvis hansker er brukt. Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. 

Basert på lokale vurderinger er det tilgjengelig desinfeksjon og papir på flere steder, og informasjon om bruk er tilgjengelig på plakater ved det enkelte sted (ex vanndispenser, automater, mikrobølgeovn, billiardbord, tennisbord etc.)

3.1.5 Munnbind og engangshansker

Høgskolen følger hele tiden de råd som FHI gir i forhold til bruk av munnbind. Vi tilbyr munnbind til de undervisningssituasjoner som ferdighetstrening, laboratorievirksomhet etc der vi ser at 1-meteren sannsynligvis ikke kan overholdes. Foreleser deler ut der dette er nødvendig. Munnbind kan hentes av foreleser på Servicetorg.

Ønsker du å benytte munnbind til bruk under transport til og fra arbeidssted, eller ønsker å benytte det i andre situasjoner må dette anskaffes selv

Korrekt bruk av munnbind: https://www.fhi.no/publ/plakat/munnbind/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/                                         

Bruk av engangshansker                                                                                                            Smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. Derfor ønsker vi ikke rutinemessig bruk av engangshansker ved høgskolen. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rutinemessig-bruk-av-hansker-for-butikkansatte-og-kunder-er-ikke-anbefalt/           

3.2 Redusert kontakthyppighet mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme.

For å redusere smittespredning, må man øke avstand mellom alle personer og redusere antall personer som er sammen. Studenter og ansatte skal så langt det er mulig holde minst 1 meters avstand mellom hverandre når de jobber i samme lokale. Tenk også på avstand til andre mennesker ved reise til og fra HiØ. Unngå bruk av kollektivtransport dersom det er mulig, eller reis utenom rushtiden. Om du må reise kollektivt, så følg reglene som gjelder for bruk av kollektivtrafikk og hold så stor avstand som mulig til andre reisende, samt munnbind.

3.2.1 Reduksjon av kontakthyppighet mellom ansatte
 • Alle møteinnkallinger skal inneholde digital invitasjon 
 • Grupper som jobber sammen bør så langt som mulig være små og faste.
 • Ta i bruk større lokaler der det er mulig.

Det bør også tilstrebes å unngå å arbeide på forskjellige arbeidsplasser på samme dag.

3.2.2 Bruk av undervisningslokaler, grupperom og lesesaler

Bruk av lokaler til undervisning av studentene er prioritert foran møter, kurs og seminarer for ansatte eller andre typer arrangementer.

Undervisningsrom                                                                                                                       Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer i undervisningslokalene på HiØ. Det er kontrollert opp for hvert enkelt undervisningsrom tidligere.

Dersom flere personer skal kunne bruke samme plass på samme dag er det tilgjengelig hånd desinfeksjon og tørkepapir slik at brukeren av plassen kan vaske over plassen før bruk. Desinfiser hender før og etter rengjøring av plassen.

Grupperom:                                                                                                                                                 

 • De grupperom som er åpne, må 1 meters regelen følges.
 • Den som bestiller grupperom er ansvarlig for å loggføre de som er tilstede og desinfiserer alle kontaktflater (bord og stol) før og etter bruk. 
 • Det er egne «stasjoner» med desinfeksjon og tørkepapir på alle grupperom
 • Små grupperom med lite ventilasjon er kun åpne for 1 person

Lesesal:

 • Når lesesal er åpen, må 1 meters regelen følges.
 • Ved bruk av lesesal må man selv desinfisere bord og stol før og etter bruk.
 • Det er egne «stasjoner» med desinfeksjon og tørkepapir

Auditorier/undervisningsrom:

 • Auditorier og klasserom kan kun benyttes dersom 1 meter kan overholdes. Se egne lister hvor mange det er plass til på det enkelte sted.
 • Vask eller desinfiser hendene når du kommer inn i auditoriet/klasserom etter pause
 • Bord/sete rengjøres daglig på slutten av dagen av renholdsavdelingen. 
 • Det er den enkeltes ansvar å desinfisere egen stol/benk og pult når de kommer. Ikke tekstil møbler.
 • Det er desinfeksjon og tørkepapir i egen kurv (stasjon) i auditoriet/undervisningsrommet
 • Ved undervisning i auditorier skal alle studenter registrere seg. Se egen prosedyre for registrering. Dette gjelder ikke ikke for klasserom.

  Smittevern og ferdsel inn og ut av undervisningsrom 

 • Rommene må fylles og tømmes på en forsvarlig måte i tråd med 1-metersregelen. 
 • Desinfiser hender når du kommer inn i undervisningsrommet. Bruk inngangsdør dersom det finnes to dører
 • Fyll opp fra rad nærmest inngangsdøra først og så bakover
 • Studentene som sitter nærmest utgangen om å gå ut først. Bruk utgangsdør dersom det finnes to dører.
 • Dersom du kommer senere på dagen tar du med desinfeksjon/papir som står i egen plastbakke for å tørke av egen plass
 • Desinfiser hender når du går ut.  

Inn og ut av auditorier:

Inngangs- og utgangsdør til undervisningsrom er merket

 • Desinfiser hender når du kommer inn i undervisningsrommet
 • Dersom du kommer senere på dagen tar du med desinfeksjon/papir som står i egen plastbakke for å tørke av egen plass
 • Fyll opp fra rad nærmest inngangsdøra først og så bakover
 • Ved undervisningens slutt går studentene nærmest utgangsdøra ut først
 • Desinfiser hender før du går inn og ut av undervisningsrommet

Registrering av seteplass i auditorier:

Registrering av seteplass er for å minske antall personer som må ta hurtigtest/ut i karantene ved påvist covid-19 hos en student. Alle plasser som benyttes i auditoriet har eget setenummer

 • Registreringsskjema sendes ut av faglærer når studentene er på plass og brukes til smittesporing. Ikke ta på registreringsskjemaet før hender er desinfisert
 • Studenten skriver navn og mobilnummer på den linjen hvor setenummeret som benyttes står
 • Studenten bruker egen penn til å skrive inn kontakt informasjon.
 • Studenten sender registreringsskjemaet videre til neste student.
 • Unngå å ta deg til ansiktet eller bruker hånddesinfeksjon i etterkant hvis mulig.
 • Leveres faglærer når alle har fått registrert seg.

Faglærers ansvar i forbindelse med registrering

 • Faglærer skal minne studentene om smittevernreglene.
 • Faglærer sender ut registreringsskjema når undervisningen starter
 • Ferdig utfylt skjema leveres servicetorget.
3.2.4 Utstyr som brukes i undervisningssammenheng
3.2.5 Særskilt om kunstutdanning ved HiØ

Som hovedregel skal det være minst 1 meter avstand mellom personer innen kunstutdanningen ved HiØ.

For øvelser og forestillinger gjennomført som en del av undervisning, eksamener eller forskning i regi av HiØ, kan utøverne ha mindre avstand enn 1 meter når det er nødvendig ut fra kunstens egenart. For hvert enkelt tilfelle skal det gjennomføres en risikovurdering, nødvendige smittevernstiltak skal gjennomføres, og aktiviteten skal godkjennes av Høgskolen i Østfold. 

For undervisningsformål kan avstanden mellom underviser og student være mindre enn en meter dersom undervisningens egenart krever det. Det skal gjennomføres risikovurdering for denne typen undervisning, og nødvendige smittevernstiltak skal gjennomføres.

3.2.6 Undervisningssituasjoner der 1 meteren ikke kan overholdes

Fravikelse av 1 meteren kan skje i undervisningssammenheng for at studenten skal nå sitt læringsutbytte. 

Kriterier for fravikelse av 1 meter og søknad om dispensasjon:

 • Målgruppe for undervisningen
 • Antall deltakere i undervisninger (studenter, lærere, eksterne)
 • Læringsutbytte for undervisningen
 • Tidspunkt for undervisningen
 • Undervisning/Prosedyrer som bryter med en meters regelen som skal gjennomføres
 • Begrunnelse for dispensasjonssøknaden
 • Smittevernsutstyr som skal benyttes
 • Organisering av undervisningen 
 • Fagansvarlig for undervisningen
 • Faglærer sender søknad til dekan for dispensasjon for fravikelse av 1 meteren. Dekan sender søknaden videre til direktør for campus tjenester og HMS rådgiver for orientering.
3.2.7 Overnattingsturer knyttet til undervisning med studenter

Risikovurderingen utarbeides av det aktuelle fagmiljøet og anbefales/anbefales ikke av dekan – før videresending til korona-informasjon@hiof.no 

De som er ansvarlige for turen/turene gjennomfører risikoanalyse i forkant og sender den til godkjenning. Det bør eksplisitt fremgå nødvendighet av å gjennomføre overnatting – tydelig begrunnet faglig. Det bør tydelig fremgå opplegg for evt. overnatting – samt hvordan avdelingen skal sikre at smittevernhensyn ivaretas. Momenter som bør inngå;

 1. Faglige risikoer ved å ikke gjennomføre turen, eller å utsette turen
 2. Risikoer knyttet til å gjennomføre turen med og uten overnatting
 3. Risikoer ved å gjennomføre turen i «nærområdet»
 4. Risikoer knyttet til smitte og hvilke tiltak som gjennomføres
 5. Risikoer knytte til antall personer på tur
 6. Risikoer knyttet til studenter som ikke ønsker å være med på tur som er en del av arbeidskrav.
 7. Risikoer knyttet til omdømme for avdelingen og HiØ. Spesielt gitt den situasjonen vi har med smitte i Norge pr. dags dato.
 8. Risikoer knytte til å sende studenter på tur alene i regi av HiØ

Her finnes informasjon om arrangementer og risikovurderinger: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#planlegging-og-risikovurdering                 

3.3 Utleie og besøk i våre lokaler.

3.3.1 Utleie av lokaler

Det er nå mulig med utleie av våre lokaler, men vil blir fortløpende vurdert.

3.3.2 Besøkende til våre lokaler

Det er fra studiestart 2021 mulig å besøke Høgskolen i Østfold, men vil bli fortløpende vurdert 

3.4 Seminarer, tjenestereiser og private reiser

3.4.1 Interne og eksterne seminarer, arrangementer og møter

Interne og eksterne seminarer kan planlegges, så lenge alle smittevern hensyn ivaretas og en risikovurdering gjennomføres ved større grupper som deltar. Seminarer skal godkjennes av leder og risikovurderingen sendes til korona-info@hiof.no  I risikovurderingen er det viktig å ta høyde for at ikke «hele» avdelingen eventuelt settes i karantene. Det skal ikke planlegges nye seminarer før tidligst 04.09.21

Møter:

 1. Vi anbefaler at alle møter fortsatt gjennomføres digitalt
 2. Fysiske møter bør begrenses. Må møtet gjennomføres fysisk skal 1-meters regel overholdes.
3.4.2 Tjenestereiser

Det må gjøres en kritisk vurdering om tjenestereisen er nødvendig

 • Tjenestereiser innenlands kan gjennomføres, men ta hensyn til smittevern inkl bruk av offentlig transport. Alle tjenestereiser skal godkjennes av nærmeste leder.
 • Vi åpner opp for at det er mulig med deltakelse på seminarer, evt skriveopphold med overnatting så lenge alle smittevernhensyn ivaretas, også reisen til og fra. Vi oppfordrer til å gjøre en kritisk vurdering av alle opphold og at leder godkjenner.

  Dersom det planlegges at større grupper skal reise, skal det gjennomføres en risikovurdering som sendes korona-info@hiof.no for å unngå at en «hel» avdeling settes i karantene.

3.4 Private utenlandsreiser

 • Ansatte skal følge anbefalinger fra UDs reiseråd og karanteneregler. 
 • Den enkelte må selv vurdere hvorvidt en reise skal gjennomføres og ta høyde for karantenetid i etterkant. 
 • Det oppfordres til at evt karantene er gjennomført før studiestart. Det er viktig å være klar over at retten til sykepenger kan bortfalle, dersom reisen er i strid med myndighetenes reiseråd.

 Se vedlagt link: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Gjeldende smittevernregler for arrangementer (helsenorge.no) skal følges.

4 Risikovurdering

Alt arbeid som skal foregå skal risikovurderes med tanke på smittefare. Det er utarbeidet en momentliste, se under, for risikovurdering ved Covid-19 pandemien som kan benyttes som støtteverktøy. Alle som skal utføre arbeid ved HiØ skal kjenne innholdet i risikovurderingen for sitt arbeid før arbeidet starter opp.

4.1 Risikovurdering knyttet til ansatte i risikogrupper eller ansatte som har nær relasjon til en i risikogruppe/er pårørende til en i risikogruppe

HiØ legger til grunn at det skal være en individuell dialog mellom leder og ansatt om den ansatte tilhører en risikogruppe eller om den ansatte har nær relasjon til en i risikogruppe/er pårørende til en i risikogruppe. Leder skal deretter i samråd med den ansatte gjøre en vurdering av om den ansatte kan komme på kontoret. 

Leder bør være spesielt oppmerksom på eldre ansatte, da alder er den tydeligste risikofaktoren og risikoen øker med alder, jf. risikogrupper og deres pårørende (helsenorge.no). Vurderingen av risiko for eldre skal også gjøres i en individuell dialog mellom leder og ansatt. For en samlet oversikt over de ulike risikogruppene og inndelingen av risikogruppene (lett økt risiko og moderat til høy risiko), og hvilke råd FHI gir til risikogruppene ved liten smittespredning/stor smittespredning, vises det til FHIs informasjonsside om risikogrupper.

5 Opplæring av ansatte og studenter

Ansatte og studenter skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen gjennom et obligatorisk smittevernskurs.

Ved HiØ kan man henvende seg til korona-informasjon@hiof.no ved behov for hjelp til organisering av smittevernsarbeidet. Ellers er det mye god og kvalitetssikret informasjon på myndighetenes nettsider. 

6 Referanser

 • Helsemyndighetene: Råd til befolkningen på helsenorge.no
 • FHI: Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter
 • FHI: Veileder om smittevern i barnehager under Covid-19 utbruddet 2020
 • Helsedirektoratet: Smittevern for pasienter og befolkning
 • FHI: Avstand, karantene og isolering
 • FHI: Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende
 • Arbeidstilsynet: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Risikofaktorer som bør vurderes:

 • ansatte/ studenter blir smittet
 • familie til ansatte/studenter blir smittet
 • kolleger blir smittet
 • svikt i egne renholdsrutiner
 • tap av immaterielle verdier
 • tap av materielle verdier
 • skade på ytre miljø
 • andre faktorer

Momenter som bør vurderes i en risikovurdering:

Smittefare:

 • Har alle i gruppen satt seg inn i generelle hygienetiltak som er opprettet ved høgskolen. Se våre nettsider; https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-om-coronaviruset.html
 • Gjennomføre e-læring smittevern
 • Er alle i gruppen friske og innforstått med at de ikke må møte fram om de er det minste i tvil om de er smittet?
 • Tilhører noen ansatte risikogrupper? Risikogrupper skal som hovedregel ha hjemmekontor, med mindre helt spesielle forhold tilsier at det er trygt å komme på jobb.
 • Er det ansatte med nærstående i risikogrupper?
 • Kan alle reise til arbeidsstedet på en smittesikker måte? Det oppfordres til å gå/sykle og unngå rushtrafikken dersom man må reise kollektivt. 
 • Er alle innforstått med faren for å smitte kolleger?
 • Er det sikret redundans ved sykdom på kritisk personell? For eksempel ved at nøkkelpersoner er i forskjellige grupper eller arealer.
 • Er det tilstrekkelig tilgang til midler til desinfeksjon av tastatur/utstyr? Rutiner for lokal rengjøring ved bytte/rotasjon av arbeidsplasser og møterom.
 • Er alle krav til hygienisk standard i HiØs veileder oppfylt?
 • Er det trygge fasiliteter for avstand, rengjøring og antall ved pauser, inkludert måltid? Begrens antall personer som spiser samtidig, for eksempel ved å rullere på bruk av kantine/lunsjrom mellom ansatte, eller spre lunsjen over et større tidsintervall, for å samle færre av gangen. Matpakke anbefales.
 • Er alle kjent med hvilke rutiner som skal følges når sykdom oppstår ved opphold på HiØ? Studenter og ansatte som blir syke mens de er på UiO, må gå hjem så snart det er mulig. Ved mulig sykdom bør ikke offentlig transport benyttes.
 • Andre forhold?

Fysiske forhold:

 • Er gruppen liten og fast og alle kan holde avstand på min 1m? Hvis det er mange ansatte i et kontorområde, kan man vurdere å fordele hvilke dager i uken ansatte skal møte på kontoret og når man skal ha hjemmekontor. 
 • Har man en plan for interaksjon mellom grupper som er tilstede på arbeidsstedet? Bruk videomøte dersom det er mulig.
 • Er det andre grupper som bruker samme lokale?
 • Er det trygge rutiner for bruk og renhold av felles utstyr som kopimaskiner, kjøkken, kaffemaskiner og møterom?
 • Bør man fjerne stoler fra møterom for å sikre tilstrekkelig avstand?
 • Åpne kontorlandskap – anbefalinger fra helsemyndighetene legges til grunn, og vurderinger knyttet til fellesarealer må inngå.
 • Er det tilstrekkelig avstand i skranker eller er det behov for plexiglass?
 • Er det områder det ofte blir kø hvor man bør lage avstandsmerker på gulv?
 • Andre forhold?
Publisert 21. aug. 2020 20:44 - Sist endret 6. aug. 2021 13:51