HMS

Si i fra ved Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold skal være et godt sted å være og et godt sted å arbeide og lære. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen og arbeidsdagen din best mulig. Vår oppfordring er derfor at du sier ifra!

Du kan gi tilbakemelding om store og små saker, og du kan gi både ris og ros. Alle henvendelser blir lest og besvart. 

Varsling

Hvis du opplever eller oppdager skadelige, uetiske eller straffbare hendelser skal du varsle om dette. Å varsle vil si å melde fra om kritikkverdige forhold som har en viss allmenn interesse, og som ikke er allment kjent eller tilgjengelig. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være: forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, mobbing, trusler eller seksuell trakassering. Se HiØ sin varslingsrutine

Avvik

Videre kan du melde avvik knyttet til ulike deler av ditt lærings- eller arbeidsmiljø. Det kan for eksempel være feil og mangler i rom eller bygninger, ekskluderende miljø, forhold knyttet til undervisning eller praksis, konflikter eller forstyrrende oppførsel. Forsøk gjerne å løse saken i samarbeid med dem saken angår eller din nærmeste overordnede eller tillitsvalgte først.

Ros eller tips

I tillegg ønsker vi gjerne melding om gode lærings- eller arbeidsmiljøtiltak ved din avdeling eller enhet som kan komme flere til gode, eller tips om nye tiltak som kan styrke miljøet ved HiØ.

Skader

Ved yrkesskader og yrkessykdom skal det i tillegg meldes fra til NAV og Statens pensjonskasse. Dette gjelder for både ansatte og studenter (når de har deltatt i organisert undervisning). Se mer informasjon om melding av skade

Håndtering

Alle meldinger via Si ifra mottas og håndteres i tråd med høgskolens rutiner for varsling, avvik og tilbakemeldinger. Ved utfylt skjema, vil du motta en kvittering på e-post når meldingen er mottatt av oss. Videre vil du bli orientert om hvordan saken har blitt håndtert og eventuelt hvilke tiltak som er iverksatt.

Dersom høgskolen har behov for mer informasjon knyttet til saken, vil du bli kontaktet av saksbehandler. Du kan selv velge om du ønsker å være anonym ovenfor den eller de personene saken eventuelt omhandler. 

Læringsmiljøutvalg (LMU) og arbeidsmiljøutvalg (AMU) vil orienteres om alle saker som angår lærings- og arbeidsmiljøet.

Digitalt skjema for Si i fra

Annen nyttig informasjon

 

Ressurser for studenter:

Ressurser for ansatte: