HMS

Si i fra!

Ris: Avvik og tilbakemelding om forbedringer

Meld fra om forhold ved det fysiske eller psykososiale lærings- eller arbeidsmiljøet som bør forbedres. Det kan være feil og mangler i rom eller bygninger, ekskluderende miljø, konflikter eller forstyrrende oppførsel. Forsøk gjerne å løse saken i samarbeid med dem saken angår eller din nærmeste overordnede eller tillitsvalgte først.

Nettskjema for avvik og tilbakemeldinger 
knyttet til læringsmiljøet for studenter.

Nettskjema for HMS-avvik 
(for ansatte).

Nettskjema for avvik vedrørende informasjonssikkherhet (studenter og ansatte)
(pga nye nettsider må dere inntil videre sende e-post til cso@hiof.no)

Ved yrkesskader og yrkessykdom skal det i tillegg meldes fra til NAV og Statens pensjonskasse. Dette gjelder for både ansatte og studenter (når de har deltatt i organisert undervisning). Se mer informasjon om melding av skade

Håndtering av tilbakemeldinger og avvikssaker:

 • Avvik og tilbakemeldinger fra studenter eller ansatte vil mottas av læringsmiljøkonsulent og behandles av enheten som er ansvarlig for forholdet det meldes fra om. Det er mulig å melde fra anonymt. Alle innsendere anonymiseres i videre saksbehandling. 

 • HMS-avvik vil mottas og behandles av lokale HMS-ansvarlige.

 • Avvik knyttet til informasjonssikkerhet vil behandles av høgskolens Chief Security Officer. 
 • Læringsmiljøutvalg (LMU) og arbeidsmiljøutvalg (LAMU og AMU) vil orienteres om alle saker som angår lærings- og arbeidsmiljøet.

VARSLING

Hvis du opplever eller oppdager skadelige, uetiske eller straffbare hendelser skal du varsle om dette. Å varsle vil si å melde fra om kritikkverdige forhold som har en viss allmenn interesse, og som ikke er allment kjent eller tilgjengelig. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være: forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, mobbing, trusler eller seksuell trakassering. Du har rett til å varlse anonymt, men oppfordres til å oppgi navn og kontaktinformasjon for å sikre at saken kan følges opp på en god måte. Du kan varsle gjennom følgende kanaler:
 • studenter: muntlig eller skriftlig varsel til studieleder/dekan, SiØ Råd og Helse, læringsmiljøkonsulent.
 • ansatte: muntlig eller skriftlig varsel til nærmeste leder eller dens overordnede, verneombud, tillitsvalgt, Seksjon for HR eller arbeidstilsynet.

Nettskjema for varsling

Både studenter og ansatte kan melde fra via nettskjemaet. Din innmelding vil ikke være anonym, men saken vil bli behandlet konfidensielt av ansatte som har taushetsplikt både underveis, og etter at saken er avsluttet.

Studentombudet gir bistand i saker som omhandler varsling av kritikkverdige forhold. Det være seg informasjon og råd forut for at varslet gis, eller i etterkant i form av støtte og veiledning. Les mer om Studentombudet.

Les mer om HiØs varslingsrutiner...

Les mer om mobbing / trakassering...

Les mer om rusmiddel - og spillproblematikk...

Ros og tips

Gi oss tilbakemelding om gode lærings- eller arbeidsmiljøtiltak ved din avdeling eller enhet som kan komme flere til gode, eller tips oss om nye tiltak som ikke eksisterer ved HiØ i dag!

Nettskjema for ros og tips

Læringsmiljøkonsulenten/rådgiver i Seksjon for HR vil motta og behandle tipsene. Relevante utvalg og aktuelle enheter vil rådføres i oppfølgingen av mottatte tips om tiltak.

Annen nyttig informasjon

 • Fusk- og plagieringssaker
 • Skikkethetsvurdering
 • Nødnummer: Brann: 110, Politi: 112, Ambulanse: 113, Legevakt: 116 117
 • Branninstruks
 • Beredskapsplan
 • Varsling og tilbakemeldinger til HiØ:
  • Dette bør du vite før du varsler - HiØs varslingsrutiner (Mangler)