Kriseteamets ansvar og oppgaver

Kriseteamet er Høgskolen i Østfolds sentrale beredskapsgruppe. Den består av kontaktpersoner på ledernivå som alltid, både i arbeids- og fritid, kan kontaktes når kriser eller ulykker oppstår. Kriseteamet trer inn ved alvorlige hendelser og større ulykker.

Ved alvorlige hendelser eller kriser skal kriseteamet:

  • sette kriseledelse
  • vurdere situasjonens alvorlighetsgrad
  • tilkalle aktuell ekstern bistand
  • organisere det øvrige beredskapsapparatet (info- og kommunikasjon, pårørendeteam)
  • informere internt og eksternt

Kriseteamet skal se til at HiØ har en beredskap som gjør at en raskt kan innkalle kompetente personer som kan foreta debrifing og eventuell krisepsykiatrisk førstehjelp.

Er krisesituasjonen av et visst omfang og alvor, vil den bli tatt hånd om av profesjonelle hjelpere som politi, brannvesen, sivilforsvar og helsevesen. Kriseteamet samarbeider da med disse instanser og stiller seg til disposisjon for den skadestedsledelse som blir etablert.

Kriseteamets oppgaver er nærmere beskrevet i krisestøtteverktøyet CIM.

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 12. sep. 2018 14:41