Tiltaksplan

HiØ benytter krisestøtteverktøyet CIM som benyttes for loggføring og dokumentasjon av kriseteamets arbeid i en krisesituasjon. I systemet ligger det tiltaksplaner for ulike hendelser.

Generell tiltaksplan

Alle som blir varslet, har taushetsplikt. Rektor (høgskoledirektør) uttaler seg ved eksterne henvendelser i samråd med politiet.

HENDELSE ANSVARLIG TILTAK
AKUTTFASE
STRAKSTILTAK De(n) som kommer først til stedet
 • Yte førstehjelp
 • Ring :
  Ambulanse: 113
  Politi:  112
  Brann: 110
 • Varsle servicetorget: 69608000 (Mandag - fredag kl. 08:00 – 15:45) eller vaktselskap: 90784853 (hele døgnet)
VARSLING Sykehus, politi eller andre der det er naturlig
 • Varsle pårørende
Resepsjon/vaktmester/studentvakt/vaktselskap
 • Varsler kriseteam
Kristeteam Kriseteamet vurderer videre varsling:
 • pårørende om hva som blir gjort på høgskolen
 • studieleder/studiekoordinator
 • andre ansatte eller andre studenter
 • leder av bygningsmessig drift og byggeier
 • studentsamskipnaden som varsler videre i sin organisasjon
 • studentsamfunn/ studentparlamentet
Ved arbeidsulykke
(gjelder også studenter i undervisningssituasjon)
Kriseteam
 • varsle politi/arbeidstilsynet
INFORMASJONSFASE
  Østfold politidistrikt
 • bestemmer innholdet av informasjon som angår det videre arbeidet med å løse situasjonen
  Høgskolens ledelse
 • informere studenter, ansatte, pårørende og media i samråd med politiet
 OPPFØLGINGSFASE  
BEARBEIDING OG PRAKTISKE TILTAK
 • kriseteam
 • adm personell
 • studieleder, ev andre med spesiell kompetanse
 • studentrådgivningen (gjelder studenter)
 • bedriftshelsetjenesten (gjelder ansatte)
 • prest
 • informere medarbeidere eller medstudenter om hendelsen
 • utpeke ved behov kontaktperson for familien
 • få oversikt over hvem som var vitne/først på stedet
 • gi tilbud om samtale for bearbeiding / debrifing av dem som har vært vitne/først på stedet
 • informere om hjelpeapparatet som finnes, ev å ta kontakt med hjelpeapparatet
 • holder øvrige ansatte/medstudenter informert ved langvarig sykefravær
VIDERE OPPFØLGING AV STUDENTENE Studieleder
Studentrådgivningen
 
 • holder kontakt med student/hjemmet ved lengre sykehusopphold / sykefravær
 • hjelper til den første tiden når han/hun er tilbake på høgskolen
 • ved arbeidsulykke:
  • fyll ut skjema for yrkesskade
  • melding til LMU/AMU
VIDERE OPPFØLGING AV ANSATTE Dekan
HR-direktør
Bedriftshelsetjenesten
 • følge opp ansatte ved lengre sykehusopphold / sykefravær
 • følge opp ansatte ved tilbakeføring i jobb
 • følge opp kollegaer dersom det er nødvendig
 • ved arbeidsulykke:
  • fyll ut skjema for yrkesskade
  • melding til AMU
ETTERARBEID Kriseteam
 • evaluere hvordan beredskapsplanen har fungert og eventuelt å foreslå endringer
Dekan/HR-enheten
(gjelder ansatte)
 • forsikringsspørsmål ved for eksempel uføre

Tiltaksplanen vil ikke kunne omfatte alle tenkelige krisesituasjoner. Det vil være situasjoner hvor vanlige tiltak og "oppskrifter" ikke vil virke hensiktsmessige. Erfaring tilsier at kunnskap om normalreaksjoner og behov i krisesituasjoner vil gjøre oss bedre skikket til å møte situasjonen når noe skjer.

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 26. apr. 2019 12:46