Brannvern

Som student, ansatt eller besøkende ved HiØ har du ansvar for å sette deg inn i brannrutinene ved HiØ, campus Halden og campus Fredrikstad. Det er viktig at du orienterer deg om rømningsveier i de arealer du oppholder deg. Ved en eventuell evakuering skal du påse at personer i nærheten av deg kommer seg trygt ut av bygningen.

HIØ skal arbeide målrettet og systematisk med brannforebyggende arbeid.

Det skal ikke oppstå personskader eller gå tapt store materielle verdier grunnet brann. HiØ har mål, planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann.

Mål

 • HiØ har et kontinuerlig systematisk arbeid for å forebygge brann, eksplosjon og ulykke, samt begrense konsekvensene en brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.
 • HiØ gjør de som har rett til å bruke HiØ sin bygningsmasse kjent med kravene og forutsetningene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket og virksomheten som har betydning for brannsikkerheten.
 • HiØ skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for sine bygg og skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.
 • HiØ har årlige delmål – se handlingsplan Fredrikstad og Halden 

HiØs definerte roller i brannvernarbeidet – se organisasjonskart for Fredrikstad og organisasjonskart for Halden

Høgskoledirektøren har ansvaret for HMS-arbeidet

Brannvernleder gjennomfører kontroll og rutiner for virksomheten i Fredrikstad. I Halden har Statsbygg som eier dette ansvaret.

Soneansvarlig fungerer som støtte for leder og bidrar i virksomhetens brannforebyggende og brannbekjempende oppgaver.

Seksjon eiendomstjenester bidrar med teknisk- og faglig kompetanse, spesielt knyttet til branntekniske installasjoner- og systemer.

Brukers kontakt har overordnet systemansvar for brannsikkerhetsområdet og skal yte støtte til HiØs ledelse og enheter.

Organisering av arbeidet

Eier

Det er eieren som har ansvaret for å gjøre seg kjent med, formidle opplysningene om brannsikkerhet i byggverket og om byggverkenes gjeldende forutsetninger. Eieren skal også samordne bruken, slik at kravene og rutinene som gjelder for byggverket blir overholdt. Statsbygg er øverste ansvarlig eier av alle bygg på Campus Halden og Hemfosa for Campus Fredrikstad.

Driftsmøter

HiØ har organisert arbeidet med å ha driftsmøter på den enkelte campus – i forkant av hvert brannutvalg. Møtene har til hensikt å følge opp og revidere handlingsplan, gjennomgang av risikovurdering, opplæring og øvelser.

Brannutvalg

HIØ har eget brannutvalg på den enkelte campus, utvalget har to møter i året og består av følgende personer per 01.01.20:

Brannutvalg Halden:

 • Leder for seksjon eiendomstjenester: Rolf Eirik Bexrud
 • Representant fra eiendom; Tormod Hovdegaard Andersen
 • Leder for avdeling campustjenester: Jan Lorang Brynildsen
 • Representant fra Statsbygg (eier): Frank Skogen (leder) og Ole Aasen
 • Sikkerhets- og beredskapsrådgiver: Lars Erik Aas
 • HMS rådgiver og bruker`s kontakt: Ruth Åsa Lier
 • Servicetorget:  Ann-Charlot Brandstorp

Brannutvalg Fredrikstad:

 • Leder for seksjon eiendomstjenester: Rolf Eirik Bexrud
 • Leder for avdeling campustjenester: Jan Lorang Brynildsen
 • Representant fra eier, teknisk forvalter, SSB Norden: Jørgen Dammen
 • Representant fra Værste AS: Morten Hansen
 • Representant fra drift og brannvernleder: Jon Jacobsen og Geir Bråten
 • Sikkerhets- og beredskapsrådgiver: Lars Erik Aas
 • HMS rådgiver og bruker`s kontakt: Ruth Åsa Lier

Studiested Fredrikstad og Halden

Gjør deg kjent med gjeldende branninstruks for begge campus:

Soneansvarlige

Brannvernledere og bruker`s kontakt

Studiested Halden

Kontakt Rolle Telefon
Ole Aasen (Statsbygg) Brannvernleder 907 21 799
Ruth Åsa Lier Bruker`s kontakt 69 60 82 02

Studiested Fredrikstad

Kontakt Rolle Telefon
Geir Bråten Brannvernleder bygg A, H, M og N 69 60 86 90
Jon Jackobsen Brannvernleder
Smia og Akademiet
69 60 86 90
Ruth Åsa Lier Bruker`s kontakt 69 60 82 02
Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 5. aug. 2021 15:30