Dødsfall/ulykke - Ansatt

Denne rutinene skal benyttes dersom en ansatt dør eller blir utsatt for en alvorlig ulykke 

Alle som blir varslet, har taushetsplikt.
Rektor/dekan (ev høgskoledirektør/avdelingsdirektør/-leder) uttaler seg ved henvendelser.

AKUTTFASE ved ulykke/dødsfall i arbeid

HENDELSE

ANSVARLIG

TILTAK

Strakstiltak

De(n) som er sammen med/ finner den forulykkede

 • Yte førstehjelp
 • Varsle lege/politi
  Medisinsk nødhjelp: tlf 113
  Politi: 112

De(n) som er sammen med/ finner den forulykkede utenfor arbeidsplass

Varsle dekan/avdelingsdirektør/-leder

Ved arbeidsulykke eller mistenkelig dødsfall

Politi

Etterforsker

 

Arbeidstilsynet

Avklare hendelsesforløp

Varsle

Politi

Varsler pårørende

Dekan/ Avdelingsdirektør/-leder

Kalle sammen kriseteam

Høgskoledirektør vurderer videre varsling (KBT):

 • Bedriftshelsetjenesten
 • Prest
 • m.fl

GENERELL OPPFØLGING ved dødsfall:

HENDELSE

ANSVARLIG

TILTAK

Informere

Nærmeste leder

 • informere ansatte/studenter ved den aktuelle avdeling/enhet.
 • informere kollegaer som er borte fra jobb
 • informere servicetorget

Informasjonssjef

 • Informasjon til alle ansatte samt studenter ved gjeldende avdeling om dødsfall
 • Informere om hvem som kan kontaktes for videre oppfølging og informasjon

Oppfølging

Nærmeste leder ev. sammen med kriseteam

Legger opp arbeidet videre:

 • utpeke kontaktperson overfor pårørende
 • arrangere minnestund
 • sette av tid og sted til å snakke med ansatte og studenter for å bearbeide sorgreaksjoner
 • orientere vaktmester, informasjonssjef, seksjonsleder HR og servicetorg om tidspunkt for begravelse
 • ev. kontakte ekstern krisehjelp hvis nødvendig
 • ev. debrifing av de som har vært vitne/først på stedet

Nærmeste leder

Informere ansatte og studenter ved aktuell avdelingen/enhet om og tid og sted for minnestund.

Nærmeste leder

 • kontakt med høgskoledirektør
 • praktisk tilrettelegging
 • kontakt med pårørende/ blomster, hilsen, samtale med hjemmet
 • orientere om forsikringsordninger og lignende
 • samordne deltakelse i begravelse
 • ev. oppfølgingsmøte for studenter og ansatte

Servicetorget

Bestille bårebukett/krans fra Høgskolen i Østfold

Informasjonssjef

Informere alle ansatte og studenter om begravelse og flagging.

Vaktmester

Flagge på begravelsesdag

Videre oppfølging

Kriseteam /Bedriftshelsetjenesten

Sette av tid til samtale / spørsmål omkring dødsfallet

Gi tilbud om oppfølging

Etterarbeid

Kriseteam/ Bedriftshelsetjenesten

Evaluere hvordan beredskapsplanen har fungert og eventuelt å foreslå endringer

Leder/ Seksjon for HR/ Seksjon for lønn/ Seksjon for brukernære tjenester

 

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 2. apr. 2020 08:38