Dødsfall/ulykke - Student

Denne rutinen skal benyttes dersom en student dør eller blir utsatt for alvorlig ulykke.

Alle som blir varslet, har taushetsplikt.
Rektor/dekan (ev høgskoledirektør/informasjonssjef) uttaler seg ved henvendelser.

I beredskapsplanen defineres student som: "Den som har akseptert tilbud om studieplass på et hel- eller deltidsstudium. For nye studenter gjelder definisjonen fra og med studiestart. Etter gitte tidsfrister er vilkåret at semesteravgift er betalt og utdanningsplan bekreftet. Nærmere vilkår er definert i "Forskrift om eksamen og studierett ved HiØ, §3. Studierett."

AKUTTFASE ved dødsfall på høgskolen/praksisplass

HENDELSE

ANSVARLIG

TILTAK

Strakstiltak

De(n) som er sammen med/finner den forulykkede

Yte førstehjelp

Varsle lege / politi:
Medisinsk nødhjelp: tlf 113
Politi: tlf. 112

Ved dødsfall utenfor høgskolens område:

Kontakte dekan/ avdelingsdirektør/-leder

Ved arbeidsulykke eller mistenkelig dødsfall

Politi

Etterforsker

Arbeidstilsynet

Avklare hendelsesforløpet

Varsle

Politi

Varsel pårørende

Dekan

Kalle sammen kriseteam

Direktør vurderer videre varsling (KBT):

 • Studieleder
 • Andre ansatte
 • Prest
 • Rektor
 • Studentleder og organisasjonskonsulent

GENERELL OPPFØLGING ved dødsfall

HENDELSE

ANSVARLIG

TILTAK

Informere

Dekan

Informere nærmeste studenter og ansatte, rektor og studentleder/organisasjonskonsulent

Informere servicetorget

Informasjonssjef

Informasjon til ansatte etter behov samt studenter ved gjeldende avdeling om dødsfall

Informere om hvem som kan kontaktes for videre oppfølging og informasjon

Oppfølging

Dekan ev. kriseteam

 

 

 

Legger opp arbeidet videre:

 • utpeke kontaktperson for pårørende
 • arrangere minnestund
 • sette av tid og sted til å snakke med studenter og ansatte for å bearbeide sorgreaksjoner
 • orientere vaktmester, informasjonssjef,  servicetorg, studentsamskipnad og studentleder om tidspunkt for begravelse
 • kontakte ekstern krisehjelp hvis nødvendig
 • ev. debrifing av de som har vært vitne/først på stedet

Dekan

 

 • vurdere om en skal avlyse undervisning, eksamen og andre arrangement
 • praktisk tilrettelegging
 • kontakt med høgskoledirektør (KBT)

Dekan/
studentsamskipnaden

 • kontakt med pårørende; blomster, hilsen, samtale med hjemmet
 • hjelp til pårørende som kommer utenbys fra
 • representasjon i begravelse
 • svare på spørsmål om forsikring/erstatning
 • bestille bårebukett/-krans fra avdelingen

Informasjonssjef

Informere alle ansatte og studenter om begravelse og flagging.

Vaktmester

Flagge på begravelsesdag

Videre oppfølging

Studieleder/ studentrådgivningen / kriseteam

Ha god kontakt med studentene og gi tilbud om ev. oppfølging

Etterarbeid

Kriseteam/
KBT/SiØ

Evaluere hvordan beredskapsplanen har fungert og eventuelt å foreslå endringer

Dekan/ Avdelingsdirektør/-leder

Praktisk oppfølging:

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 6. apr. 2020 10:25