Arbeid på laboratorium, verksted og Senter for Simulering og Innovasjon

Høgskolen skal sørge for at studenter og ansatte får tilstrekkelig informasjon og opplæring om sikker bruk av maskiner og tekniske innretninger.

Der maskiner og tekniske innretninger kan medføre fare for liv og helse skal driftsenheten utarbeide klare instrukser på hvordan utstyret skal brukes. Instruksen skal være på norsk og lett tilgjengelig for både ansatte og studenter.

Stoffkartotek

Hver driftsenhet har sine stoffkartotek med oversikt over helsefarlige og giftige stoffer som blir benyttet. Stoffkartoteket skal til enhver tid være oppdatert med det som faktisk finnes av kjemikalier ved driftsenheten.

Aktuelle lenker