Prosedyre for håndtering av vold og trusler – veiledning

Prosedyre for håndtering av vold og trusler skal bidra til å forebygge, sikre god håndtering og oppfølging av vold og trusselsituasjoner for ansatte.

HiØ har stor bevissthet om risiko for vold og trusler. Retningslinjene gjelder vold og trusler utøvd av tredjepart og omfatter hele virksomheten og alle ansatte ved HiØ. Med tredjepart menes i denne sammenheng personer som ikke er ansatt ved HiØ og som truer og utøver vold mot en HiØ-ansatt i dennes arbeidssituasjon.

Retningslinjene tydeliggjør ansvar, krav til forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler.

Vold og trusler mellom ansatte og/eller leder håndteres i henhold til HiØs Prosedyre for konflikthåndtering og Prosedyre for varsling.

Trakassering mellom ansatte håndteres gjennom Prosedyre for konflikthåndtering og Prosedyre for varsling.

Forebygge vold og trusler

Å forebygge vold og trusler er en del av det systematiske HMS-arbeidet. Det innebærer å kartlegge farene, vurdere risiko, utarbeide planer og prioritere tiltak, samt iverksette tiltak, inkludert opplæring.

Risikovurdering

I hvilke typer arbeidssituasjoner kan ansatte bli utsatt for vold og trusler?

Risikovurderinger skal gi svar på:

  • Trinn 1: Hva kan gå galt?
  • Trinn 2: Hvor stor er sannsynligheten og hva er konsekvensene hvis det går galt?
  • Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre at det går galt? Hva skal vi gjøre for å minimere og redusere sannsynlighet og konsekvenser? (finne tiltak)
  • Trinn 4: Gjennomføre tiltak og dokumentere

Risikovurdering foretas ved hjelp av metode for kartlegging og vurdering og skal utføres i forkant av en aktivitet eller når den endres, i tråd med myndighetskrav og interne regler.

Linjeledelsen har ansvar for å gjennomføre og følge opp risikovurderinger.

Opplæring

Opplæring gir økt forståelse for sikkerhet og risiko, samt kunnskap om hvordan vold og trusler kan forebygges.

Opplæring gir ansatte og ledere en felles forståelse og gjør oss bedre i stand til å håndtere potensielle volds- og trusselsituasjoner.

Opplæringen skal være basert på en risikovurdering i de enkelte miljøene. Den må inneholde praktiske elementer og trening i å håndtere slike hendelser.

Linjeledelsen har ansvar for å gjennomføre opplæring.

Opplæring i sentral regi kunngjøres på Ansattsidene og på HMS-nettsidene.