Om enheten

 Team Ansatt/Funksjon  Arbeidsområder

Opptak

Hege Marie Gundersen
(førstekonsulent)

Jehan Shawali
(rådgiver)

Tine Sønderby Kristensen
(rådgiver)

Trine-Lise Brattested
(opptaksleder/seniorrådgiver)

 • Veiledning og informasjon angående opptakskrav, realkompetanse og søknadsprosedyrer
 • Behandling av søknader om opptak til Høgskolen i Østfold og gjennomføring av opptakene
 • Utvikling av opptaksregler
 • Utredning, rapportering og analyser av søke- og studentdata
Utredningsarbeid og 
studieutvikling
(team studieutredning og kvalitetssikring)

Frode Willy Skogmann
(seniorrådgiver, juridisk rådgiver)

Gro Telhaug
(seniorrådgiver)

Hedvig Maria Bergem
(rådgiver)

Inger Steiner Børresen
(rådgiver)

Ingunn Melleby Fremmerlid
(rådgiver)

Lena Therese Tolfsen
(seniorrådgiver, teamleder)
 

 

 •  Studieutviklingsarbeid på bachelor- og masternivå
 • Utarbeidelse og oppfølging av høgskolens sentrale forskrifter og bestemmelser knyttet til studieplanarbeid
 • Koordineringsansvar for studieplanarbeid ved høgskolen
 • Koordinering av og deltakelse i periodiske programevalueringer
 • Koordinering/utarbeidelse av høringsuttalelser til eksterne aktører
 • Bistå kvalitetssikring av studieprograminformasjon
 • Sekreteriat for høgskolens utvalg for utdanningskvalitet (UKU)
 • Sekretariat for høgskolens klagenemnd og skikkethetsnemnd
 • Medlem i Markedsføringsutvalget
 • Medlem i studieadministrativ gruppe (SAG)
 • Utredningsarbeid knyttet til styresaker
 • Lederstøtte

Internasjonalisering

Elise Ager
(konsulent)

Ellen Høy-Petersen 
(seniorrådgiver, teamleder)

Laila Fagerdal 
(rådgiver)

 • Studentutveksling
 • Lærer- og ansattutveksling
 • Inngåelse og utarbeidelse av internasjonale samarbeidsavtaler
 • Administrasjon av HiØs deltakelse i Erasmus+
 • Behandling av høringssaker vedrørende internasjonalisering
 • Oppdatering av web; studier i utlandet
 • Markedsføring av HiØ til internasjonale studenter og partnere
 • Rapportering

Kvalitetssikring

(team studieutredning og kvalitetssikring)

Ragnar Knudsen
(seniorrådgiver, kvalitetsrådgiver)

 • Opplæring og informasjon om høgskolens kvalitetssystem
 • Utvikling, vedlikehold og rapportering om høgskolens kvalitetssystem
 • Rapportering og analyse av studentdata
 • Analyse- og utredningsarbeid
 • Gjennomføring og analyse av studentevalueringer
 • Medlem i høgskolens FS-gruppe
 • Medlem i høgskolens utvalg for utdanningskvalitet (UKU)
 • Medlem i Læringsmiljøutvalget (LMU)
 • Medlem i Studieadministrativ gruppe (SAG)

Læringsmiljø

(team studieutredning og kvalitetssikring)

Tommy Payne
(seniorkonsulent)

 • Kartlegging og utvikling av det helhetlige læringsmiljøet ved høgskolen
 • Tilrettelegging og koordinering og av læringsmiljøtiltak
 • Nettverksbygging og samarbeid med lokalt kultur- og samfunnsliv
 • Bistand / råd i endringsarbeid som er relatert til læringsmiljø
 • Koordinering og oppfølging av "Si ifra!" (varsling ved HiØ)
 • Studieforberedende uke
 • Studiestart
 • Nettsider for Livet rundt studiene
 • Sekretariat for høgskolens læringsmiljøutvalg (LMU)
 • Observatør i Markedsføringsutvalget
 • Observatør i Studentparlamentet
 • Bistand og støtte til studentorganisasjonene

 

Utvalg som har tilknytning til Studieenheten:

Klagenemda
Læringsmiljøutvalget (LMU)
Markedsføringsutvalget
Skikkethetsnemnda
Studieadministrativ gruppe (SAG)
Utvalg for utdanningskvalitet (UKU)
Publisert 1. mai 2018 10:14 - Sist endret 17. jan. 2019 09:29