Nysgjerrig på brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi?

I så fall har vi studiet som passer for deg. Husk å søke innen 1.november!

Bildet er tatt under en av samlingene på studiet Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi som går denne høsten.

Bildet er tatt under en av samlingene på studiet Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi som går denne høsten.

Vil du være med å bidra til at mennesker med ulike utfordringer, behov og funksjonsnedsettelser får økt trygghet, beholder sin verdighet og i større grad kan mestre sin egen hverdag? Gjennom studieprogrammet "Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi – juridiske rammer" får du mer kunnskap om nettopp dette. Dette studiet passer for deg som vil være med å videreutvikle dagens og morgendagens tjenester i din arbeidshverdag. Er du interessert så skynd deg å søke, fristen er 1.november!

Du kan lese mer om studiet her

Økende behov

Undervisningen på dette studiet er samlingsbasert med tre samlinger som går over tre dager. Undervisningsmetodene består av ressursforelesninger, men det er lagt opp til høy grad av studentaktive metoder. Det er også et mål at studiet skal bidra som en arena hvor studentene som representerer ulike profesjoner, arbeidserfaringer etc. kan diskutere problemstillinger og erfaringer på tvers. Det er lagt opp til studentaktivitet mellom samlingene

- Behovet for kompetansen som videreutdanning i Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi skal bidra til, er relatert til utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor når det gjelder det manglende samsvaret mellom antallet mennesker som er i behov av tjenester og ressursene som er tilgjengelig for å imøtekomme de behovene, sier høgskolelektor ved Avdeling for helse og velferd, Camilla Gjellebæk.

Hun underviser blant annet i «Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi» som går denne høsten. Studiet «Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - juridiske rammer» som har søknadsfrist 1.november, er en videreføring av dette.  

 

"Velferdsteknologi har av myndigheter og andre blitt pekt på som en mulig løsning på utfordringene, men per nå er velferdsteknologi-løsninger tatt i bruk i liten grad og få har klart å hente ut den effekten de hadde forventet."

Camilla Gjellebæk, høgskolelektor

 

Ifølge Gjellebæk viser flere kilder at fordelingen når det gjelder teknologi og organisering er på henholdsvis 20-80 eller 10-90.
- Det vil si at det å gå til innkjøp av teknologien representerer kun en liten prosent av «suksessfaktoren» dersom vi skal lykkes med å ta i bruk velferdsteknologi og å yte tjenester på nye måter, sier hun.

Ivaretar brukerperspektivet

Gjellebæk mener majoriteten av innsatsen må legges i arbeid med å heve kompetansen på det å jobbe innovativt og systematisk med endrings- og utviklingsarbeid. Det er behov for større fokus på det å bidra i og lede innovasjons- og endringsarbeid samt det å involvere brukerne, og «brukerne» kan avhengig av kontekst være brukere som i pasienter/mottakere av helse- og/eller omsorgstjenester, pårørende, ansatte eller ledere i tjenesten.

Ifølge Gjellebæk er det også behov for mer kompetanse når det gjelder å samarbeide på tvers, og kanskje spesielt med grupper og aktører det tradisjonelt har vært begrenset samarbeid med (eksempel privat sektor/næringsliv/utviklere av velferdsteknologi/IT-avdelingen i kommunen/spesialisthelsetjenesten).

- I dette studiet er kompetanseheving på brukermedvirkning og innovasjon relatert til velferdsteknologi som et verktøy, men den kompetansen vil være relevant for å utvikle tjenestene uavhengig av bruk av velferdsteknologi, sier hun.

Da studentene tilknyttet Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi nylig gjennomførte en samling ga flere utrykk for at de blant annet er fornøyd med måten brukerperspektivet er ivaretatt på gjennom dette studiet. Studentgruppen er sammensatt og kombinasjonen av ulike roller, bakgrunn og yrkeserfaringer bidrar til fine diskusjoner på samlingene.

Les mer om alle studiene ved HiØ
Mer om HiØ VIDERE finner du her.

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 23. okt. 2018 15:23 - Sist endret 18. feb. 2020 14:32