Faglig ledermøtes funksjon

Faglig ledermøte er møtested mellom høgskolens sentrale ledelse og lederne for høgskolens avdelinger, inkludert fremmedspråkssenteret og akademi for scenekunst.

Faglig ledermøte er ikke et beslutningsorgan, men et rådgivende organ for rektor, rektors lederteam og høgskoledirektør (gitt at dekanene, leder for fremmedspråkssenteret og akademi for scenekunst rapporterer til høgskoledirektøren som leder i eksempelvis administrative saker og rektor som leder i faglige saker). Formell beslutningsmyndighet på avdelingsnivå og sentralt nivå følger styrets delegering. Rektor setter opp dagsorden og leder møtet.

Faglig ledermøte finner normalt sted hver 14. dag, men kan ved behov sammenkalles hyppigere. I de tilfeller der det ikke foreligger agenda, gjennomføres et uformelt faglig ledermøte. Uformelle faglige ledermøter gjennomføres uten stedfortredere, studentleder og referat.

Møtenes innhold

Viktige mål, prioriteringer og strategier for høgskolens virksomhet skal drøftes, samt gjennomføring og oppfølging av disse. Faglig ledermøte skal bidra til erfaringsutveksling, informasjonsspredning og gjensidig støtte og råd mellom deltagerne. Som deltagere i faglig ledermøte skal dekanene ta ansvar for utvikling og drift av HiØ som helhet, men samtidig bidra til at forskjellige perspektiv basert på avdelingenes ulikheter kommer fram.

Saker som normalt skal drøftes:

 • Viktige strategier og utviklingsbehov for høgskolen
 • Saker av betydning for HiØ’s utdannings- og forskningskvalitet
 • Felles regler og retningslinjer
 • Høgskolens aktivitetsplan og budsjett
 • Forberedelse og oppfølging av andre vesentlige saker til styret
 • Ledelsesutfordringer av faglig eller administrativ karakter
 • Saker av administrativ karakter relevant for dekanene
 • Gjensidig orientering om aktuelle saker og aktiviteter
 • Aktuelle forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål

Sammensetning

Faste deltagere på faglig ledermøte er:

 • Rektor
 • Prorektor for utdanning
 • Prorektor for samhandling og samfunnskontakt
 • Høgskoledirektøren
 • Dekanene (eventuelt stedfortreder i de formelle møtene)
 • Leder av fremmedspråksenteret
 • Administrativ leder av akademi for scenekunst
 • Leder av studentparlamentet (kun tilstede på formelle faglige ledermøter)
 • Møtekoordinator/Sekretær (kun tilstede på formelle faglige ledermøter)

Saksforberedelse og saksliste

Saker meldes fortløpende inn til møtekoordinator anne.malme@hiof.no

Følgende kan melde saker til faglig ledermøte: rektorat, dekanene, leder for fremmedspråkssenteret, administrativ leder for akademi for scenekunst, direktørene og leder av studentparlamentet.

Sakene settes opp på ønsket/mest hensiktsmessig tidspunkt i forhold til årshjul/øvrige prosesser som gjelder saken. Absolutt nødvendig tidsramme for saken må oppgis. Sakslisten avklares i dialog mellom rektor og møtekoordinator.

Høgskoledirektøren har overordnet ansvar for at saker, der det er relevant, saksforberedes av nødvendige fagdirektører (evt. andre der det vurderes relevant).

Sakslisten og eventuelle grunnlagsdokumenter sendes normalt ut en uke før faglig ledermøte, men sakslisten kan undergå forandringer der det bedømmes relevant (eksempelvis ved hastesaker, saker som må utsettes eller lignende). Saksinnkalling og referat legges offentlig tilgjengelig.

 

Godkjent av rektor

21.01.2020

Publisert 21. jan. 2020 08:27 - Sist endret 21. jan. 2020 08:27