Ny faglig organisering

Fra 1. august 2021 får Høgskolen i Østfold tre fakulteter og åtte institutter.

Ved Høgskolen i Østfold blir rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (i midten) leder av en organisasjon som samlet utgjør 8.500 personer.

Høsten 2021 starter Høgskolen i Østfold med ny faglig organisering.

Høgskolestyret har vedtatt å fornye Høgskolen i Østfold:

  • Fra 1. august 2021 får høgskolen tre fakulteter med åtte institutter.
  • Fra 1. august 2021 blir rektor høgskolens øverste leder.

Rektor skal sammen med en ny ledergruppe utvikle høgskolen videre.

Slik informasjon ble gitt om alle fakulteter og institutter da vi søkte etter nye ledere:

Fakultet for helse, velferd og organisasjon

Fakultet for helse, velferd og organisasjon vil ha 130 ansatte og ca 2000 studenter.

Fakultetet har to institutter:

Studiene ved det nye Fakultet for helse, velferd og organisasjon er lokalisert på begge høgskolens studiesteder. 

Fakultetet består av fagmiljøer fra høgskolens tidligere avdelinger for helse og velferd og for økonomi, språk og samfunnsfag. Fakultetets studieportefølje inneholder en rekke utdanninger på bachelor- og masternivå innen helse og velferdsfag, samt en master i organisasjon og ledelse. Fakultetets fagmiljøer bidrar inn i høgskolens tverrfaglige satsingsområde «Det digitale samfunn» der man studerer digitaliseringens samspill med helse, velferd, arbeidsliv, organisasjoner m.m.

Institutt for sykepleie-, helse- og bioingeniørfag

Det nyopprettede Institutt for sykepleie-, helse- og bioingeniørfag er ett av to institutter ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon. Instituttet har ca. 820 studenter og 55 ansatte. Instituttet tilbyr utdanning på bachelornivå i sykepleie, bioingeniørfag og paramedisin, videreutdanning i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie, samt mastergradsstudier i klinisk sykepleie, med spesialisering i avansert klinisk allmensykepleie, anestesisykepleie, operasjonssykepleie og intensivsykepleie. Instituttet huser også Sim Fredrikstad, høgskolens nye og innovative simulerings- og ferdighetssenter. Instituttets ansatte brenner for undervisning og forskning og tar aktivt del i institusjonens satsningsområder.  

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon er ett av to institutter ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon. 
Instituttet får ca. 1175 studenter og 76 ansatte. Instituttet tilbyr utdanning på bachelornivå i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid, arbeids- og velferdsfag, videreutdanning i Vold i nære relasjoner, Tiltak mot seksuelle overgrep og flere videreutdanninger i samarbeid med HiØ videre. Instituttet tilbyr også mastergradsutdanninger i organisasjon og ledelse, i samordning av helse- og velferdstjenester, og i psykososialt arbeid. Det planlegges også å etablere et mastergradsstudium innen barnevernsfeltet. Instituttet har et stort og aktivt fagmiljø med engasjement for undervisning og forskning som spenner over flere fagfelt.

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi har ca 100 ansatte og 1850 studenter.

Fakultetet har tre institutter:


Studiene ved det nye Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi er lokalisert på begge høgskolens studiesteder. Fakultetet består av fagmiljøer fra høgskolens tidligere avdelinger for informasjonsteknologi, for ingeniørfag og for økonomi, språk og samfunnsfag. Fakultetet inneholder en bred studieportefølje med 11 bachelorutdanninger og 2 masterutdanninger. Fakultetets fagmiljøer bidrar inn i høgskolens tverrfaglige satsingsområde «Det digitale samfunn» og andre tematiske fagområder relevant for studieporteføljen.

Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon

Det nyopprettede Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon er ett av tre institutter ved fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Instituttet har ca. 840 studenter og 43 ansatte. Instituttet gir utdanning på bachelornivå i informatikk, informasjonssystemer, ingeniørfag data, digitale medier og design, og internasjonal kommunikasjon. Instituttet gir utdanning på masternivå i applied computer science.  Samspill mellom FoU og undervisning står sentralt og instituttet har en lang tradisjon for studentaktiv forskning.  I forbindelse med omorganiseringen ved HiØ integreres fagmiljøene informasjonsteknologi og internasjonal kommunikasjon.  Informasjonsteknologimiljøet består av fire forskergrupper, innenfor områdene interaksjonsdesign, maskinlæring, cyber-fysiske systemer samt informasjonssystemer og software engineering.  Tett kontakt med regionalt næringsliv er tydelig både i undervisning, studentprosjekter og forskningsprosjekter. Instituttet har en internasjonal profil, både blant ansatte, studenter og i porteføljen av forskningsprosjekter. HiØs Makerspace - et åpent labmiljø for lek, læring og utforskning av teknologi - holder til ved instituttet. 

Institutt for ingeniørfag

Det nyopprettede Institutt for ingeniørfag er ett av tre institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Instituttet har ca. 430 studenter og 32 ansatte. Instituttet gir utdanning på bachelornivå i ingeniørfag innen maskin, bygg og elektro og på masternivå innen grønn energiteknologi. I tillegg tilbyr instituttet to forberedende kurs til ingeniørutdanningen (forkurs og realfagkurs). Nylig er innholdet i bachelorprogrammene revidert, og det vil fra høsten 2021 tilbys ingeniørutdanninger med en tydelig bærekraftsprofil. Det er i studieløpet lagt opp til stor grad av prosjektbasert arbeid på tvers av emner og studieprogrammer og i tett samarbeid med ingeniørbedrifter i regionen. Mange av instituttets ansatte er tilknyttet forskningsgrupper og deltar aktiv i forskningsprosjekt sammen med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.  

Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn

Det nyopprettede Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn er ett av tre institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Instituttet har ca. 575 studenter og 29 ansatte. Instituttet gir utdanning på bachelornivå innen innovasjon og prosjektledelse, regnskap, økonomi og administrasjon. På sikt arbeides det med å få til et studium på masternivå innen digital økonomi og bærekraftig utvikling.  

Fakultet for lærerutdanninger og språk

Fakultet for lærerutdanninger og språk har 175 ansatte og ca 2700 studenter.

Fakultetet har tre institutter og ett nasjonalt senter:

Studiene ved det nye Fakultet for lærerutdanninger og språk er lokalisert på høgskolens studiested i Halden. Fakultetet består av fagmiljøer fra høgskolens tidligere Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Fakultetets studieportefølje inneholder profesjonsutdanninger innenfor grunnskolelærer- og barnehage-lærerutdanninger, samt 4 relevante mastergrads-utdanninger. Fakultetets fagmiljøer representerer hele høgskolens satsingsområde innen språk, og utgjør vesentlige deler av det tverrfaglige satsingsområdet «Det digitale samfunn».

Institutt for språk, litteratur og kultur

Det nyopprettede Instituttet for språk, litteratur og kultur er ett av tre institutter ved fakultet for lærerutdanninger og språk.  Instituttet har ca. 700 studenter og 55 ansatte. Instituttet tilbyr utdanninger innen språk på bachelornivå, årsstudier i språk, samt mastergradsstudier i fremmedspråk i skolen og norsk i skolen. Instituttets fagområder er norsk, engelsk og fremmedspråkene tysk, fransk og spansk. Instituttet har også ansvaret for å levere språkutdanning og kompetanse til fakultetsovergripende studieprogram, som for eksempel femårig grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og praktisk pedagogisk utdanning. Instituttet har også viktige leveranser knyttet til eksternfinansierte etter- og videreutdanninger innen språk. Instituttet huser høgskolens forskningssatsing innen språk og jobber med å etablere et senter for fremragende utdanning i språk. Instituttets ansatte er sterkt engasjert i undervisning, forskning og formidling.   

Institutt for pedagogikk, IKT og læring

Det nyopprettede Institutt for pedagogikk, IKT og læring er ett av tre institutter ved Fakultet for lærerutdanninger og språk. Instituttet har 65 ansatte med fagområdene pedagogikk, spesialpedagogikk, IKT og læring.  Instituttet har, i tillegg til å levere ressurser, kompetanse og forskning til fakultetsovergripende studieprogram, ansvaret for praktisk-pedagogisk utdanning og master i spesialpedagogikk. I tillegg jobber ansatte ved instituttet i videreutdanninger innen IKT rettet mot både skole og barnehage, og i eksternfinansierte etter- og videreutdanninger. Instituttets ansatte er sterkt engasjert i undervisning og forskning, både profesjonsrettet og disiplinfaglig. 

Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag

Det nyopprettede Instituttet for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag er ett av tre institutter ved fakultet for lærerutdanninger og språk. Instituttet har 50 ansatte med fagområdene matematikk og naturfag, de praktiske og estetiske fagene kroppsøving, drama, musikk, kunst og håndverk, samt samfunnsfag, religion, livssyn og etikk. Instituttet har, i tillegg til å levere ressurser, kompetanse og forskning til fakultetsovergripende studieprogram, ansvaret for master i matematikkdidaktikk. I tillegg jobber ansatte ved instituttet i eksternfinansierte etter- og videreutdanninger. Instituttets ansatte er sterkt engasjert i undervisning og forskning, både profesjonsrettet og disiplinfaglig.

Akademi for scenekunst

Akademi for scenekunst vil fortsatt organiseres videre som en selvstendig faglig enhet ved Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad


 

Publisert 4. mai 2021 15:30 - Sist endret 9. aug. 2021 06:15