Oversikt over rapporter og evaluering for vurdering av utdanningskvalitet

Rapport/evaluering
Kvalitetsrapport for HiØ. Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid.

Mål

Gi en samlet vurdering av utdanningskvaliteten ved HiØ.

Beskrivelse

Basert på avdelingens kvalitetsrapportering og øvrige evalueringer og rapporter på institusjonsnivå. Rapporten skal gi en samlet redegjørelse for status på de seks kvalitetsområdene og arbeidet med kvalitet på institusjonsnivå.

Ansvar (fra)

Rektor

Medvirkning

Studiedirektør, forskningsdirektør, utvalgene: UKU, LMU, FoU

Mottaker (til)

Styret

Syklus

Årlig

Frist

20. desember

Kvalitetsområde

Alle

 

Rapport/evaluering
Avdelingenes kvalitetsrapport

Mål

Gi en samlet vurdering av utdanningskvalitet og studieporteføljen i et fremtidsperspektiv.

Beskrivelse

Basert på avdelingens studieprogramrapporter og øvrige evalueringer og rapporter, eksterne evalueringer, løpende tilbakemeldinger og rapport om fremdrift og veiledning av stipendiater. Rapporten skal gi sentral styringsinformasjon knyttet til studieporteføljen. Det finnes en mal og veiledning til utfylling av avdelingens kvalitetsrapport.

Ansvar (fra)

Dekan

Medvirkning

Studieleder/studieprogramansvarlig, HiØ VIDERE

Mottaker (til)

Rektor

Syklus

Årlig

Frist

1. november

Kvalitetsområde

Alle

 

Rapport/evaluering
Studieprogramrapport

Mål

Gi en samlet vurdering av utdanningskvaliteten på studieprogrammet

Beskrivelse

Rapporten er basert blant annet på emnerapporter, studiebarometeret og løpende tilbakemeldinger. Det finnes en mal og veiledning til utfylling av studieprogramrapporter.  

Ansvar (fra)

Studieleder

Medvirkning

Studieprogramansvarlig, emneansvarlig, fagansatt, programutvalg

Mottaker (til)

Dekan

Syklus

Årlig

Frist

1. september

Kvalitetsområde

Alle

 

Rapport/evaluering
Emnerapport

Mål

Gi en samlet vurdering av utdanningskvalitet på emnet

Beskrivelse

Rapporten skal være basert på en eller flere emneevalueringer (for eksempel midtveis- og sluttevaluering). Det finnes en mal og veiledning for utfylling av emnerapporter. Dersom det er hensiktsmessig, kan flere emner inngå i samme emnerapport. 

Ansvar (fra)

Emneansvarlig

Medvirkning

Fagansatt, studentene

Mottaker (til)

Studieleder/studieprogramansvarlig

Syklus

Løpende

Periode

Utarbeides vår/høst

Frist

20. januar/ 20. juni

Kvalitetsområde

Studieprogramkvalitet, læringsmiljøkvalitet, undervisningskvalitet og resultatkvalitet.

 

Rapport/evaluering
Studieplanrevisjonsrapport

Mål

Gi et grunnlag for evaluering og kvalitetssikring av studieplanene.

Beskrivelse

Rapporten skal redegjøre for endringer i emner og studieplaner, hvilke vurderinger som ligger til grunn, blant annet hvordan kilder fra evalueringer og rapporter om utdanningskvalitet er benyttet. Dersom det er hensiktsmessig kan flere studieprogram inngå i samme rapport.

Ansvar (fra)

Studieleder

Medvirkning

Studieprogramsekretariat

Mottaker (til)

Dekan

Syklus

Årlig

Frist

1. mars

Kvalitetsområde

Studieprogramkvalitet

 

Rapport/evaluering
Tilstandsmelding for HiØ

Mål

Meldingen skal gi et kvantitativt bilde av virksomheten.

Beskrivelse

Det fokuseres på nasjonale styringsparametere, nøkkeltall fra NOKUT-portalen og interne parametere som er vesentlige for å kunne beskrive og bedømme høgskolens utvikling. 

Ansvar (fra)

Økonomi- og driftsdirektør

Medvirkning

Øvrige fagdirektører

Mottaker (til)

Styret

Syklus

Årlig

Frist

15. april

Kvalitetsområde

Alle

 

Rapport/evaluering
Årsrapport HiØ

Mål

Rapporten skal gi en oversikt over status og måloppnåelse, og bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger.

Beskrivelse

Styrets beretning til Kunnskapsdepartementet om virksomheten, årets aktiviteter og resultater (rapportering på aktivitetsplanen).

Ansvar (fra)

Økonomi- og driftsdirektør

Medvirkning

Øvrige fagdirektører, dekaner, studieledere, FoU-ledere

Mottaker (til)

Styret

Syklus

Årlig

Frist

15. februar

Kvalitetsområde

Alle

 

Rapport/evaluering
Kandidatundersøkelse

Mål

Kartlegge utdanningenes relevans for kandidater som er uteksaminert 

Beskrivelse

Kandidatundersøkelser har til hensikt å kartlegge utdanningens relevans for yrkeslivet eller for utdanninger på høyere nivå. Gjennom å kartlegge kandidaters karriere og deres egne vurderinger etter endt utdanning ved HiØ, gis innspill på i hvilken grad våre utdanninger er relevante for yrkeslivet eller for utdanninger på et høyere nivå.

Ansvar (fra)

Studiedirektør

Medvirkning

Dekan

Mottaker (til)

Rektor

Syklus

Hvert 3. år

Frist

1. oktober

Kvalitetsområde

Relevanskvalitet

 

Rapport/evaluering
Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet

Mål

Gi en samlet vurdering av utviklingen i søkertall og inntakskvaliteten.

Beskrivelse

Rapporten skal redegjøre for årets søkertall og utviklingen av søkertall over tid. Det gjøres her også komparative vurderinger mot søkertall ved konkurrerende læresteder og en vurdering av rekruttering og søkerlekkasje til/fra andre regioner. Det redegjøres for sentrale forhold ved inntakskvaliteten til hvert studieprogram, blant annet en analyse av poeng for opptak og karakternivå.

Ansvar (fra)

Studiedirektør

Medvirkning

Studieenheten

Mottaker (til)

Rektor

Syklus

Årlig

Frist

15. oktober

Kvalitetsområde

Inntakskvalitet

 

Rapport/evaluering
Periodisk programevaluering

Mål

Gi en vurdering av utdanningskvaliteten i studieprogrammet, hvor ekstern kompetanse er trukket inn.

Beskrivelse

Periodisk programevaluering gjennomføres syklisk hvert 5-6. år på hvert gradsgivende studium. Nye studieprogrammer evalueres første gang etter at første kull er uteksaminert. Studier av kortere varighet (for eksempel årsstudier og  videreutdanninger), evalueres samlet pr. avdeling med samme syklus. Rektor vedtar hvert år hvilke studieprogrammer som skal evalueres, etter dialog med dekaner og studiedirektør. Utfyllende informasjon finnes på høgskolens nettsider. 

Ansvar (fra)

Ekstern programsensor

Medvirkning

Rektor, evalueringspanel, studieleder/studieprogramansvarlig, studiedirektør

Mottaker (til)

Dekan

Syklus

Hvert 5.-6. år 

Frist

20. desember og 20. juni

Kvalitetsområde

Alle 

 

Rapport/evaluering
Årsrapport Læringsmiljøutvalg

Mål

Utvalgets rapport om arbeidet foregående år

Beskrivelse

En samlet rapport om saker som er behandlet og sentrale tiltak som er gjennomført forrige år. Rapporten benyttes både som grunnlag til høgskolens kvalitetsrapport og til årsrapporten til Kunnskapsdepartementet. Hvert 4. år rapporteres det på oppfølging av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT-undersøkelsen).

Ansvar (fra)

LMU

Medvirkning

LMU

Mottaker (til)

Rektor, styret

Syklus

Årlig

Frist

1. februar hvert år

Kvalitetsområde

Læringsmiljøkvalitet

 

Rapport/evaluering
Evaluering av studieforberedende uke

Mål

Avdekke svakheter og videreutvikling av tiltaket

Beskrivelse

Kvantitative rangeringsspørsmål og kvalitative fritekstspørsmål

Ansvar (fra)

Studiedirektør

Medvirkning

Arbeidsgruppe for studieforberedende uke

Mottaker (til)

Dekaner, administrasjonssjef, LMU

Syklus

Årlig

Frist

1. september

Kvalitetsområde

Læringsmiljøkvalitet

 

Rapport/evaluering
Evaluering av studiestartsuka

Mål

Avdekke svakheter og videreutvikling av studiestart

Beskrivelse

Kvantitative rangeringsspørsmål og kvalitative fritekstspørsmål

Ansvar (fra)

Studiedirektør

Medvirkning

Arbeidsgruppe og ressursgruppe for studiestart

Mottaker (til)

Dekaner, administrasjonssjef, LMU

Syklus

Årlig

Frist

1. oktober

Kvalitetsområde

Læringsmiljøkvalitet

 

Publisert 3. juli 2019 13:52 - Sist endret 16. aug. 2019 15:09