Roller og ansvar

Student

Alle studenter er forventet å delta i evalueringer av utdanningen, både evalueringer av emner, av studieprogram og av læringsmiljøet for å gi løpende tilbakemeldinger til emneansvarlig, studieprogramansvarlig og programutvalg. Studentdemokratiet skal representere studentene i kvalitetsarbeidet på alle nivå i organisasjonen, gjennom blant annet representasjon i en rekke råd og utvalg ved høgskolen. Avvik skal håndteres på lavest mulig nivå og dersom studentene opplever at tilbakemeldinger eller evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt opp, skal de melde fra om dette til studenttillitsvalgte, studieprogramledelse, instituttledelse eller fakultetsledelse. Studenter kan også benytte høgskolens nettbaserte avvikssystem Si ifra til varsling, avvik eller tilbakemeldinger.  

Emneansvarlig

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av emnet. Emneansvarlig skal påse at lærings- og vurderingsaktivitetene samsvarer med og er relevante for læringsutbyttene. Emnet skal evalueres i samarbeid med studentene. Emneansvarlig skal utarbeide en emnerapport og gi innspill ved behov for revisjon av emnet.

Studieprogramansvarlig

Studieprogramansvarlige har overordnet ansvar for kvaliteten og kvalitetsarbeidet på hvert enkelt studieprogram. Studieprogramansvarlig leder programutvalg, og leder dermed arbeidet med utvikling av studieplaner, følger opp evalueringer på programmet og skriver studieprogramrapport. Rollen som studieprogramansvarlig kan innehas av instituttleder, undervisningsleder eller programleder.

Instituttleder

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet, rapporterer til fakultetets dekan og sitter i fakultetets ledergruppe. De fleste instituttledere har ansvar for studier som er underlagt deres institutt. De har da ansvar for å sikre og utvikle god kvalitet i studieprogrammene som tilbys av instituttet sammen med øvrige studieprogramansvarlige ved instituttet.  

Dekan

Dekan (eller kunstneriske leder ved Akademi for scenekunst) har ansvar for studieprogrammene på fakultetene. Dette innbefatter analyse og forslag om utvikling av kvalitet i utdanningene, utvikling av studieporteføljen, utvikling av studieplaner, bemanning av fagmiljøene med rett kompetanse, gjennomføring av studiene, læringsmiljøet og samspill med omgivelsene.  Fakultetene har en prodekan for utdanning som har spesielt ansvar for fakultetets arbeid med utdanningskvalitet og utvikling av studieporteføljen. Tilsvarende har fakultetene en prodekan forskning med forskningsfaglig ansvar, herunder ansvar for fakultetenes stipendiater.

Rektor

Rektor har det overordnede ansvaret for å sikre og utvikle utdanningskvaliteten i høgskolen, og har ansvar for at høgskolen har et tilfredsstillende kvalitetssystem. Rektor skal ta initiativ til å ta opp aktuelle saker og forslag til kvalitetsforbedringer og legger fram høgskolens kvalitetsrapport for høgskolestyret. Rektor legger frem saker for styret som omfatter utvikling av høgskolens studieportefølje. Prorektor for utdanning leder høgskolens systematiske kvalitetsarbeid.

Høgskolestyret

Høgskolestyret har det overordnede ansvaret for utdanningskvaliteten i høgskolen. Dette innebærer at de vedtar de overordnede føringer, behandler aktuelle saker og overvåker informasjon om status. Høgskolestyret får hvert år fremlagt kvalitetsrapport fra rektor. Høgskolestyret vedtar høgskolens studieportefølje.

 

Styrer, råd og utvalg

De ulike utvalgene har en viktig funksjon i arbeidet med utdanningskvalitet. Utvalgene har også ulike funksjoner i dette arbeidet.

Programutvalg

Programutvalg er et rådgivende utvalg for studieprogramansvarlig og dekan i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogram og studentenes læringsmiljø. Alle gradsgivende studieprogram og praktisk-pedagogisk utdanning skal ha et programutvalg, men ett programutvalg kan tillegges ansvar for flere studieprogrammer.  

Utdanningskvalitetsutvalget (UKU)

Utdanningskvalitetsutvalget ledes av prorektor for utdanning og har en sentral rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet. Utvalget er et strategisk og rådgivende utvalg for rektor. Utvalget skal bidra til at høgskolens studieprogrammer har høy kvalitet og reflekterer høgskolens satsinger og skal ha tett kobling til programutvalgene.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU er opprettet i tråd med universitets- og høyskoleloven § 4-3 (3) og utvalget er et rådgivende og koordinerende organ for å tilrettelegge og sikre studentene ved høgskolen et forsvarlig og godt læringsmiljø. Det gjelder særlig innenfor områdene undervisningsforhold, psykososiale forhold med relevans for læringsmiljøet, fysiske forhold og velferds- og studentsosiale forhold. LMU har lovpålagte oppgaver som er angitt i universitets- og høyskoleloven § 4-3.

Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU)

FoU-utvalget gir råd om sikring og kvalitetsutvikling av høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid. Utvalget skal fremme et godt samarbeid og nettverksbygging internt ved høgskolen, og eksternt med andre forskningsmiljøer.

Klagenemnda

Klagenemnda er opprettet i tråd med universitets- og høyskoleloven § 5-1, og behandler klager over enkeltvedtak fattet av høgskolen. Styret har videre delegert til klagenemnda å fatte vedtak etter lovens §§ 3-7 (8), 4-7 – 4-10, til å fatte vedtak i andre klagesaker vedrørende studenter, (jf. §§ 5-1 (1) og 5-2 (5)), samt til å fatte vedtak etter forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 12.

Skikkethetsnemnda

Nemnda har ansvar for særskilt skikkethetsvurdering av studenter i utdanninger der dette er pålagt. Skikkethetsvurdering er styrt av en forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Publisert 4. aug. 2021 12:37 - Sist endret 7. sep. 2021 09:43