Roller og ansvar

Se hvilke roller som har ulikt ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet med utdanning

Aktørenes ansvar og oppgaver

* Her finnes utfyllende mandat og sammensetning av utvalget.

(Bruk søkefunksjonen under for å søke i tabellen "Hovedroller", eller klikk på overskrift får å sortere roller)

Rolle 

Ansvar/oppgaver 

Student 

Studentene har ansvar for å engasjere seg i undervisningen og utviklingen av utdanningskvaliteten ved høgskolen. Det kan skje gjennom deltagelse i emneevalueringer, studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), studiebarometeret mm. De kan også medvirke gjennom representasjon i styrer, råd og utvalg og andre uformelle møtearenaer.

Studentene har også ansvar for å sette seg inn i gjeldende lover, regler og forskrifter. Den enkelte student oppfordres til å melde opplevde avvik fra god utdanningskvalitet.

Studentdemokratiet 

Studentledere, programtillitsvalgte og råd- og utvalgsmedlemmer representerer studentene og sørger for studentrepresentasjon i styrer, råd, komiteer og utvalg ved høgskolen. Alle tillitsvalgte skal ha tilfredsstillende opplæring.

Studentparlamentet er studentenes øverste organ på institusjonsnivå, og fremmer studentsaker til høgskolens ledelse. 

Studentleder har dialogmøter med rektor og høgskoledirektør hvor utdanningskvalitet er tema. Studentleder, med støtte fra en organisasjonskonsulent, samarbeider med studiedirektør og administrasjonssjefene om utvikling av læringsmiljøet. Studentleder bidrar med innspill til kvalitetsrapporten for HiØ.

På avdelingsnivå velges det det studentråd som representerer studentene ovenfor dekan og administrasjonssjef. Studentrådsleder leder studentrådet. 

På hvert studieprogram velges programtillitsvalgte, som representerer studentene ovenfor fagansatte og studieleder.

Studenters medvirkning er sentral for utvikling av god utdanningskvalitet. På alle nivåer skal programtillitsvalgte og ledelse derfor ha semestervise dialogmøter hvor utdanningskvalitet er tema.

Stipendiat 

Stipendiatene/ph.d. studentene har ansvar for å engasjere seg i utdanningskvalitet og i undervisningen, og kan påvirke gjennom nasjonale og lokale evalueringer. Den enkelte student oppfordres til å melde opplevde avvik fra god utdanningskvalitet. 

Emneansvarlig 

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av emnet. Emnet skal evalueres i samarbeid med studentene. Emneansvarlig skal utarbeide en emnerapport som blant annet inneholder resultatene fra en eller flere evalueringer. Emneansvarlig skal påse at læringsaktivitetene samsvarer med og er relevante for læringsutbyttene. 

Fagansatt 

Fagansatt har ansvar for gjennomføring av relevante læringsaktiviteter i tråd med de vedtatte læringsutbyttene og emnebeskrivelsen.

Dekan

Dekan (eller kunstnerisk leder) har overordnet ansvar på avdelingsnivå for å fremme kvalitetskultur og sørge for kvalitetssikring og utvikling av emner, studieprogram og studieportefølje ved avdelingen, inkludert internasjonalisering. Dekan er også ansvarlig for læringsmiljøet ved avdelingen og for at det er satt av nødvendige faglige og økonomiske ressurser for å sikre god kvalitet i utdanningene. Dekan sikrer at fagmiljøet fyller de til enhver tid gjeldende krav til kompetanse og sammensetning. Dekan vedtar etablering av lavere grads studier med et omfang til og med 60 studiepoeng som tilbys gjennom HiØ VIDERE

Studieleder 

Studieleder har delegert personal- og budsjettansvar for ansatte tilknyttet en avdeling eller nærmere definerte studieprogrammer og fagområder. Studieleder kan også inneha rollen som studieprogramansvarlig (se under) for ett eller flere studieprogrammer. 

Studieprogramansvarlig 

Studieprogramansvarlig har det daglige ansvaret for ett eller flere definerte studieprogrammer. Dette ansvaret innebærer kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i tråd med gjeldende akkrediteringsbestemmelser og å sikre helhetlige studieprogrammer med en sammensetning av og innhold i emner og læringsaktiviteter som samlet oppfyller læringsutbyttene. Studieprogramansvarlig bidrar til utvikling av læringsmiljøet og den faglige og pedagogiske kvaliteten i studieprogrammet-/ene. Studieprogramansvarlig har ansvar for rapportering til dekan om studieprogramkvalitet, i samspill med programutvalget, og studieplanutvikling, i samspill med studieprogramsekretariatet. Denne funksjonen kan innehas av studieleder.

Prorektor 

Prorektor utgjør sammen med rektor høgskolens øverste faglige ledelse. Prorektor bistår rektor i arbeidet med faglig ledelse og utvikling av den samlede forsknings- og utdanningsvirksomheten i samsvar med institusjonens strategiske mål. 

Rektor 

Rektor er leder for høgskolestyret og har ansvar for at kvalitetsarbeidet ved HiØ følger rammene og prosessene som er gitt i kvalitetssystemet. .   

Styret 

Styret har det overordnede ansvaret for utdanningskvaliteten ved HiØ og for syklisk evaluering og revisjon av kvalitetssystemet for utdanning. Styret selv vedtar etablering og nedlegging av studier på lavere grads nivå – innen rammen av den bevilgningsfinansierte virksomheten, samt studier med et omfang over 60 studiepoeng på lavere grads nivå, som er bidrags- og oppdragsfinansiert, avgrenset til institusjonens eksisterende fagkompetanse og studieportefølje (følger gjeldende Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold). Styret behandler og vedtar den årlige kvalitetsrapporten, og gir føringer for arbeidet med utdanningskvalitet basert på resultatrapportering.

Administrativ ledelse

Rolle 

Ansvar/oppgaver 

Høgskoledirektør 

Høgskoledirektøren har ansvar for drift og vedlikehold av kvalitetssystemet og for kvaliteten i de administrative tjenestene som bygger opp under utdanningskvaliteten. Høgskoledirektøren har også ansvar for å anbefale styret etablering, justering eller nedleggelse av alle studier innenfor den bevilgningsfinansierte studieporteføljen og studier over 60 studiepoeng innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (følger gjeldende Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold). Høgskoledirektøren forbereder og gir råd til styret i alle saker som omhandler utdanningskvalitet. Høgskoledirektør utarbeider årlig høgskolens kvalitetsrapport for utdanning til styret

Studiedirektør 

Studiedirektør har ansvar for oppgaver knyttet til studieutvikling, opptak, internasjonalisering, kvalitetsarbeid og læringsmiljø. Studiedirektøren skal gi administrativ støtte til høgskolens faglige ledelse og bidra til utvikling av utdanningskvalitet og læringsmiljø. Studiedirektøren har en sentral rolle i videreutvikling av høgskolens studieportefølje og har en strategisk rådgiver- og pådriverrolle både overfor høgskolens ledelse og underliggende enheter.

Forskningsdirektør 

Forskningsdirektøren har ansvaret for å gi administrativ støtte til forskere. Innenfor kvalitetssystemet for utdanning betyr dette blant annet ansvar for å bidra til å utvikle og sikre god forskningsetikk og til å gi forskere støtte til å søke om forskningsmidler. I samarbeid med faglig ledelse skal forskningsenheten være med på å sikre at forskningsinnsatsen er relevant inn mot den enkelte utdanning og utøves i tråd med gjeldende regelverk.

HR-direktør  

HR-direktøren har ansvaret for at ansettelser i stillinger skjer i samsvar med kravene i gjeldende regelverk.

Økonomi- og driftsdirektør 

Økonomi- og driftsdirektøren har ansvaret for arbeidet med økonomi- og planprosesser og bygningsmessig drift. Innenfor kvalitetssystemet for utdanning betyr dette bla. ansvar for å sikre at det fysiske læringsmiljøet på studiestedene tilføres de ressurser som er nødvendige for å understøtte god utdanningskvalitet.  

IKT-direktør 

 

IKT-direktøren leder enhetene: 

  • IKT-drift, som har ansvar for at IT-tjenestene ved HiØ understøtter utdanningskvalitet og gir gode tekniske løsninger for studenter og ansatte.
  • Markeds- og kommunikasjonsenheten, som har ansvar for informasjons- og kommunikasjonsarbeid, bl.a. markedsføring av høgskolens studier. 
  • Arkivet, som har ansvaret for dokumentasjonshåndtering.

Administrasjonssjef 

Administrasjonssjefen har ansvar for studenttjenester og saksbehandling, førstelinjetjeneste, veiledning og eksamen er tilstrekkelig dimensjonert og har god tilgjengelighet. Administrasjonssjefen har også ansvar for å gi faglig ledelse støtte og veiledning innenfor HR-, økonomi- og driftsområdet.

Leder for HIØ VIDERE 

Leder for enheten HiØ VIDERE har ansvar for å utvikle HiØs etter- og videreutdanningstilbud innenfor oppdrags-/eksternfinansiert virksomhet i samarbeid med avdelingene. 

Biblioteksjef 

Biblioteksjef har ansvar for å gi studenter og ansatte veiledning og tilgang på tjenester og læringsmateriale som bygger opp under god læring, for eksempel lese- og arbeidsplasser, faglitteratur og andre informasjonskilder. Biblioteksjefen påser at bibliotekarer og studentassistenter bidrar sammen med fagansatte til opplæring av studenter i akademisk skriving og litteratursøk. 

Sentrale utvalg og enheter

Rolle 

Ansvar/oppgaver 

Utvalg for utdanningskvalitet (UKU) *

UKU er høgskolens sentrale utvalg som gir råd til rektor på områder som gjelder utdanningskvalitet. Sentralt i UKUs arbeid er å utvikle god, felles institusjonell praksis og arrangere fagdager. 

Læringsmiljøutvalget (LMU) *

Læringsmiljøutvalget skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø, og arbeide for å bedre studentvelferden. Utvalget har ansvar for at læringsmiljøet er forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og kan gi uttalelser om disse forholdene.

Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU) *

FoU-utvalget gir råd om sikring og kvalitetsutvikling av HiØs forsknings- og utviklingsarbeid. Utvalget skal fremme et godt samarbeid og nettverksbygging internt ved høgskolen, og eksternt med andre forskningsmiljøer. 

Ansettelsesutvalget

Medvirker til å sikre vitenskapelig faglig og utdanningsfaglige kompetanse hos ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger.

Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS)

Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS) er en faglig-administrativ enhet. PULS har ansvar for å bistå fagmiljøene med kurs og kompetansehevingstiltak, samt prosjektstøtte til utvikling innenfor pedagogikk og digitale verktøy og medier. PULS skal stimulere fagmiljøene til god undervisning og bidra til pedagogisk bruk av digitale verktøy og medier. PULS driver høgskolens læringstøttesenter.

Styre og utvalg ved enhetene

Rolle  

Ansvar/oppgaver 

Avdelingsstyret 

Avdelingsstyret er et valgt, besluttende og rådgivende organ på avdelingsnivå, og skal sammen med dekan bidra til at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og videreutvikles. 

Programutvalg *

Programutvalg er et rådgivende utvalg for dekan og studieleder i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogram og studentenes læringsmiljø. Utvalget gir innspill til den årlige kvalitetsrapporten på avdelingsnivå. 

Studieprogramsekretariat 

Studieprogramsekretariatene oppnevnes av dekan i samarbeid studiedirektør, og har representanter fra faglig ledelse ved avdelingen og administrasjonen. Sekretariatene gjennomgår og kvalitetssikrer studieplaner og emnebeskrivelser med vekt på endringsforslag som følge av resultater fra evalueringer eller faglige utviklingsbehov.

Uavhengige organer

Rolle 

Ansvar/oppgaver 

Klagenemnda 

Klagenemnda fatter endelig vedtak i saker som gjelder klager på enkeltvedtak knyttet til søknad om opptak eller studierelaterte forhold. Resultater fra klagenemndas vedtak benyttes til kvalitetsutvikling i høgskolens regler og saksbehandlingsrutiner.

Skikkethetsnemnda 

Skikkethetsnemnda behandler tvilsmeldinger om studenters skikkethet for å praktisere faget de studerer.  

Studentombudet 

Studentombudet bidrar til å sikre at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Han/hun gir upartisk, juridisk veiledning knyttet til studiesituasjonen.

Publisert 11. apr. 2019 08:43 - Sist endret 23. jan. 2020 11:33