Mandat for programutvalg

Programutvalg er et rådgivende utvalg for studieprogramansvarlig og dekan i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogram og studentenes læringsmiljø.

Utvalget skal ha tett kobling til høgskolens utdanningskvalitetsutvalg (UKU). Alle gradsgivende studieprogram og praktisk-pedagogisk utdanning skal ha et programutvalg. Ett programutvalg kan tillegges ansvar for flere studieprogrammer. Fakultetene kan organisere dette slik det er hensiktsmessig og avgjør hvilke studieprogram som skal inngå i samme programutvalg.

Programutvalget skal:

 • bidra til å sikre at studieprogrammene har høy kvalitet, er samfunnsrelevante, forskningsbaserte og reflekterer HiØ strategiske satsninger.
 • følge opp studentevalueringer på emne- og studieprogramnivå.
 • bidra til videreutvikling av mobilitet og internasjonalisering i aktuelle studieprogram.
 • foreslå tiltak som øker studentinvolvering i det løpende kvalitetsarbeidet og som sikrer aktiv deltakelse i læringsprosesser, program- og emneevalueringer.
 • vurdere behov for revisjon av studieplan og emnebeskrivelser, med spesielt fokus på sammenheng mellom læringsaktiviteter, vurderingsformer og læringsutbytter på emne- og studieprogramnivå.
 • gi innspill til forbedringer i emner og studieprogram basert på vurderinger av resultater fra interne og eksterne evalueringer.
 • gi råd til forberedelse og gjennomføring av praksisstudier der det er relevant.
 • gi råd om utvikling av læringsmiljøet på studieprogrammet.
 • gi innspill til den årlige kvalitetsrapporten på studieprogramnivå.
 • gi råd og innspill om den langsiktige utviklingen av studieprogrammet.

Programutvalget har ansvar for å orientere seg om saker som behandles i UKU og kan fremme saker som bør løftes opp i UKU.

Sammensetning og funksjonstid

Utvalget skal ha følgende sammensetning:

 • Studieprogramansvarlig
 • Prodekan for utdanning
 • Emneansvarlige fra de sentrale delene i aktuelle studieprogram. Representasjonen skal avspeile fagmiljøene som bidrar i studieprogrammet, spesielt i fordypningsfag/studieretninger.
 • Praksiskoordinator (dersom det er krav om praksis i studieprogrammet)
 • To studentrepresentanter (fortrinnsvis programtillitsvalgte fra studieprogrammet)
 • To eksterne representanter fra arbeids- og samfunnsliv (dersom dette ikke er mulig har utvalgsleder ansvar for å få innspill fra eksterne aktører i aktuelle saker)
 • Studieveileder fra Seksjon for studenttjenester

Dekan oppnevner medlemmer til programutvalget i samråd med studieprogramansvarlig, for en periode på fire år. Studentrepresentantene oppnevnes av studentrådet ved fakultetet for ett år av gangen.

Saksbehandling og møtefrekvens

Det er studieprogramansvarlig for det eller de studieprogrammene som inngår i utvalget som leder programutvalget.

Utvalget skal avholde minimum ett møte per semester. Møtene skal dokumenteres med innkalling og referat arkivert i høgskolens sak- og arkivsystem.

 

Mandatet er sist revidert juli 2021

Publisert 7. okt. 2020 12:03 - Sist endret 2. aug. 2021 14:24