Praktisk gjennomføring av valget

Valg av rektor skal skje elektronisk ved bruk av feidepålogging. Valgstyret vil sende ut en epost til samtlige stemmeberettigede i forkant av valget. I eposten vil det gis en grundig forklaring på hvordan man avgir stemme.

Hvordan blir rektor valgt

Ansatte og studenter har anledning til å avgi stemme på en av de valgbare rektorkandidatene. Innkomne stemmer vektes etter følgende fordelingsnøkkel:

  • Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger: 60 %
  • Ansatte i teknisk og administrative stillinger: 20 %
  • Studenter: 20 %

Dersom en kandidat får minst halvparten av de godkjente vektede stemmene i første valgomgang er denne kandidaten valgt som ny rektor. Hvis ingen av kandidatene oppnår slik oppslutning i første valgomgang vil de to kandidatene med flest stemmer gå videre til andre valgomgang. En eventuell andre valgomgang vil finne sted 18.06.19 - 20.06.19.

Publisert 1. apr. 2019 10:37 - Sist endret 1. apr. 2019 14:48