Er det uestisk å bruke sosiale roboter i omsorgssituasjoner?

Forskning viser at roboter som har sosiale funksjoner kan ha positive effekter, både når det gjelder psykisk og fysisk helse. Samtidig trekker en rekke forskere frem de etisk problematiske aspektene knyttet til redusert menneskelig kontakt og en opplevd mangel på verdighet og respekt.

Forskning viser at roboter som har sosiale funksjoner kan ha positive effekter, både når det gjelder psykisk og fysisk helse. Fotoillustrasjon: Unsplash.com. 

I den nylig publiserte artikkelen The foundations of a policy for the use of social robots in care, utforsker Henrik Skaug Sætra de etiske avveiningene som blir aktuelle når spørsmålet om bruk av sosiale roboter i omsorgssituasjoner skal besvares.

Sætra peker på at det er viktig å skille helseutfall fra prosessen som fører til utfallene. Spørsmålet handler dersom til en viss grad om vektingen av gode resultater mot en prosess som mange oppfatter som problematisk. I tillegg er det nødvendig å vurdere om det er objektive eller subjektive helseutfall som tillegges mest vekt. Dersom de som mottar omsorg selv opplever kvaliteten på omsorgen som god, bør dette telle mer enn at eksterne eksperter vurderer kvaliteten som dårlig ut fra tilsynelatende objektive kriterier? Dette er spesielt relevant i situasjoner der roboter kan sies å forlede for eksempel personer med demens til å tro at de er levende og tenkende sosiale partnere. 

Utfall og prosess er to aspekter ved omsorgens kvalitet, sier Henrik, og i tillegg må strukturelle forhold knyttet til kvantitet vurderes. Dersom sosiale roboter er kostnadseffektive vil vi kunne yte omsorg til flere med samme ressurser som før. Selv om vi skulle vurdere kvaliteten på omsorgen som gis som noe dårligere, kan dette oppveies av at flere personer nå får omsorg? 

Disse, og flere spørsmål, er temaene som diskuteres i denne artikkelen. Sætra presenterer et rammeverk for å systematisere de ulike fordelene og ulempene ved sosiale roboter, som etiske tilnærminger som kan hjelpe oss til å ta de vanskelige, men nødvendige, valgene.

Referanse: The foundations of a policy for the use of social robots in care


Henrik Sætra
Førstelektor

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Se faglig profil

Publisert 16. sep. 2020 15:07 - Sist endret 18. sep. 2020 08:18