Tekst-i-kontekst

Om gruppen

Forskergruppen Tekst-i-Kontekst er organisert ved Avdeling for Økonomi, Språk og Samfunnsfag og er også åpen for kolleger fra andre avdelinger ved høyskolen og eksterne institusjoner. Analyseobjektet for denne forskergruppen er tekst i sin språklige, kulturelle, sosiale og intensjonale kontekst. Det omfatter på den ene side tekstens semantiske, leksikalske og grammatiske struktur, på den annen side tekstens sosio-kulturelle plassering. Tekst som representant for en gitt sjanger (genre/Textsorte) står derfor sentralt i forskergruppens arbeid, dessuten også kulturelle og institusjonelle rammebetingelser for forskjellige sjangre. Forskergruppen er derfor åpen for forskere innen både språk-, kultur- og samfunnsvitenskapene. Siden tekster alltid har en sjangertilknytning, vil de alltid ha en sosio-kulturell funksjon i videste forstand. Forskningsobjektet Tekst-i-Kontekst er derfor tverrfaglig i sin natur.

Denne tverrfagligheten kommer kanskje tydeligst til uttrykk i kontrastive analyser av tekster, i første rekke innen kontrastiv tekstologi og translatologi. Spesielt analyser av oversettelser, der jo både språk og kultur ‘byttes’, tydeliggjør tekst som et forskningsobjekt med behov for flere faglige tilnærminger og tradisjoner.

Tekst for representant for en sjanger kan analyseres på forskjellige nivåer – fra en sjangers institusjonelle og historiske tilknytning til grammatisk-strukturelle særtrekk. Lingvistiske disipliner som f.eks. leksikologi, syntaks, semantikk, tekstlingvistikk, sosiolingvistikk, fagspråk har derfor en naturlig plass i forskningsgruppens arbeid på samme måte som kulturvitenskap, statsvitenskap og sosiologi. Denne tverrfagligheten kommer tydelig frem i de to antologiene som denne forskergruppen har organisert og publisert (2010, 2012).

Deltakere

Publisert 13. apr. 2018 11:18 - Sist endret 14. mai 2019 12:31