Avdelingsstyret

Avdelingsstyrets mandat

Avdelingsstyret skal være et strategisk organ som, sammen med dekan, skal bidra til at den faglige virksomhet ved avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles.

Avdelingsstyret skal føre tilsyn med at avdelingen drives effektivt og økonomisk forsvarlig i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og innenfor de rammer og mål som er fastsatt av Høgskolestyret.

Avdelingsstyret skal legge til rette for at dekan kan utøve sitt faglige og administrative lederansvar i samsvar med stillingens mandat.

Avdelingsstyrene skal fremme forslag overfor Høgskolestyret i følgende saker:

 • avdelingens forslag til budsjett
 • avdelingens forslag til studieprogram og fagportefølje
 • avdelingens forslag til strategi- og handlingsplan for Høgskolen i Østfold
 • andre saker av strategisk betydning for Høgskolens virksomhet herunder sentrale strategiske dokumenter
 • oppretting og nedlegging av studietilbud ved avdelingen
 • fremme avdelingens forslag til Høgskolens representanter til råd og utvalg som oppnevnes av Høgskolestyret
 • fremme avdelingens forslag til Høgskolens representanter i nasjonale og internasjonale fora 
 • endringer i intern organisering og styringsordning ved Høgskolen
 • endringer i avdelingens studentmåltall og rammer for opptak av studenter


Høgskolestyret delegerer følgende beslutningsmyndighet til avdelingsstyret:

 • vedta avdelingens virksomhetsplaner herunder arbeidet med strategisk planlegging og utvikling av avdelingen generelt
 • vedta retningslinjer og prioriteringer for avdelingens arbeid med studier, forskning og utvikling samt annen faglig virksomhet
 • vedta avdelingens budsjett i samsvar med prioriteringene og de tildelte rammene for avdelingens virksomhet
 • oppnevne avdelingens representanter til råd og utvalg som ikke oppnevnes av Høgskolestyret. 
 • oppnevne avdelingens representanter til nasjonale og internasjonale fora
 • vedta høringsuttalelser 
 • fremlegge årsrapport om avdelingens virksomhet, herunder FoU-aktivitet, studiekvalitet og regnskap for avdelingen

Avdelingsstyrene skal gi råd til dekan i følgende saker:

 • innstilling for tilsetting av studieledere
 • oppnevning av programansvarlige
 • andre saker som dekan legger frem for avdelingsstyret


Avdelingsstyrets sammensetning

Avdelingsstyret består av:

 • dekan
 • 5 representanter valgt av og blant undervisnings- og forskningspersonalet
 • 2 studenter

Dersom det er fem eller flere ansatte i teknisk/administrative stillinger ved avdelingen, skal det i stedet for en av representantene for undervisnings- og forskningspersonalet velges en representant av og blant det teknisk/administrative personalet.

Avdelingsstyret velger selv leder og nestleder.
Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Dekan er ansvarlig for avdelingsstyrets sekretærfunksjon.