Avdelingsstyrets mandat

Avdelingsstyrets virkeområde (mandat) er nedfelt i kapittel 7 i Delegeringsreglementet av 2015 ved Høgskolen i Østfold.

Avdelingsstyrets sammensetning

Avdelingsstyret består av:

  • dekan
  • 5 representanter valgt av og blant undervisnings- og forskningspersonalet
  • 2 studenter

Dersom det er fem eller flere ansatte i teknisk/administrative stillinger ved avdelingen, skal det i stedet for en av representantene for undervisnings- og forskningspersonalet velges en representant av og blant det teknisk/administrative personalet.

Avdelingsstyret velger selv leder og nestleder.
Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Dekan er ansvarlig for avdelingsstyrets sekretærfunksjon.