Mandat for Lokalt Utvalg for utdanningskvalitet ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) skal arbeide for at avdelingens strategiske mål for undervisning og læring, studiekvalitet og vurdering samt internasjonalisering blir oppfylt. Innenfor disse områdene er utvalget aktivt overfor dekan når det gjelder mål, strategier og tiltak og ønsker om videreutvikling av avdelingens langsiktige satsninger innenfor undervisning- og programkvalitet, i.h.t prinsippbeskrivelse for kvalitetssystemet.

Mandat

Vedtatt: 08.03.2018

Undervisning og læring
1) Utvalget skal gi tilbakemelding på nye studieplaner og emner så vel som studie- og emneplanendringer (med unntak av rent redaksjonelle endringer).
2) Utvalget skal følge opp at avdelingens undervisningsportefølje blir jevnlig evaluert og oppdatert. Det fastsettes en evalueringssyklus for undervisningsporteføljen i alle programmer og emner (programevaluering).
3) Utvalget skal arbeide for å utvikle og integrere IKT-løsninger og læringsplattformer i undervisning og studieprogram.

Studiekvalitet og vurdering
4) Utvalget skal følge opp gjennomføring, rapportering og oppfølging av resultater fra studentevaluering av undervisning og læringsmiljø i henhold til høgskolens kvalitetssystem og at dette arbeidet dokumenteres.
5)Utvalget skal diskutere sensorrapportene og kommer med anbefalinger om hvordan disse skal følges opp.
6) Utvalget skal være pådriver for videreutvikling av studieevalueringssystemet for avdelingen.

Internasjonalisering
7) Utvalget skal, i samarbeid med avdelingens koordinator for internasjonalisering, ha ansvar for å utarbeide en internasjonaliseringsstrategi for avdelingen i overensstemmelse med høgskolens strategiplan og ny temaplan.
8) Utvalget skal motta og diskutere rapporter fra avdelingens koordinator for internasjonalisering om internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen.
9) Utvalget skal ha ansvar for at internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen skjer i overensstemmelse med instruksen vedtatt av avdelingsstyret for avdelingens koordinator for internasjonalisering.

Sammensetning og funksjonstid

Utvalget for utdanningskvalitet ved ØSS består av:

  • Avdelingens representant og dens vara i høgskolens sentrale utdanningskvalitetsutvalg (UKU).
  • Programkoordinatorene for avdelingens bachelor- og masterstudier.
  • Programkoordinatorene for årsstudier og påbygningsstudier kan også delta hvis de ønsker det.
  • Avdelingens koordinator for internasjonalisering
  • En faglig representant for nettstudier
  • To studentrepresentanter, hvorav den ene bør en ha tilhørighet i språkfagene og den andre ha bakgrunn fra økonomi og administrasjon.
  • Avdelingens studieledere

Utvalgets leder og nestleder er avdelingens representant og varerepresentant i høgskolens sentrale utdanningskvalitetsutvalg. Administrasjonen stiller sekretær for utvalget.

For studieleder følger funksjonstiden deres oppnevningsperiode. For studenter er funksjonstiden ett år. For programkoordinatorer opphører funksjonstiden når deres rolle som programkoordinator avsluttes. For øvrige, dvs. leder, nestleder samt den faglige representanten for nettstudier, er funksjonstiden to år.

Innkalling, referat og arkivering

Leder av utvalget har ansvaret for å kalle inn til møter. Innkallingen skal sendes ut minst en uke før møtet og legges på avdelingens hjemmeside. Sakspapirer kan ettersendes eller legges fram i møtet om nødvendig. Sekretæren for utvalget skriver referat fra møtene og har ansvaret for at møteinnkalling og referat sendes medlemmene på e-post, publiseres på avdelingens hjemmeside, slik at de er allment tilgjengelige, og arkiveres i Public 360.

Generelle retningslinjer for alle utvalg

Samarbeid med andre utvalg
- Det skal gjennomføres fellesmøter mellom utvalgssekretærer/-ledere i lokale utvalg, minst ett hvert semester
- Ved planlegging av fagdager/kurs/seminar skal andre utvalg (sentrale og lokale) informeres tidlig i planleggingsfasen, og mulighet for samarbeid med andre utvalg undersøkes og etterstrebes.
- Referat fra utvalgsmøtene skal distribueres til/gjøres kjent for andre utvalg (sentrale og lokale)

Ivaretakelse av studentrepresentanter
- Nye studentrepresentanter skal tilbys et felles opplæringsseminar for utvalgsarbeid. Dette vil også være tilgjengelig for ansattrepresentanter.
- Studenter skal ved tiltredelse få tilbud om en samtale med leder/sekretær for innføring i det aktuelle utvalgets ansvarsområder og arbeidsform.
- Studentrepresentanter skal få tilbud om attest når de trer ut av utvalget.

Fuksjonsbeskrivelse
- Alle nye representanter skal få en funksjonsbekskrivelse
- Funksjonsbeksrivelsen skal inneholde informsjon om forventninger til deltakelsen

Publisert 25. juni 2018 10:11 - Sist endret 23. jan. 2020 19:21