Emnebeskrivelse

Språk/Language:

Engelsk

ITM11215 Studio 2 (Høst 2015)

Studiepoeng 10
Ansvarlig avdeling Avdeling for informasjonsteknologi
Undervisningssted Halden
Emneansvarlig Børre Ludvigsen
Undervisningsspråk Norsk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i

 • bachelorstudiet i digital medieproduksjon
 • bachelorstudiet i digitale medier

Innhold

 • design, prototyping, prosjektering og gjennomføring av et mindre antall prosjekter for digital informasjonsformidling
 • muntlig presentasjon og forsvar av valgte metoder og gjennomføring
 • formell akademisk rapport som redegjør for emne, metoder, gjennomføring, og ressurser

Studentens læringsutbytte ved bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan

 • gjennomføre prosjekter av moderat kompleksitet for informasjonsbehandling og kunnskapsformidling
 • vurdere funksjonalitet og nytte av ulike metoder til databehandling og kommunikasjon
 • finne frem til relevante planleggings- og gjennomføringsmetoder

Ferdigheter:

Studenten kan

 • jobbe selvstendig eller i grupper med utforsking og utvikling av informasjonsteknologi
 • beherske metoder for å forske i etiske, kommunikative og bruksmessige aspekter av informasjonsformidling
 • beherske metoder for formell dokumentasjon

Generell kompetanse:

Studenten

 • kjenner grunnprinsipper i utviklingen av informasjonsteknologier og har en god forståelse for etiske, kommunikative og bruksmessige sider av disse

Undervisnings- og læringsformer

Individuelt arbeid i studio under veiledning med minimum en veileder pr. 10 studenter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Minst 85% tilstedeværelse.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Online individuell mappevurdering:

Mappen utformes som et eget nettsted og består av tre prosjekter. Hver prosjektoppgave må være bestått for å få hele emnet bestått.

Individuelt prosjekt 1 teller 30%.

Individuelt prosjekt 2 teller 30%.

Individuelt prosjekt 3 teller 40%.|

Det gis en samlet individuell sluttkarakter i emnet på karakterskala A-F.

Ved ny eller utsatt eksamen må innholdet i mappa avtales med emneansvarlig. Ny og utsatt eksamen kan først gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Sist endret 7. september 2015

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (frivillig)
 • Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur om valgt tema avtales mellom faglærer og student underveis i semesteret.

E-post fagansvarlig: borre.j.ludvigsen@hiof.no
Sist endret av: studieseksjonen, 07.09.2015 12:54
« Tilbake