Emnebeskrivelse

Språk/Language:

Engelsk

ITM10715 Studio 1 (Vår 2016)

Studiepoeng 10
Ansvarlig avdeling Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig Børre Ludvigsen
Undervisningsspråk Norsk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i digitale medier.

Innhold

  • design, prototyping, prosjektering og gjennomføring av et mindre antall prosjekter for digital informasjonsformidling
  • muntlig presentasjon og forsvar av valgte metoder og gjennomføring

Studentens læringsutbytte ved bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan:

  • gjennomføre mindre prosjekter til informasjon og kunnskapsformidling
  • vurdere nytten av ulike informasjonsteknologier til kommunikasjon og bruk

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • jobbe selvstendig med utforsking og utvikling av informasjonsteknologi
  • beherske metoder for å utforske etiske, kommunikative og bruksmessige sider ved informasjonsteknologi under utvikling
  • gjøre rede for egnede metoder for digital informasjonsformidling

Generell kompetanse:

Studenten:

  • kjenner til noen trekk ved utviklingen av informasjonsteknologier og har en god forståelse for etiske, kommmunikative og bruksmessige sider av disse

Undervisnings- og læringsformer

Individuelt arbeid i studio under veiledning med minimum en veileder pr. 10 studenter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Minst 85% tilstedeværelse.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Online individuell mappevurdering:

Mappen utformes som et eget nettsted og består av tre prosjekter. Hver prosjektoppgave må være bestått for å få hele emnet bestått.

Individuelt prosjekt 1 teller 30%.

Individuelt prosjekt 2 teller 30%.

Individuelt prosjekt 3 teller 40%.|

Det gis en samlet individuell sluttkarakter i emnet på karakterskala A-F.

Ved ny eller utsatt eksamen må innholdet i mappa avtales med emneansvarlig. Ny og utsatt eksamen kan først gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Sist endret 7. september 2015

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • Midtsemesterevaluering (frivillig)
  • Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur er lagt inn 2. desember 2015. Med forbehold om endringer før studiestart.

Gisle Hannemyr, Gunnar Liestøl, Marika Lüders, Terje Rasmussen; "Digitale medier", 3. utg., Univesitetsforlaget, ISBN 9788215025025

E-post fagansvarlig: borre.j.ludvigsen@hiof.no
Sist endret av: studieseksjonen, 02.12.2015 09:50
« Tilbake