Emnebeskrivelse

ITD01515 Fysikk for TRESS og Y-veien (Høst 2016- Vår 2017 )

Studiepoeng
Ansvarlig avdeling Avdeling for informasjonsteknologi
Undervisningssted Halden
Emneansvarlig Erling Petter Strand
Undervisningsspråk Norsk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelorstudiet i

 • ingeniørfag - data Y-veien
 • ingeniørfag - data, Tress

Studentens læringsutbytte ved bestått eksamen

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til fagets metode og dens anvendelse i realfag.
 • kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære og redegjøre for enkel atomteori og elektromagnetisk stråling.
 • kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger.
 • har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.
 • regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
 • identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Innhold

I løpet av studiet vil studentene lære mer om:

 • størrelser
 • enheter
 • usikkerhet
 • arbeidsmetoder
 • rettlinjet bevegelse
 • kraft og bevegelse i en og to dimensjoner
 • mekanisk energi
 • statikk
 • mekanikk i væsker og gasser
 • gasslovene
 • elektrisitet
 • bølger
 • lysbølger
 • atomfysikk og kjernefysikk

minst på nivå med fysikk 1 fra videregående skole.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres ved bruk av forelesninger og øvinger.

Arbeidsomfang

4 timer + øvinger, per uke

Eksamen

Individuell mappevurdering
Mappevurdering består av inntil 8 individuelle tester som leveres fortløpende til nærmere fastsatte frister. 6 tester skal være bestått for at emnet skal godkjennes. Hvis de 6 første innleverte testene er bestått er det ikke krav om å levere de resterende.

Karakter: Bestått / Ikke bestått.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 15. desember 2014

Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak: "Rom, Stoff, Tid  Forkurs", grunnbok og studiebok 

E-post fagansvarlig: erling.p.strand@hiof.no
Sist endret av: studieseksjonen, 09.05.2016 10:21
« Tilbake