Emnebeskrivelse

IRF32616 Feltforskning (Vår 2017- Høst 2017 )

(Beskrivelse for Vår 2018 er ikke publisert.)
Studiepoeng 10
Ansvarlig avdeling Avdeling for ingeniørfag
Undervisningssted Fredrikstad og Hessdalen
Emneansvarlig Anna-Lena Kjøniksen
Undervisningsspråk Se pkt. Undervisnings- og læringsformer

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfag i alle bachelorstudier i ingeniørfag, samt i bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse.

Forkunnskaper til emnet ut over opptakskrav

Bestått minst 30 studiepoeng av bachelorutdanning, hvorav minst 10 studiepoeng realfag.

Studentene må være i alminnelig god fysisk form, være svømmedyktig og i stand til å tilbakelegge ca. 30 km om dagen med oppakning i fjellterreng sommer og vinter. 

Studentene må ha en helsetilstand som muliggjør overnatting i telt på høyfjellet opp til 2 uker sommer og vinter.

Ved ev. adgangsregulering til emnet, vil denne baseres på følgende kriterier:

  • Skriftlig søknad som angir studentens motivasjonsgrunnlag og forutsetninger for å ta emnet
  • Intervju

Undervisningssemester

Vår- og høstsemesteret

Innhold

Studentene vil delta aktivt i forskning på Hessdalenfenomenet. Forskningsprosjektet går ut på å finne de fysiske mekanismene som forårsaker lysfenomenene som er observert i Hessdalen. Lignende fenomen er også observert andre steder. Forskningsprosjektet er meget tverrfaglig av natur, og studentene vil jobbe i tverrfaglige grupper.

Studentene vil delta aktivt i feltforskning, med oppsett og drift av forskningsutstyr på baser i Hessdalen og de nærliggende fjellområdene, samt feltekskusjoner for å samle inn f.eks. geologiske data.

Feltarbeidet inkluderer overnatting i telt på fjelltopper der man drifter forskningsutstyr under varierende værforhold og på natten. Ekskusjoner til fots på fjellet for å samle inn forskjellige type måledata.

Studentene vil, under veiledning, analysere data de har samlet inn og utarbeide en rapport og en poster basert på resultatene (gruppearbeid).

Studentens læringsutbytte ved bestått eksamen

Kunnskaper:

Studenten

  • har kunnskap om problemstillinger knyttet til feltforsking og infrastruktur
  • har kunnskap om analyse og tolkning av empiriske forskningsdata

Ferdigheter:

Studenten

  • kan planlegge og gjennomføre operativt feltarbeid
  • kan anvende enkelte metoder for innsamling av forskningsdata i felten

Generell kompetanse:

Studenten

  • kan kommunisere om innsamlete forskningsdata
  • kan arbeide i tverrfaglige grupper og team.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår som 4 obligatoriske samlinger.

  • Seminar - introduksjon
  • Aktivt feltarbeid i Hessdalen - vinter
  • Aktivt feltarbeid i Hessdalen – sommer
  • Workshop - etterarbeid

Enkelte av studentene vil få anledning til å delta på en internasjonal konferanse. Utvalg vil bli  basert på faglige prestasjoner.

Deler av undervisningen vil foregå utenfor normale undervisningsperioder (ferieperioder, helger, kvelder og netter).

Undervises delvis på norsk og delvis på engelsk. Hele emnet kan gis på engelsk ved behov.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk 80% aktiv deltagelse på de 4 samlingene, inkludert opp- og nedrigging

Obligatoriske innleveringer av:

 - Abstract og Poster (gruppearbeid)

 - Rapport fra de to feltarbeidene (gruppearbeid)

Eksamen

Skriftlig rapport

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått ut i fra innlevering av en sluttrapport (individuell eller gruppe). 

Ved ikke bestått sluttrapport gis det anledning til én omarbeiding. 

Evaluering av emnet

Evaluering vil bli foretatt i etterkant av hver samling. I tillegg vil det bli utført en sluttevaluering.

Litteratur

Kompendier, vitenskapelige artikler, samt annen relevant litteratur. Nærmere informasjon gis ved semesterstart.

E-post fagansvarlig: anna.l.kjoniksen@hiof.no
Sist endret av: Ragnar Knudsen, 10.08.2016 10:12
« Tilbake