Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse

>> Studie-/fagplan med emnebeskrivelse

Tresemesterordning (TRESS) og Y-vei for ingeniørutdanning

Studiepoeng

Studiet gir ingen studiepoeng.

Studieplanen gjelder for kull/studiestart:

Studieplanen gjelder for perioden sommer 2013 - vår 2014.

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiets varighet

Seks uker sommerundervisning og noe undervisning parallelt med ordinære emner i første studieår.

Studiested

Fredrikstad

Studieplanen er godkjent

Dekan Kamil Dursun, 11.06.13

Informasjon om studiet

Tresemesterordningen (TRESS) er et tilbud om opptak til ingeniørutdanning for søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, men som ikke fyller de spesielle kravene til matematikk og/eller fysikk. Emnene i studiet gir studenten nødvendig fordypning i realfag for ingeniørstudier.

Y-vei for ingeniørutdanning er et tilbud til søkere som ikke har generell studiekompetanse/realkompetanse, men godkjent fagbrev (se opptakskrav). Studenter som er tatt opp via y-vei til Bachelor i ingeniørfag følger undervisningen i matematikk og fysikk i høstsemesteret og norsk i vårsemesteret.

I tillegg til studieplan for Tresemesterordning (TRESS og Y-vei for ingeniørutdanning føler studenten studieplanen for det studieprogrammet hun/han er tatt opp til. Se www.hiof.no/studieplaner.

Mer informasjon om tresemesterordningen og Y-veien finnes i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning;

Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning 
Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning 
Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 

 

Opptakskrav:

Bachelor i ingeniørfag, tresemesterordning (TRESS): Generell studiekompetanse og realkompetanse

Bachelor i ingeniørfag, y-veien: yrkesfaglig bakgrunn basert på kunnskapsløftet eller reform -94, med godkjent fagbrev. Det kreves 12 måneders relevant praksis. Relevant læretid i bedrift på minimum 12 måneder vil oppfylle kravet til praksis.

For informasjon om aktuelle fagbrev for opptaket 2013-2014, se Rundskriv til forskrift om opptak.

Fritak
Studenter som har bestått R1/S1+S2/2MX/2MZ+3MZ kan søke fritak i ukene 1, 2 og 3. 
Studenter som har bestått R2/3MX kan søke fritak i ukene 4 og 5.
Studenter som har bestått Fysikk 1/2FY kan søke fritak i uke 6.

Fritakssøknaden må dokumenteres, og rettes til Avdeling for ingeniørfag.

Studiets læringsutbytte

MATEMATIKK OG FYSIKK

Kunnskaper
Studenten:

Ferdigheter 
Studenten:

Generell kompetanse
Studenten:

NORSK

Se læringsutbyttebeskrivelse for emnet Norsk for y-vei.

Studiets oppbygging og innhold

Følgende emner inngår i Tresemesterordningen (TRESS):

Følgende emner inngår i Y-veien:

Forklaring til studiemodellen nedenfor:

TRESS-emner gjelder studenter som har fått opptak til Tresemesterordning for ingeniørfag  (TRESS)
Y-emner gjelder studenter som har fått opptak til Bachelor i ingeniørfag Y-vei

 

Studiemodell

2013 Høst 2014 Vår
  Tre-semestersordning 13H-14V
  Veivalg Tres 13H-14V
  Tress-emner 13H (0 studiepoeng)
 
Tress-fysikk
   
 
Tress-matematikk 2
   
 
Tress-matematikk 1
   
  Y-veiemner 13H-14V (0 studiepoeng)
 
Tress-fysikk
Norsk for y-veien
 
 
Tress-matematikk 2
   
 
Tress-matematikk 1
   
Ikonforklaring: Oppdatert beskrivelse, Ikke oppdatert beskrivelse, Ingen beskrivelse

Organisering og læringsformer:

Studiet er i hovedsak organisert med forelesninger og øvingstimer. Fronter benyttes som læringsplattform.

Arbeidskrav
Det kan være arbeidskrav knyttet til det enkelte emne. Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Tilbakemelding underveis

Det gis tilbakemelding underveis på arbeidskrav og tester. Tilbakemeldingens form velges av faglærer. 

Evaluering av studiet

Studiemiljø, studiet som helhet og emner evalueres (EVA) jevnlig i henhold til høgskolens kvalitetssystem og avdelingens prosedyrer.

Vurdering:

Det benyttes mappevurdering og skriftlig eksamen som vurderingsform i emnene. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Det benyttes karakter Bestått/Ikke bestått. Det gis karakterutskrift som viser hvilke emner som er bestått. Emner i Tresemsterordning (TRESS) og Y-vei for ingeniørutdanning er ikke studiepoenggivende.

Litteratur

Litteraturlister framgår av den enkelte emnebeskrivelse.