Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse

>> Studie-/fagplan med emnebeskrivelse

Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning (30 studiepoeng)

Studiepoeng

30

Studieplanen gjelder for kull/studiestart:

Studieåret 2015/2016.

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiets varighet

Studiet er en videreutdanning på deltid over to semestre.

Studiested

Høgskolen i Østfold, Fredrikstad.

Studieplanen er godkjent

Dekan Synnøve Narten 14.05.13

Studieplanen er revidert

Studieleder Tove Gulbrandsen 19.01.2015

Informasjon om studiet

Studiet gir kompetanse i eksisterende og fremtidig teknologi for å kunne bidra overfor enkeltmennesker og på organisasjonsnivå i å kartlegge behov, vurdere løsninger og ta i bruk velferdsteknologi. Velferdsteknologi handler mer om mennesker enn om teknologi. Et sentralt innhold i studiet er brukermedvirkning. Studiet gir en innføring i innovasjonsprosesser og problemløsningsmetoder.

Opptakskrav

Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag.

Sist oppdatert: 17.12.2014 13:30

Videre utdanning og yrkesmuligheter

Studiet er egnet for deg som ønsker å arbeide med å utvikle mulighetsrommet for personer med funksjonsnedsettelse og for deg som ønsker å arbeide med fremtidens velferdsutfordringer og å delta i offentlig tjenesteinnovasjon.

Studiets læringsutbytte

Kandidatens forventede læringsutbytte etter fullført og bestått
utdanning er definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:
Kandidaten

Ferdigheter:
Kandidaten kan

Generell kompetanse:
Kandidaten kan

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner;

Sentrale tema i studiet er:

Studiemodell

2015 Høst 2016 Vår
  Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene
  Obligatoriske emner (30 studiepoeng)
 
Ulike teknologier, brukermedvirkning og sentrale aktører
Ulike teknologier, innovasjon og organisering
 
   
Ikonforklaring: Oppdatert beskrivelse, Ikke oppdatert beskrivelse, Ingen beskrivelse

Organisering og læringsformer:

Studiet går over to semestre med ett emne i hvert semester. Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium med 4 samlinger á tre dager pr. emne, totalt 12 dager pr. semester. Hver samlingsdag varer i ca. 6 timer.

Undervisningsformene er forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstudier, praktiske øvelser, veiledning, prosjektarbeid og bruk av ikt. Studentene anbefales å organisere seg i kollokviegrupper så tidlig som mulig.

Bibliotekansatte bidrar med undervisning i informasjonssøk, referanseteknikk og kildekritikk.

Praksis

Det er ingen praksisstudier i utdanningen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studenters deltagelse i ansattes FoU-prosjekter kan gjennomføres ved oppgaver knyttet til aktuelle tema i studiet og/eller i studiets prosjektarbeid, se emnet Ulike teknologier, innovasjon og organisering.

Internasjonalisering

Pensumlitteraturen vil være av internasjonal karakter, både engelskspråklig og skandinavisk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiet. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten:

Vurdering:

Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i et emne.

Grunnlag for vurdering er forventet læringsutbytte og pensum for studiet. Vurderingsformer som benyttes i studiet er skriftlig hjemmeeksamen og prosjektarbeid som skal dokumenteres. Vurderingsform og karakterregel framkommer i emnebeskrivelsene.

Ved skriftlige innleveringer stilles krav om akademisk skriving og biblioteket gir blant annet veiledning om oppgaveskriving på sine nettsider: Hvordan skrive oppgave?

Se også Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.