Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse

>> Studie-/fagplan med emnebeskrivelse

Digitale verktøy og medier i fleksibel og nettbasert utdanning (15 studiepoeng)

Studiepoeng

15

Studieplanen gjelder for kull/studiestart:

2015 - 2016

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiets varighet

Studiet er et deltidsstudium som går over 2 semestre.

Studiested

Høgskolen i Østfold; Studiested Fredrikstad/Halden

Studieplanen er godkjent

Rektor Hans Andreas Blom, 7. april 2014

Studieplanen er revidert

Førstelektor Hanne Schou Røising, 27. januar 2015

Informasjon om studiet

Formålet er å tilby høgskolens ansatte kvalifisering og formell utdanning i digitale, pedagogiske metoder som bidrar til å utvikle god fleksibel undervisning og utdanning. Det gjelder organisering og utforming av så vel nettbaserte som andre fleksible studieformer, inkludert fleksible fulltidsstudier på campus.

Studiet tar utgangspunkt i digitale verktøy og medier og læringsplattformer som høgskolen til enhver tid har tilgjengelig, og som IT-drift støtter, særlig med vekt på eCampus-tjenester.

Målgruppen er ansatte i undervisningsstilling ved Høgskolen i Østfold, men ansatte fra andre høgskoler kan også søke opptak etter avtale med HiØ. Det er en forutsetning at eventuelle eksterne deltakere benytter de samme digitale verktøy og tjenester som HiØ .

Det er en fordel om søkerne har gjennomført basisstudiet i praktisk høgskolepedagogikk og at emnene tas i kronologisk rekkefølge.

Opptak administreres av studie- og forskningsenheten.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og være ansatt ved eller ha en avtale med Høgskolen i Østfold.

Sist oppdatert: 02.03.2015 10:07

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten;
- kan forklare og drøfte hvordan LMS og digitale verktøy og medier kan bidra til å styrke undervisning, studenters læring og studiers vurderingsformer
- kan vurdere didaktiske utfordringer ved organisering og gjennomføring av fleksible og nettbaserte emner/studieprogrammer
- kan gjøre rede for og vurdere hvordan ulike Web 2.0-løsninger kan legge til rette for læring i undervisning - vurdere ulike digitale løsninger for formidlende undervisning
- har kunnskap om hvordan utvikle og designe fleksible studieforløp

Ferdigheter
Kandidaten kan;
- utvikle, organisere og administrere et studieprogram/emne i LMS
- utvikle videoer/skjermopptak for undervisning og veiledning
- delta i og organisere webbaserte møter for veiledning, undervisning, dialog og samarbeid
- gjennomføre undervisningsopptak med ulike verktøy
- distribuere undervisningsopptak på egnede måter og steder
- legge til rette for dialog og samarbeid i digitale læringsomgivelser
- legge til rette for at studenter forbereder seg godt til fysiske samlinger

Generell kompetanse
Kandidaten kan;
- utforme fleksible og nettbaserte emner og studier i samarbeid med kollegaer
- vurdere forholdet mellom eget fags/fagområdes særtrekk og pedagogisk bruk av digitale verktøy og medier i undervisning
- løse nye pedagogiske utfordringer ved hjelp av digitale medier

Studiets oppbygging og innhold

Studiet utgjør 15 studiepoeng og består av tre emner som hver utgjør 5 studiepoeng. Ett emne gjennomføres på høsten og to emner på våren.

Studiet tar opp følgende temaer:
-      digitale verktøy og medier analysert og vurdert i didaktisk perspektiv
-      pedagogisk organisering, gjennomføring og ledelse av fleksible undervisningsprosesser
-      prinsipper og tekniske løsninger i LMS (Learning Management System)
-      prinsipper i Web 2.0-løsninger
-      verktøy og programmer for skjermopptak (screencasts)
-      verktøy og programmer for nettbaserte møter
-      ulike verktøy for opptak av undervisning
-      ulike verktøy som fremmer samarbeid og dialog mellom studenter      

Studiemodell

2015 Høst 2016 Vår
  Digitale verktøy og medier i fleksibel og nettbasert utdanning
  Obl. emner (15 studiepoeng)
 
Læringsplattformer, skjermopptak og nettbaserte møter
Design av fleksible studier og emner: Ulike undervisnings- og læringsformer
 
   
Skjermopptak, nettbaserte møterom og Web 2.0-løsninger
 
Ikonforklaring: Oppdatert beskrivelse, Ikke oppdatert beskrivelse, Ingen beskrivelse

Organisering og læringsformer:

Studiet er samlingsbasert/delvis nettbasert og organiseres slik med fysiske oppstart- og avslutningssamlinger og nettbasert undervisning/veiledning/gruppearbeid mellom samlingene. I enkelte emner kan det også legges opp til en fysisk samling på en dag. Undervisningen på samlinger og nett veksler mellom forelesninger, problem-/casebasert arbeid i grupper og diskusjoner.

Studiet benytter læringsplattformen Fronter.

Tilbakemelding underveis

Det gis tilbakemelding/vurdering på alle arbeidskrav før endelig vurdering i hvert enkelt emne.

Evaluering av studiet

Hvert emne evalueres på avslutningssamlingen.

Vurdering:

Eksamen i hvert emne er en individuell innleveringsoppgave.
Den karaktersettes med Bestått / Ikke bestått.

Litteratur

Se hvert enkelt emne.