Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse

>> Studie-/fagplan med emnebeskrivelse

Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Studiepoeng

90

Studieplanen gjelder for kull/studiestart:

Kull 2016, oppstart høst 2016.

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiets varighet

Normert studietid er 1 1/2 år, 3 semester (heltid).

Grad/tittel ved bestått studium:

Akuttsykepleier.

Studiested

Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad, og praksisinstitusjoner etter nærmere retningslinjer.

Studieplanen er godkjent

Dekan Synnøve Narten 24.05.2013

Studieplanen er revidert

Studieleder Tove Gulbrandsen 24.01.2016

Informasjon om studiet

Studiet er ikke rammeplanstyrt. Studiet reguleres av gjeldende forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Videreutdanning i akuttsykepleie ivaretar samfunnets og helsevesenets økende behov for spesialutdannet personell. Medisinsk og teknisk utvikling åpner for nye behandlingsmetoder, noe som igjen åpner opp for pasientgrupper som tidligere ikke hadde behandlingstilbud. Denne utviklingen stiller nye krav til sykepleierne, noe som blant annet imøtekommes gjennom videreutdanningen.

Akuttsykepleieren skal yte helsehjelp til akutt og/ eller kritisk syke mennesker i alle aldre.

Dette kan omfatte:

Akuttsykepleierens ansvar og kompetanse må ses i sammenheng med målgruppens behov for sykepleie og medisinsk behandling i akutte og komplekse situasjoner. Faglig forsvarlig akuttsykepleie innebærer å kunne handle raskt og riktig på basis av faglig vurdering av en pasients situasjon.

Videreutdanning i akuttsykepleie skal gi dybdekunnskap i sykepleie, medisin og natur- og samfunnsvitenskapelige fag, samt bred klinisk erfaring med akutt og/ eller kritisk syke pasienter i ulike situasjoner.

Politiattest
I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.07.2007. kap 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i videreutdanning i akuttsykepleie levere politiattest. Søkere med merknad på politiattesten som er relevant for opptak til studiet skal levere politiattesten inen 3 uker etter tilbud om studieplass er gitt. Søkere som ikke har merknad på politiattesten skal levere politiattest senest innen studiestart. Dersom søkeren får tilsagn om studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart skal politiattest fremlegges senest tre uker etter et tilbud om studieplass er gitt. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleierutdanning med offentlig godkjenning, 
og minimum to år praksis som sykepleier.

Sist oppdatert: 18.12.2015 12:35

Videre utdanning og yrkesmuligheter

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier. Kontakt studieleder for veiledning.

Akuttsykepleiere er kvalifisert til arbeid ved akuttmottak, AMK sentraler, legevakt, ambulansetjeneste og i enheter med akutt og/eller kritisk syke, samt humanitære organisasjoner i katastrofe- og krigsrammede områder.

Studiets læringsutbytte

Kandidatens forventede læringsutbytte etter fullført og bestått utdanning er definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap
Kandidaten:

Ferdigheter 
Kandidaten:

Generell kompetanse
Kandidaten:

Studiets oppbygging og innhold

Videreutdanningen gjennomføres som heltidsstudium over tre semestre og studiet er organisert i tre emner som inneholder teoretiske og kliniske studier. Samtlige emner i studiet er obligatoriske og må tas i oppsatt rekkefølge.

HVAKU10114 Grunnleggende akuttsykepleie, medisinske og naturvitenskaplige temaer (30 studiepoeng).
HVAKU10214 Akuttsykepleiefaglige  og samfunnsvitenskapelige temaer (30 studiepoeng).
HVAKU10314 Fordypning i akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse (30 studiepoeng).


Det er kliniske studier i alle tre semestrene. For mer informasjon se pkt. Praksis.

Studiemodell

2016 Høst 2017 Vår 2017 Høst
  Videreutdanning i akuttsykepleie
  Akuttsykepleie (90 studiepoeng)
 
Grunnleggende akuttsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer
Akuttsykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige temaer
Fordypning i akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse
 
   
   
Ikonforklaring: Oppdatert beskrivelse, Ikke oppdatert beskrivelse, Ingen beskrivelse

Organisering og læringsformer:

I tema som studiet har felles med videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, vil undervisningen foregå felles. I de fagspesifikke emnene er undervisningen separat. Det er gjennom hele studiet satt av dager for selvstudier.

Arbeids- og undervisningsformer
Utdanningen har lagt problembaserte læringsprinsipper (problembasert læring- PBL) til grunn for så vel studiemodell som undervisnings- og arbeidsformer.
Høgskolen legger opp til arbeidsformer som stimulerer studentene til å ta ansvar og vise engasjement. Studentene arbeider med konkrete pasientsituasjoner og oppgaver i basisgrupper gjennom hele studiet. Dette skal sikre læring som fremmer forståelse. Utdanningen skal bidra til å styrke den enkelte students selvstendighet og faglige engasjement og samtidig utfordre til ansvarlig fagutvikling. Utdanningen har som mål å gi støtte til personlig modning og vekst ved å ta hensyn til studentens forberedthet og personlige erfaring.
Veiledning i kliniske studier foregår kontinuerlig, hvor lærere og praksisveiledere i samarbeid følger veileder studentene i deres utvikling.

Bruk av bibliotek
Biblioteket tilbyr en mediesamling som er aktuell og oppdatert for å dekke studentenes behov, og studentene har tilgang til en rekke elektroniske databaser. Studentene får informasjon og opplæring i bruk av bibliotekets tjenester. Målet med bibliotekopplæringen er at studentene skal få informasjonskompetanse. De skal lære å bruke informasjonskilder og gjenfinningssystemer. De skal lære å vurdere kildene sine kritisk og velge å bruke den beste informasjonen ut fra egne behov og problemstillinger.

Bruk av IKT
Høgskolen har flere rom med datamaskiner som studentene kan benytte. Det forventes at studentene har ferdigheter i bruk av tekstbehandling. Høgskolen tilbyr kun en kort innføring i bruk av data. Høgskolen bruker Fronter som elektronisk læringsplattform, hvor studentene blant annet leverer inn oppgaver. Informasjonsutveksling foregår i hovedsak via Fronter og web. Se også www.hiof.no for mer informasjon.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til alle emnene. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen, og fortsette med normal studieprogresjon. Se emnebeskrivelser for mer informasjon.

Obligatorisk deltagelse
Obligatorisk deltakelse er et arbeidskrav både i teoretiske og kliniske studier. Ved fravær ut over 10 % vil høgskolen vurdere behovet for at studenten må ta igjen dette i form av et skriftlig arbeid eller tid i klinikken. Fravær ut over 20 % i både teoretiske og/eller kliniske studier gir ikke bestått vurderingsresultat i emnet. Se forøvrig de enkelte emnebeskrivelser.

Praksis

Det er totalt 30 uker veiledet kliniske studier. De kliniske studiene utgjør tilsvarende 45 studiepoeng av studiets 90 studiepoeng og gjennomføres i hovedsak i klinikken, primært ved Sykehuset Østfold. En begrenset del av de kliniske studiene gjennomføres i ferdighetssenteret i høgskolen lokaler.

Kliniske studier gjennomføres i studiets alle tre emner og har et omfang per emne på tilsvarende 15 studiepoeng. Se emnebeskrivelser og undervisningsplan i Fronter for mer informasjon.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Litteraturen i studiet representerer det siste innen forskning på fagområdet. Undervisnings- og forskningspersonalet ved studiet forsker både på problemstillinger innen fagområdet og på fagdidaktiske spørsmål.

Studenten skal gjennomføre et fordypningsarbeid som er lagt til emne 3.

Internasjonalisering

Studenten kan benytte tre uker av kliniske studier i 3. semester til studier i utlandet, etter nærmere avtale. Hjelp og informasjon gis av studieleder ved videreutdanningen.

Videreutdanningens internasjonale aspekt vil i all hovedsak dreie seg mot  Norge som et flerkulturelt samfunn, og de utfordringer dette representerer ved ivaretakelse av pasient og pårørende med annen religiøs og kulturell bakgrunn.

Tilbakemelding underveis

Tilbakemeldinger på studentens faglige og personlige utvikling skjer gjennom hele studiet:

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (EVA2).
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå. Se emnebeskrivelser.

Vurdering:

Studiet benytter varierte vurderingsformer som for eksempel skoleeksamen, fordypningsoppgave og vurdering av kliniske ferdigheter, i tillegg til ulike arbeidskrav.

Det blir benyttet karakterregel A-F, der A er beste beståtte karakter, E er dårligste beståtte karakter og  F er ikke bestått, samt karakterregel Bestått/Ikke bestått. Arbeidskrav vurderes til Godkjent/Ikke godkjent.

Alle arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Se også Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold, herunder også konsekvenser ved mistanke om plagiat og fusk.

Vurderingsordninger og karakterregel står nærmere omtalt under de enkelte emnebeskrivelsene.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.