Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse

>> Studie-/fagplan med emnebeskrivelse

Regning som grunnleggende ferdighet 1, 5-10. trinn (30 studiepoeng)

Studiepoeng

30 studiepoeng

Studieplanen gjelder for kull/studiestart:

Studieplanen gjelder for studieåret 2016-17

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiets varighet

Deltid over 2 semestre

Studiested

Høgskolen i Østfold, studiested Halden.

Studieplanen er godkjent

Prodekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 16.januar 2016

Informasjon om studiet

Studiet er en del av Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025, og er utformet i tråd med Kunnskapsløftet. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse.

Regning som grunnleggende ferdighet er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag. Hvert enkelt skolefag har ansvar for at elevene får kunnskap om hvordan elevene kan utvikle regning i faget. Studiet skal bevisstgjøre lærere på 5.-10.trinn i å reflektere faglig og didaktisk rundt den grunnleggende ferdigheten regning i sine fag.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på mellom- eller ungdomstrinnet.

Sist oppdatert: 29.02.2016 08:26

Videre utdanning og yrkesmuligheter

Målet for studiet er å utdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i den grunnleggende ferdigheten regning i alle fag. Læreren kan bli ressursperson knyttet til regning som grunnleggende ferdighet i alle fag ved en barneskole.

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten    

- har kunnskap om god regneopplæring i ulike fag ut fra fagenes egenart og på fagenes premisser

- har kunnskap om elevenes regneferdigheter i ulike fag og hvordan regneferdigheter kan utvikles

- har undervisningskunnskap knyttet til regneferdigheter, regning som grunnleggende ferdighet og elevers læring

- har kunnskap om ressurslærerrollen og lærende organisasjoner

 

FERDIGHETER

Studenten

- kan tilrettelegge for utvikling av regning som grunnleggende ferdighet i elevenes opplæring i ulike fag, også tverrfaglig, forankret i praksis, styringsdokumenter og forskning

- har ferdigheter innen organisasjonsutvikling

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

- har forståelse for regningens betydning som allmenndannende og dens samspill med alle skolefag

- er bevisst på hvordan regning kan legges opp på fagets premisser ut fra fagets egenart

- kan være ressursperson i regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner som kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at emnet Regning som grunnleggende ferdighet tas før emnet Utvikling av regneferdighet og arbeid med nasjonale prøver.

Studiemodell

2016 Høst 2017 Vår
  Regning som grunnleggende ferdighet 1, 5-10. trinn
  Obl. emner (30 studiepoeng)
 
Regning som grunnleggende ferdighet (5 - 10)
Utvikling av regneferdighet og arbeid med nasjonale prøver (5 - 10)
 
   
Ikonforklaring: Oppdatert beskrivelse, Ikke oppdatert beskrivelse, Ingen beskrivelse

Organisering og læringsformer:

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à to dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling. Det benyttes elektronisk læringsplattform til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det kan være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må undervise på mellom- eller ungdomstrinnet parallelt med studiet.

Tilbakemelding underveis

I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Vurdering:

Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen.

I emnet Regning som grunnleggende ferdighet (5-10), vil det være muntlig eksamensform med utgangspunkt i emnets innhold.

I emnet Utvikling av regneferdighet og arbeid med nasjonale prøver (5-10), vil vurderingen både innbefatte en skriftlig individuell oppgave og et muntlig gruppeframlegg.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Se emnebeskrivelser.