Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse

>> Studie-/fagplan med emnebeskrivelse

Bedriftsøkonomi, årsstudium

Studiepoeng

60

Studieplanen gjelder for kull/studiestart:

Studieplanen gjelder for perioden 2017 - 2018

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiets varighet

Bedriftsøkonomi årsstudium består av 60 studiepoeng, og er et grunnstudium som går over ett år.

Studiested

Halden

Studieplanen er godkjent

Konst. dekan Theo Schewe, 9. juni 2009

Studieplanen er revidert

Studieleder Jo Ese, 15. desember 2016

Informasjon om studiet

Studiet passer både for søkere fra videregående skole, og for yrkesaktive søkere som ønsker kompetanseoppbygging for en videre karriereutvikling. Yrkesaktive søkere kan avtale et studieløp på deltid over lengre tid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 02.12.2016 09:32

Videre utdanning og yrkesmuligheter

Årsstudiet i bedriftsøkonomi er et populært studium som, i kombinasjon med annen høyere utdanning, gir adgang til mange ulike stillinger i næringsliv og i offentlig sektor. Årsstudiet er samtidig identisk med det første året i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon, og regnskap og revisjon ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Studenter som ønsker å fortsette mot en treårig bachelorgrad etter fullført årsstudium, kan dermed søke om opptak på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller i regnskap og revisjon på andre årstrinnet. Mulighetene for videre utdanning og yrkesmuligheter er nærmere omtalt i studieplanene for disse to bachelorstudiene.

Studiet kan også kombineres med andre fag ved høyskoler og universitet, og kan inngå i en bachelorgrad, eller kombineres med enkelte andre studieenheter til en fullverdig bachelorutdanning, dette i henhold til gjeldende studieplaner.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten kan etter endt studium:

Ferdigheter
Kandidaten har etter endt studium grunnleggende ferdigheter innen sentrale bedriftsøkonomiske fagfelt som:

Generell kompetanse
Kandidaten har etter endt studium:

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudiet i bedriftsøkonomi er identisk med første året i høgskolens bachelorstudier i hhv. økonomi og administrasjon og i regnskap og revisjon. Dermed bygger studiet også på planen som Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har fastsatt som felles ramme for høgskolenes utforming av slike bachelorutdanninger og på Forskift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon. Med dette sikres et høyt faglig nivå. Samtidig sikres en ensartet struktur slik at studiet kan bygges ut til et fullverdig bachelorstudium eller kan kombineres med andre studieløp - ved HiØ eller andre institusjoner i inn- og utland.

Årstudiet omfatter 60 studiepoeng, fordelt over to semestre. Studiet omfatter i alt seks obligatoriske emner som til sammen gir en grundig innføring i sentrale økonomisk-administrative emner (se modell nedenfor).

Studiemodell

2017 Høst 2018 Vår
  Bedriftsøkonomi, årsstudium
  Obligatoriske emner (60 studiepoeng)
 
Metodekurs I: Grunnleggende matematikk og statistikk
 
 
Finansregnskap
 
 
Innføring i bedriftsøkonomisk analyse
Budsjettering og driftsregnskap
 
 
Markedsføring og foretaksstrategi
Organisasjonsteori
 
Ikonforklaring: Oppdatert beskrivelse, Ikke oppdatert beskrivelse, Ingen beskrivelse

Organisering og læringsformer:

Det benyttes varierte organiserings- og læringsformer, som felles forelesninger og gruppearbeid i mindre grupper. Undervisnings- og arbeidsformer samt arbeidskrav og vurderingsformer er nærmere omtalt i den enkelte emnebeskrivelse.

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i relevant teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og case gir yrkesrelevant praksis.

Studentene har tilgang til løpende veiledning fra faglærer gjennom hele semesteret.

Bruk av bibliotek
Biblioteket organiseres og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Bruk av IKT
Læringsplattformer brukes i alle emner.

Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Arbeidskrav
Det kan være knyttet arbeidskrav til det enkelte emne. Arbeidskrav kan bl.a. være innleveringer o.l. som må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Forberedende kurs i matematikk
I studiet er matematikk og statistikk grunnleggende metodefag. Ved starten av studiet mangler mange studenter de nødvendige forkunnskapene i matematikk. Studieåret starter derfor med undervisning i grunnleggende matematikk, der kunnskaper fra grunnskolen og videregående skole som er relevante for studiet, gjennomgås og friskes opp.

Kalkulator
Studenter som følger studieprogrammene Bedriftsøkonomi årsstudium, Bachelorstudium i økonomi og administrasjon og Bachelorstudium i regnskap og revisjon får bruke kalkulator under eksamen i flere av emnene. Følgende kalkulatorer er godkjente som tillatt hjelpemiddel under eksamen:

Etikk
I hele økonomistudiet står valg mellom alternativer sentralt, valg som krever etisk refleksjon og bevissthet om virksomhetens samfunnsmessige ansvar. Etisk refleksjon er derfor integrert i enkelte emner i årsstudiet.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

I våre bachelorstudier gis studentene et tilbud om ett eller to semesters opphold ved en av høgskolens partnerinstitusjoner i utlandet. Et slikt utenlandsopphold kan imidlertid ikke innpasses i dette korte studieløpet. Studenter som fortsetter med et bachelorstudium, kan søke om utenlandsopphold i andre eller tredje studieår.

Tilbakemelding underveis

Studentene vil bli fulgt opp i de forskjellige emnene. Se emnebeskrivelser for hvilke tilbakemeldinger som kan forventes.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene.

Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Vurdering:

Skriftlig vurdering vil forekomme i alle emner i årsstudiet.
Det benyttes bokstavkarakterer (A - F), der A er beste beståtte karakter, E er dårligst beståtte karakter og F betyr ikke bestått.

Se emnebeskrivelsene for detaljer.

Plagiatkontroll/fusk
Alle emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Nærmere informasjon om pensum og litteratur gis i de enkelte emnebeskrivelser. Pensumlistene vil bli oppdatert så nært inntil semesterstart som mulig.