Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse

>> Studie-/fagplan med emnebeskrivelse

Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng)

Studiepoeng

15

Studieplanen gjelder for kull/studiestart:

Høsten 2017

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiets varighet

Deltid over ett semester.

Studiested

Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.

Studieplanen er godkjent

Dekan Stein Haugom Olsen, 14.02.2013

Studieplanen er revidert

Studieleder Lana Berglund, 25. april 2017

Informasjon om studiet

Dette er et betalingsstudium. For nærmere informasjon om studieavgift, vennligst se studiekatalog eller kontakt HiØ VIDERE.

Studiet tar opp sentrale spørsmål knyttet til personalarbeid i en virksomhet. Målgruppen er ansatte i både offentlige og private virksomheter.

Det er ønskelig at studenten har minst 3 års arbeidserfaring.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Sist oppdatert: 13.03.2017 12:49

Videre utdanning og yrkesmuligheter

Ønsker du å skaffe deg ytterligere kompetanse innenfor ledelse og administrasjon, kan du f.eks. ta Organisasjonspsykologi (15 stp.) eller ledelsesfag. Høgskolen i Østfold tilbyr også masterutdanning i organisasjon og ledelse som du kan søke til dersom du fyller gjeldende opptakskrav.

Kravene til ledelsekompetanse er økende innen offentlig og privat virksomhet. Det betyr at personer som har formell kompetanse innen personaladministrasjon og -ledelse er attraktive på arbeidsmarkedet. 

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

Ferdigheter

Studenten kan anvende kunnskapen i personalarbeid, og har utviklet kompetanse til å kunne fungere som mellomleder med personalansvar.

Generell kompetanse

Studenten har tilegnet seg et etisk grunnlag for utøvelse av personalansvar.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne med et omfang på 15 studiepoeng.
Det tar for seg de sentrale temaene innen personaladministrasjon og personalledelse, og omfatter følgende tema:

Personaladministrasjon

Personalledelse

Studiemodell

2017 Høst
  Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng)
  Obligatoriske emner (15 studiepoeng)
 
Personaladministrasjon / Personalledelse
 
   
Ikonforklaring: Oppdatert beskrivelse, Ikke oppdatert beskrivelse, Ingen beskrivelse

Organisering og læringsformer:

Studiet organiseres med undervisning på kveldstid over ett semester. Undervisningstider fremkommer i semesterplanen. For å kunne gjennomføre studiet må studentene sette seg grundig inn i pensum. Så langt det er mulig, må studentene kunne bruke eksempler fra egen arbeidsplass, alternativt fra annen arbeidsplass. Det vil bli gitt veiledning i å skrive oppgaver og hvordan man tilfredsstiller krav til litteraturreferanser.

Arbeidskrav
Studenten skal levere en individuell skriftlig oppgave på 4-5 sider, midt i semesteret. I tillegg til det faglige innholdet, vil det bli lagt vekt på korrekt bruk av kilder mm.

Studentene vil etter innlevering av oppgaven få en tilbakemelding fra faglærer.
Innleveringsoppgaven må være levert innen fastsatt frist og godkjent senest 3 uker før eksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Både pensum og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.

Evaluering av studiet

For at vi skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. Etter fullført studium evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE. 

Vurdering:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 3 dager

Omfang: Besvarelsen skal være på inntil 12 sider.

Karakterregel: A-F. A er beste og E er dårligste beståtte karakter. F betyr ikke bestått.

Intern og ekstern sensor.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 24.04.2017.  Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Berg, Morten Emil; Ledelse, Universitetsforlaget, 2008.

Egerdal, Åshild (red), HR-boka, Gyldendal Akademisk, 2017

Kvalnes, Øyvind; Se gorillaen! Etikk i arbeid, 3. utg. Universitetsforlaget, 2017

Arbeidsmiljøloven

Ferieloven