Karakter og sensur

Karaktersystem

Det brukes to karaktersystem ved Høgskolen i Østfold. Du finner hvilken karakterregel som gjelder for eksamen i studieplanen og emnebeskrivelsen.

Bokstavkarakterer A - F
Ved bruk av bokstavkarakterer er A beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F betyr ikke bestått. Karaktersystemet A-F - Beskrivelser

Bestått/ikke bestått
Karakterregelen Bestått/ikke bestått benyttes i enkelte emner og særlig ved veiledet praksis (lærerutdanning og helse- og sosialfag).

Godkjent/ikke godkjent
For arbeidskrav og i enkelte tilfeller praksis kan prestasjonen angis som Godkjent og Ikke godkjent. Dette er ikke definert som karakterer, det gis ingen studiepoengsuttelling for denne vurderingen, men betraktes som progresjonskrav. Vurdering av prestasjoner som godkjent eller ikke godkjent utløser i de fleste tilfeller samme rettigheter i forhold til krav om begrunnelse og klageadgang som definerte karakterer.

Karakterer på deleksamener
Dersom en eksamensform består av to deleksamener der hver del sensureres for seg, vil ikke karakteren for hver eksamensdel fremgå av karakterutskrift eller vitnemål.
Karakteren på de to eksamensdelene vil slås sammen og den helhetlige karakteren vil synes på karakterutskrift og vitnemål. 

Sensurfrist

Sensurfristen er 3 uker fra eksamensdatoen.

Eksamensresultater finner du i StudentWeb.

Vil du vite mer?

Les mer i Forskrift om eksamen, studierett og grader, kapittel 7.

Publisert 18. mai 2018 11:33 - Sist endret 3. feb. 2021 11:04