Oppmelding og avmelding til eksamen

Eksamensdato og kandidatnummer

Du finner eksamensdato og kandidatnummer i Studentweb. Kandidatnummer publiseres ca 1 uke før aktuell eksamen.

Eksamenstyper

  • Ordinær eksamen = eksamen i emne hvor studenten følger undervisning i henhold til normal studieprogresjon
  • Utsatt eksamen = eksamen i emne hvor studenten har gyldig fravær fra ordinær eksamen.
  • Ny eksamen = eksamen hvor studenten ikke har bestått ordinær eksamen.

Oppmelding til ordinær eksamen

Dette skjer automatisk når du registrerer deg i Studentweb hvert semester:

  • Høst: fra 1. august og senest 1. september
  • Vår: fra 1. desember og senest 15. januar

Frister for oppmelding til ny og utsatt eksamen

Oppmelding til ny/utsatt eksamen (konteeksamen)

Dersom du har strøket til ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til ny eksamen dersom minst tre (to for studentkull på inntil 20) studenter som har strøket på siste ordinære eksamen melder seg opp.

Dersom du var syk ved ordinær eksamen og har dokumentert fraværet med legeattest, kan du søke om utsatt eksamen.

Merk at emnebeskrivelser kan inneholde nærmere bestemmelser om når ny og utsatt eksamen kan arrangeres.

Avmelding fra eksamen

Avmelding gjøres i Studentweb.

Frist: Senest to uker før aktuell eksamensdato. Avmelding senere regnes som ett eksamensforsøk ("ikke møtt").
 

Gjennomføring av eksamen utenfor Høgskolen i Østfolds lokaler

Foreligger det særskilte grunner, kan du søke om å avlegge eksamen ved andre norske og
utenlandske høgskoler og universitet, samt ved norske ambassader og konsulat.

Søknadsfrister:

15. oktober i høstsemesteret og 1. april i vårsemesteret

Priser

Det påløper administrasjonsgebyr pr. eksamen til Høgskolen i Østfold:

  • For eksamen ved en annen norsk høyskole eller universitet: Kr 700,-
  • For eksamen i utlandet ved en norsk ambassade, konsulat eller universitet: Kr 1000,-
  • Søknadsskjema 

NB!: Studenter tilhørende Institutt for språk, litteratur og kultur er fritatt for administrasjonsgebyr til Høgskolen i Østfold.

Eksamen i Høgskolen i Østfolds lokaler for studenter fra andre læresteder

Studenter ved andre norske høgskoler og universitet kan søke om å avlegge skriftlig eksamen ved Høgskolen i Østfold.

Søknadsfrister:

15. oktober i høstsemesteret og 1. april i vårsemesteret

Privatist

Dersom du oppfyller kravene til opptak og andre krav for å gå opp til eksamen i et emne, men som ikke er tatt opp til emnet eller til studiet emnet er en del av, har rett til å gå opp til eksamen som privatist, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-10. Dersom du har brukt tre eksamensforsøk oppfyller du ikke kravene for å gå opp til eksamen som privatist.

Som privatist har du kun adgang til å delta i offentlige forelesninger, og til å avlegge eksamen, jf. § 3-10.

Som privatist skal du i tillegg til semesteravgift betale eksamensavgift innen fastsatt frist. Du blir først meldt til eksamen når semesteravgift og eksamensavgift er betalt.

Søknadsfrister:

1. september i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret

Eksamensavgift som privatist

Eksamen inntil 15 studiepoeng: Kr. 2000,- pr. eksamen
Eksamen på 20 til 25 studiepoeng: Kr. 3000,- pr. eksamen
Eksamen på 30 studiepoeng eller mer: Kr. 4000,- pr. eksamen
I tillegg betaler privatister avgift til studentsamskipnaden for det semester søknaden gjelder.

Publisert 28. mai 2018 11:27 - Sist endret 27. apr. 2022 10:16