Oppgaveskriving og innlevering

Hvordan skrive oppgave?

Hvordan forebygge fusk og plagiering?

Du plikter å kjenne til hvilke regler som gjelder for bruk av hjelpemidler/kilder til den enkelte eksamen/avsluttende vurdering og andre studentarbeider og prøver (for eksempel arbeidskrav).

Du plikter også å kjenne til hva som anses som fusk/forsøk på fusk i tilknytning til bruk av hjelpemidler/kilder.

Du har et selvstendig ansvar for å tilegne deg kunnskap om akademisk skriving, kildehenvisning og referanseteknikk.

Du bekrefter å kjenne til dette når du semesterregistrerer deg i Studentweb.

Egenerklæring

Ved innlevering av arbeidskrav, eksamensbesvarelse, bachelor- eller masteroppgave til sensur, bekrefter du å ha lest og forstått innholdet i egenerklæring for skriftlige studentarbeider og regler for akademisk skriving og kildehenvisning.

Innleveringsoppgaver 

Innleveringsoppgaver kan være både arbeidskrav og eksamen. Eksempler er mappebidrag, fagoppgave, prosjektoppgave, rapport, vitenskapelig artikkel, hjemmeeksamen, semesteroppgave eller lignende.

Når du skal levere inn en oppgave må du følge retningslinjer som gjelder for den aktuelle innleveringen. Disse kan komme fram i emnebeskrivelsen, i eksamenssystemet Inspera Assessment eller som egne retningslinjer som publiseres av faglærer/veileder i Canvas.

Forsider til oppgaver/arbeidskrav 

Bacheloroppgave

Oppmelding til eksamen>

Du melder deg til eksamen i bacheloroppgaven ved å bekrefte utdanningsplanen i Studentweb innen 1. september (høst) og 15. januar (vår).

Innlevering av bacheloroppgave

Hvis ikke annet er oppgitt, leveres oppgaven digitalt i Inspera Assessment. Du finner veiledninger for innlevering av oppgave i Studentweb og/eller Inspera.

Vil du vite mer om innlevering av oppgave i Inspera Assessment?

Egenerklæring

Ved innlevering bacheloroppgave til sensur, bekrefter du å ha lest og forstått innholdet i egenerklæring for skriftlige studentarbeider og regler for akademisk skriving og kildehenvisning.

Oppgavetittel i Studentweb

Du må registrere oppgavetittel i Studentweb. Oppgavetittelen vil fremgå på vitnemålet ditt. Lurer du på hvordan du registrerer oppgavetittel? 

Forside til bacheloroppgave

Masteroppgave

Oppmelding til eksamen

Du melder deg til eksamen i masteroppgaven ved å bekrefte utdanningsplanen i Studentweb innen 1. september (høst) og 15. januar (vår).

Innlevering av masteroppgave

Masteroppgaven leveres digitalt i Inspera Assessment. Alle masteroppgavens deler (det vil si alt som skal sensureres, i alle formater) leveres samlet i en (1) PDF-fil (.pdf) eller en (1) zippet filmappe (.zip). For mer spesifikk informasjon om format se Studentweb og Inspera.

Vil du vite mer om innlevering av oppgave i Inspera Assessment?

I tillegg til digital versjon kan du bli bedt om å levere inn ett eller flere trykte, innbundne eksemplarer. For mer informasjon se Studentweb og Inspera.

Egenerklæring og samtykke til publisering

Egenerklæring og skjema for godkjenning av bruk/publisering av masteroppgaver foreligger elektronisk i Inspera Assessment.

Ved innlevering av masteroppgave til sensur, bekrefter du å ha lest og forstått innholdet i egenerklæring for skriftlige studentarbeider og regler for akademisk skriving og kildehenvisning.

Masteroppgaver med resultat "C" eller bedre kan bli blir publisert i HiØs åpne vitenarkiv HiØ Brage. Du kan gi samtykke til publisering av oppgave ved innlevering i Inspera.

Oppgavetittel i Studentweb

Du må registrere oppgavetittel i Studentweb. Oppgavetittelen vil fremgå på vitnemålet ditt. Frist for å registrere oppgavetittel er den samme som innleveringsfristen for masteroppgaven. Lurer du på hvordan du registrerer oppgavetittel? 

Forside til masteroppgave

Ta kontakt

Administrative og praktiske spørsmål vedrørende innlevering av masteroppgave kan rettes til eksamen-fred@hiof.no eller til eksamen-halden@hiof.no

Spesielt for Masterstudium i anvendt informatikk

Det er tre innleveringsfrister per semester for masteroppgaver (IT):

1.februar, 1.april og 1.juni (vårsemester)

15.august, 15.oktober og 15.desember (høstsemester)

Innleveringen i Inspera Assessment åpner tidligst én måned før innleveringsfristen og stenger kl. 12.00 på dagen for innleveringsfristen. Faller fristen på en fridag, forskyves fristen til første virkedag.

Trekkfrist er to uker før innleveringsdato. Dersom man ikke levere til en frist, må man vente til neste innleveringsdato for å kunne levere oppgaven. Studenter må selv sørge for å trekke seg og melde seg opp til neste innleveringsdato i Studentweb. Går man ut over normert tid, har man ikke rett på veiledning (med mindre det er gjort avtale om annet).

Sensurfrist beregnes fra de faste innleveringsfristene. Sensur for skriftlig del  av masteroppgaven skal foreligge senest seks uker etter innleveringsdato, jf. forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Skriftlig del av masteroppgave (den foreløpige karakteren) må være vurdert til bestått for at student skal kunne framstille seg til muntlig del av masteroppgave. Dato, tidspunkt og rom for muntlig del av masteroppgaven avtales med veileder.

Administrative og praktiske spørsmål vedrørende innlevering av masteroppgave på Avdeling for informasjonsteknologi kan rettes til eksamen-halden@hiof.no

Spesielt for helse og velferd

Innleveringen i Inspera Assessment åpner tidligst to uker før innleveringsfristen og stenger kl. 12.00 på dagen for innleveringsfristen. Trekkfrist er to uker før innleveringsdato. Dersom man ikke kan levere til en frist, må man vente til neste innleveringsdato før man kan levere oppgaven. Studenter må selv sørge for å trekke seg og melde seg opp til neste innleveringsdato i Studentweb.

Sensurfrist for skriftlig del av masteroppgaven er senest seks uker etter innleveringsdato jf. forskrift om eksamen, studier og grader ved Høgskolen i Østfold. Det gis en foreløpig karakter på skriftlig del av masteroppgaven i Studentweb minimum 48 timer før muntlig del av masteroppgaven.

Skriftlig del av masteroppgave (den foreløpige karakteren) må være vurdert til bestått for at student skal kunne framstille seg til muntlig del av masteroppgave. Dato, tidspunkt og rom for muntlig del av masteroppgaven vil bli publisert i Studentweb tidligst 4 uker før muntlig høring.

Administrative og praktiske spørsmål vedrørende innlevering av masteroppgave på Avdeling for informasjonsteknologi kan rettes til eksamen-fred@hiof.no

    Publisert 25. mai 2018 13:09 - Sist endret 1. sep. 2022 10:13