Oppgaveskriving og innlevering

Innleveringsoppgaver 

Innleveringsoppgaver kan være både arbeidskrav og eksamen. Eksempler er mappebidrag, fagoppgave, prosjektoppgave, hjemmeeksamen og semesteroppgave.

Forsider til oppgaver/arbeidskrav 

Når du skal levere inn en oppgave må du først og fremst følge de retningslinjer som er satt for den aktuelle oppgaven. Disse kan komme fram i emnebeskrivelsen og/eller som egne retningslinjer som publiseres av faglærer/veileder i Canvas.

Høgskolen har følgende forsidemaler til bruk ved innlevering av oppgaver:

Egenerklæring

Du plikter å kjenne til hvilke regler som gjelder i tilknytning til bruk av hjelpemidler/kilder til den enkelte eksamen/avsluttende vurdering og andre studentarbeider (f.eks. arbeidskrav). Du plikter også å kjenne til hva som anses som fusk/forsøk på fusk i tilknytning til bruk av hjelpemidler/kilder. Du bekrefter å kjenne til denne når du semesterregistrerer deg i Studentweb. Les hele egenerklæringen her.

 

Masteroppgave

Generelt for alle masterstudier

Oppmelding til eksamen

Oppmelding til eksamen i masteroppgave gjøres ved å registrere utdanningsplanen i Studentweb innen 15. september (høst) og 15. januar (vår).

Levering av masteroppgaven

Masteroppgaven skal avleveres på følgende måte:

  • Digitalt: Oppgaven leveres digitalt (form avklares med avdelingen).
  • Papir: Antall eksemplarer avklares med avdelingen og leveres innbundet til ditt lokale eksamenskontor sammen med utfylt skjema for egenerklæring og publiseringstillatelse (se nedenfor).

Skjemaer

Spesielt for Masterstudium i anvendt informatikk

Masteroppgaven leveres i to papireksemplarer (til veileder og sensor) evt. med vedlegg av materiale som ikke kan skrives ut på papir (normalt på CD/DVD ) + en CD/DVD med alt materiale. Tekstdokumenter på CD skal være i HTML, pdf og/eller word-format. Vedlegg kan være på orginalformat (programkode, bilder, lyd, video, osv).

Det er tre faste innleveringsdatoer for masteroppgaver i løpet av året: 15. mai, 1. oktober og 1. februar. I praksis kan man levere tidligst en uke før denne fristen, og senest kl 15.00 på dagen for fristen. Faller fristen på en fridag, forskyves fristen til første virkedag etter dette. Kan man ikke levere til en frist, må man vente på neste innleveringsdato før man kan levere. Går man ut over normert tid har man ikke rett på veiledning (med mindre man har gjort avtale om annet). I tillegg er det en bestemmelse i våre forskrifter som setter en maksimaltid på to år på masteroppgaven.

Sensurfrist er normal 3 uker, med mulighet for forlengelse p.g.a ferie e.l.

Spesielt for Avdeling helse og velferd

Masteroppgaven leveres i digitalt eksamensplattform som en PDF-fil. Les mer om digital innlevering her. Skjema for godkjenning av bruk/publisering av masteroppgaver skal fylles ut elektronisk i samme system. Merk at det kun er masteroppgaver med resultat C eller bedre som blir publisert i BRAGE (HiØs åpne institusjonelle arkiv). Norsk og engelsk tittel på masteroppgaven, som vil fremkomme på vitnemålet, skal registreres i Studentweb. Fristen for å registrere titler er den samme som innleveringsdato.

Det er to faste innleveringsdatoer for masteroppgaver i løpet av året: 1. mai og 1. desember. Den digitale eksamensplattformen åpner for innlevering tidligst en til to uker før denne fristen, og stenger senest kl. 12.00 på dagen for fristen. Faller fristen på en fridag, forskyves fristen til første virkedag før eller etter denne fristen. Trekkfristen er to uker før innleveringsdato og kan man ikke levere til en frist, må man vente på neste innleveringsdato før man kan levere. Studenter må selv sørge for å trekke seg og melde seg opp til neste innleveringsdato i Studentweb. Utsettelse gis normalt ikke. Går man ut over normert tid har man ikke rett på veiledning (med mindre man har gjort avtale om annet).

Sensurfrist for skriftlig del av masteroppgaven er senest seks uker etter innleveringsdato jf. forskrift om eksamen, studier og grader ved Høgskolen i Østfold. Det gis en foreløpig karakter i Studentweb minimum 48 timer før muntlig del av masteroppgaven, og etter sensurfrist på seks uker for skriftlig del av masteroppgaven. Skriftlig del av masteroppgave (den foreløpige karakteren) må være bestått for å kunne framstille seg til muntlig del av masteroppgave. Dato, tidspunkt og rom for muntlig del av masteroppgaven vil bli publisert i Studentweb tidligst 3-4 uker før.

Administrative og praktiske spørsmål vedrørende innlevering av masteroppgave på Avdeling for helse og velferd kan rettes til eksamen-fred@hiof.no

Bacheloroppgave

Oppmelding til eksamen

Oppmelding til eksamen i bacheloroppgaven gjøres ved å bekrefte utdanningsplanen i Studentweb innen 15. september (høst) og 15. januar (vår).

Levering av bacheloroppgave

Hvis ikke annet er oppgitt, leveres oppgaven på følgende måte:

Papir: Minimum 3 eksemplarer (antall avklares med avdelingen) leveres innbundet. 
Digitalt (form avklares med avdelingen).

Forsidemaler

Oppgaveskriving

Publisert 25. mai 2018 13:09 - Sist endret 7. feb. 2020 15:52