Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Egil Bekkhus
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSAKU10107 Fordypning i sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige tema og Akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse (Høst 2007–Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i videreutdanning i akuttsykepleie.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Innhold

Fordypning i sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige temaer: 

  • Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom/skade.
  • Kompetanse og fagutvikling.
  • Etikk.
  • Rammefaktorer, organisering, ledelse og miljø.

Fordypning i Akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse

  • Akuttsykepleierens ansvars- og funksjonsområde.
  • Akuttsykepleierens mellommenneskelige aspekt.
  • Akuttsykepleierens problemløsende aspekt.
  • Medisinsk teknisk utstyr.
  • Infeksjonsforebyggelse/mikrobiologi.
  • Akuttmedisin og behandling av ulike tilstander i akuttmottak. Hovedområder er indremedisin, kirurgi, ortopedi, psykiatri, nevrologi, pediatri, geriatri og gynekologi.

Kunnskaper i dette emnet danner sammen med kunnskaper fra HSAKU10207 'Fordypning i medisinske og  naturvitenskaplige emner for akuttsykepleie', grunnlaget for forståelse og innsikt i HSAKU10307 'Fordypning i akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse', samt grunnlag for kliniske emner (HSAKUKL107 og HSAKUKL207).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurderingsordning. I det teoretiske emnet og som grunnlag i PBL arbeidet tas det utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentenes egne kliniske emner.

 

Temaene vil i økende grad vektlegges i de kliniske emnene. Det stimuleres til refleksjon fra både lærere og praksisveiledere gjennomgående i hele studiet.

Praksis

Emnet inneholder ikke praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Fordypning i sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige temaer:

·        Seminar med fremmøteplikt, og med undervisningsansvar i tildelt tema innen administrasjon og ledelse.

·        Seminar med fremmøteplikt, og med undervisningsansvar i tildelt tema innen etikk.

·        Konstruksjon av PBL-oppgave i tema etikk som er basert på en selvopplevd situasjon fra akuttmottak. Omfang 1500 ord (+/- 10 %).

·        Individuelt refleksjonsnotat i etikk og jus på maks 1000 ord.

 

Akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse:

·        Test i avansert hjerte lunge redning (AHLR).

·        Test i EKG tolkning.

·        Test i medisinsk teknisk utstyr (MTU).

·        Deltakelse i PBL-gruppen (fravær på maks 10%).

·        Seminar innen infeksjonsforebyggelse.

 

Alle arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Skriftlige arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides inntil 2 ganger. Det legges til rette for at studenter som får 'ikke godkjent' på en eller flere av testene kan få ett nytt forsøk. Obligatorisk deltakelse er underlagt regler for fravær. Avlagte arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.

 

Eksamen

Mappevurdering med følgende innlevering:

 

1.      Semesteroppgave med tema hentet fra enten etikk, vitenskapssyn eller kunnskapssyn. Omfang 1500 ord (+/- 10 %).

2.      To PBL-arbeider. Hver oppgave må ha et omfang på 3000 ord (+/- 10 %)

3.      Et notat som omhandler et av temaene i emnet. Notatet skal være basert på en selvopplevd situasjon fra praksis. Notatet skal være på 1500 ord (+/- 10%).

 

Arbeidene leveres til nærmere fastsatte frister. Det innleverte arbeidet vurderes samlet etter karakterskalaen A-F. Dersom emnet vurderes til 'F', må alle arbeidene leveres på nytt ved utsatt ekamen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur:

344.04 Oh
Ohnstad, B. Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse-og sosialsektoren Gyldendal Akademisk Oslo 2003. 252 sider

174.2 Ru
Ruyter, K.W., Solbakk, J.H., Førde, R. Medisinsk etikk: en problembasert tilnærming. Gyldendal Akademisk, Oslo 2007.

174.2 Et
Slettebø, Å. og Nortvedt, P. Etikk for helsefagene. Gyldendal Akademisk, Oslo 2006. 220 sider

001.01 Th
Thornquist, E. Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori - for helsefag. Fagbokforlaget 2003. 244 sider

Anbefalt litteratur:

610.7301 Al
Alvsvåg, H. Sykepleie mellom vitenskap og pasient. Fagbokforlaget 1997.

610.73 Be
Benner, P. og Wrubel, J. Omsorgens betydning i sygepleje. Munksgaard, Danmark, 2001. Kap 1-6.

610.73 Ca
Cavanagh, S.J. Orems sykepleiemodell i praksis. Red. Thorbjørnsen, KM. Universitetsforlaget 1999.

155.93 Fa
Falk, B. Å være der du er - samtaler med kriserammede. Fagbokforlaget 1999.

001 Fj
Fjelland, R. og Gjengedal, E. Vitenskap på egne premisser. Ad Notam Gyldendal 1995.

610.73072 Gr
Granum,V. og Solvoll, B.A. Sykepleieren - den forskende praktiker. Tano Aschehoug 1997.

610.73089 Ha
Hanssen, I. Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Universitetsforlaget, Oslo 2005. Kap. 1-8. Del 1.

174.2 He
Henriksen, J-O. og Vetlesen, A.J. Nærhet og distanse Gyldendal Akademisk, Oslo 2006. 285 side. 

610.730699 Hå
Håkonsen, K.M. Mestring og relasjon. Universitetsforlaget, Oslo. 1999.

610.73068 Ja
Jacobsen, R. Klar for fremtiden? Om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleieledelse. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1999.

300.72 Jo
Johannessen, A. og Tufte, P.A. Introduksjon til samfunnsvitenskaplige metode. Abstrakt forlag, Oslo 2006.

Artikkel i tidsskrift
Killingmo, B. 'Den åpnende samtalen.' Tidsskrift for den norske legeforening 1999; no. 1, 119, s.56-59.

610.7301 Ki
Kirkevold, M. Sykepleieteorier. Ad Notam Gyldendal 1998. 255 sider.

610.7301 Ki
Kirkevold, M. Vitenskap for praksis.  Ad Notam Gyldendal 1996.

361.10685 Ky
Kyrkjebø, J. M. Kvalitetsutvikling i helsetjenesten. En lærebok for helsefagstudenter. Fagbokforlaget, Oslo 1998.

174.2 Li
Lingås, L.G. Etikk og verdivalg i helse - og sosialfag. Universitetsforlaget 2000.

Lov av 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonell-loven) med forskrifter. Cappelens Akademiske forlag. Oslo.

Lov av 2.juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) med forskrifter. Cappelens Akademiske forlag. Oslo.

Lov av 2.juli 1999 nr.61 om spesialisthelsetjenesten m.m. med forskrifter. Cappelens Akademiske forlag. Oslo.

For lover og forskrifter, se også www.lovdata.no


331.256 Ly
Lystad, A. håndbok i Konflikthåndtering med eksempler fra helsevesenet. Akribe, Oslo 2004.

303.482 Ma
Magelssen, R. Kultursensitivitet. Akribe forlag, Oslo 2006.

610.7301 Ha
Hansen, M. og Larsen, B.H. Sygepleievidenskap - teori og metode. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København 1999.

610.7301 Ma
Martinsen, K. Fenomenologi og omsorg. Tano 2003.

610.7301 Ma
Martinsen, K. Samtalen, skjønnet  og evidensen. Akribe forlag 2005.

610.7302 Do
Moen, A, Hellesø, R, Quivey, M, og Berge, A. Dokumentasjon og informasjonshåndtering. Akribe forlag 2002.

616.028 Mo
Moesmand, A.M. og Kjøllesdal, A. Å være akutt kritisk syk. Universitetsforlaget, Oslo 2004.

610.7301 No
Nortvedt, P. Sykepleiens grunnlag. Tano 1998.

Artikkel i tidsskrift
Nortvedt, P. og Mengshoel, A.M. Etiske refleksjoner- en viktig del av det kliniske skjønn. Fysioterapeuten, 2001 nr. 4.

Norsk sykepleierforbund. ICNs etiske regler for sykepleiere. 2001. Gratis tilgang via Internett.

616.025 Ny
Nyström, M. Möten på en akutmottagning, om effektivitetens vårdkultur. Studentlitteratur, Lund 2003.

616.9940231  Kr
Reitan, A.M. og Schjølberg, T.K. Kreftsykepleie. Akribe forlag. 2004.

174.2 Ru
Ruyter, K.W., Førde, R. og Solbakk, J.H. Medisinsk etikk- en problembasert tilnærming. Gyldendal Akademisk, Oslo 2000. Kap 1-5.

174.2 Se
Seljeskog, I. Etikken viser vei. Høgskoleforlaget 1996.

174.2 I
Sætersdal, B. og Heggen, K. I den beste hensikt. Akribe forlag 2002.


170 Sy
Syse, H. Veier til et godt liv: Filosofiske tanker om hverdagslivets etikk. Aschehoug 2005.

174.2 Tr
Tranøy, K. E. Medisinsk etikk i vår tid. Fagbokforlaget. 2005.

610.730699 Tr
Travelbee, J. Mellommenneskelige forhold i sykepleien. Universitetsforlaget 1999.

170 Ve
Vetlesen, J og Nortvedt, P. Følelser og moral. Ad Notam 1996

174.2 Aa
Aadland, E. Etikk for helse og sosialarbeidarar. Det norske samlaget 1998. 255 sider

Selvvalgt litteratur under Fordypning i sykepleiefaglige og samfunnsfaglige emner: 200 sider

 

Akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse

Obligatorisk litteratur:

616.028 In
Gulbrandsen, T. og Stubberud, S. Intensivsykepleie. Akribe forlag, Oslo 2005, Kapittel 15-21, 24, 26, 28 og 29. 274 sider

616.2 Gi
Giæver, P. Lungesykdommer Universitetseforlaget, Oslo 2002. 285 sider

616.028 Mo
Moesmand, A.M. og Kjøllesdal, A. Å være akutt kritisk syk. Gyldendal Akademisk, Oslo 2004. 288 sider

616.12 Pe
Persson, S. Kardiologi- hjärtesjukdomar hos vuxna. Studentlitteratur 2003. 247 sider

616.1207547 Si
Sigurd, B. og Sandøe, E. Klinisk elektrokardiologi.  Publishing Partners Verlags Gmbh 2002, Kapittel 1-6, 8, 9, 10, 11 og 14. 347 sider

616.17 St
Stokland, O. Kardiovaskulær intensivmedisin. Cappelen Akademisk Forlag 2005. Kapittel 1, 3, 4 og 5. 261 sider

Anbefalt litteratur:

Artikkel i tidsskrift
Amerine, E. og Keirsey, M. Managin acute diarrhea Nursing 2006 vol.36. No. 9

613.028 Hå
Andersen, B.M. Håndbok i hygiene og smittevern. Klinikk for forebyggende medisin. Ullevål sykehus 2006.

Artikkel i tidsskriftBaird, V. and Hawley, R. 'Methicillin- resistant staphylococcus aureus (MRSA): is there a need to change clinical practice?'Intensive and Critical Care Nursing, 2000; 16, 357 - 366.

Artikkel i tidsskrift
Barnard, A. and Sandelowski, M. 'Technology and human nursing care: (ir) reconcilable or invented difference?' Journal of Advanced Nursing, 2001; 34, 367-375.

Artikkel i tidsskrift
Barlett, J. Narrativ Review: the new Epidemic of Clostridium difficile-associated Enteric Disease. Anals of internal Medicine Vol.145. no.10. 2006

Artikkel i tidsskrift
Beeby, J. 'Intensive care nurses'experiences of caring. Part 1: Consideration of the concept of caring.' Intensive and Critical Care Nursing, 2000; 16, 76-83.

610.28 Be
Berge, J. A. og Grimnes, S. Gassteknisk medisinsk utstyr. Del 1. Medinova. Rikshospitalet 2001. Kap. 3. Pasientsug. Kap. 5. Gassmonitorering.

Artikkel i tidsskrift
Bunch, E.H.'Etiske dilemmaer i en høyteknologisk avdeling.' Vård i Norden, 2001; vol.21, nr. 3, 4-8.


Artikkel i tidsskrift
Chang, S.'The conceptual structure of  physical touch in caring.' Journal of Advanced Nursing, 2001; 33, 820- 827.

Artikkel i tidsskrift
Ekeberg, Ø. 'Villet egenskade, parasuicid eller selvmordforsøk'. Suicidologi, 2001; nr.1 6-7

Artikkel i tidsskrift
Farell, M. 'The challenge of breaking bad news'. Intensive and Critical Care Nursing, 1999; 15, 101- 110.

Giftinformasjonssentralen, Sosial og helsedirektoratet. Akutte forgiftninger, Revidert juli 2004.

616.028 In
Gulbrandsen, T. og Stubberud, D-G. Intensivsykepleie. Akribe forlag, Oslo 2005

617.96 An
Halldin, M.A.B. og Lindal, S.G.E. Anestesi. Liber, Stockholm 2005.

Artikkel i tidsskrift
Happ, M. B. 'Preventing treatment interfrence: The nurse's role in maintaining technologic devices'.Heart and Lung, 2000; vol. 29, no.1, 60-68.

618.9200231 Ha
Hazinki, M. Manual of pediatric critical care. Mosby 1999.

Artikkel i tidsskrift
Hewitt, J. 'A critical review of the arguments debating the role of the nurse advocate'. Journal of Advanced Nursing, 2002; 37, 439 - 445. 

Artikkel i tidsskrift
Heir, E. m/fl. 'Kan desinfeksjonsmidler bidra til bakteriell antibiotikaresistens?' Tidsskrift for Den norske Lægeforening, 2001; 27, 3201 - 6.

616.025 Ak
Thomsen, Ole Ø. [et al.] Akutte medicinske tilstande
. FADL'S Forlag 2007.

616.9 Ho
Hovig, B. og Lystad, A. Infeksjonssykdommer- epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. Gyldendal Akademiske 2001.

617.960231 An
Hovind, I. Anestesisykepleie. Akribe forlag, Oslo 2002.

I bestilling
Hvid, I. m/fl. Ortopædisk kirurgi. FADL Forlag, København 2006.

616.025 Tr
Høgevold, H.E. m/fl. Traumemanual: Initial behandling av den multitraumatiserte pasient ved Ullevål universitetssykehus. . Ullevål universitetssykehus 2006.

Artikkel i tidsskrift
Hynne, A. 'Pårørende som deltakar eller tilskodar i terminalomsorgen?' Vård i Norden, 2001; vol. 21, nr.59, 4 - 8.

616.028 Ir
Irwin,R.S: and Rippe, J.M: Intensive care medicine. Lippincott 2003.

615.1 Fa
Jacobsen, D. og Vennerød, A.M. Farmakoterapi for helsepersonell. Ad Notam Gyldendal 1999.

616.0472 Sm
Jensen, T.S., Dahl, J.B. og Arendt-Nielsen, L. Smerter. FADL's forlag AS København. 2003

616.858 Pe
Karterud, S., Urnes, Ø. og Pedersen, G. Personlighetsforstyrrelser. Pax Forlag 2001.

362.76 Ki
Kirkengen, A.L. Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Universitetsforlaget Oslo 2005.

617.14 Kr
Kristiansen, B. og Sætren, R. Behandling av kroniske sår. Akribe forlag 2002.

616.025 Ak
Knudsen, Ø. Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. Gyldendal Norsk Forlag AS 2001.

610.028 In
Larsson, A. og Rubertsson, S. Intensivvård. Liber AB, Stockholm 2005.

616.025 Le
Lennquist, S. Katastrofmedicin. Liber AB, Stockholm 2002.

Artikkel i tidsskrift
Lie, I. 'Etter den gyldne timen, står det fortsatt om livet'. Tidsskriftet Sykepleien, 2001, nr. 11, 58 - 62.

Artikkel i tidsskrift
Løvlien, M. 'Blir kvinners hjerter tatt på alvor'. Vård i Norden, 1/2001; nr.59, vol.2, 15 - 19. 

616.89 Ma
Malt, U.F., Retterstøl, N og Dahl, A.A. Lærebok i Psykiatri. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2003.

Artikkel i tidsskrift
McKinlay, A., Couston, M. and Cowan, S. 'Nurses' behavioural intentions towards self-poisoning patients: a theory of reasoned action, comarison of attitudes and subjective norms as predictive variables'. Journal of Advanced Nursing, 2001; 34, 107- 116.

Artikkel i tidsskrift
Melum, L. 'Hvordan vurderer vi selvmordsrisiko?' Suicidologi, 2001; nr.2., 5-7, 13.

610.7302 Do
Moen, A., Hellesø, R., Quivey, M. og Berge, A. Dokumentasjon og informasjonshåndtering. Akribe forlag 2002.

616.028 Mo
Moesmand, A.M. og Kjøllesdal, A. Å være akutt kritisk syk. Gyldendal Akademisk, Oslo 2004.

616.0252 No
Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp
. Den norske lægeforening, Lærdal AS, Stavanger 2005.

Artikkel i tidsskrift
Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere. 'Rammeverk for kvalitetsmål i intensivsykepleie'. Nye Fagoscopet, 1998; nr.3, 12-13.

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere. Funksjonsbeskrivelse for intensivsykepleiere. 2002. Se www.sykepleierforbundet.no

Artikkel i tidsskrift
Oberle, K. and Hughes, D. 'Doctors' and nurses' perceptions of ethical problems in end-of- life decisions.' Journal of Advanced Nursing, 2001; 33, 707 - 715.

I bestilling
Persson, B. og Wingstrand, H Ortopedisk grundbok. Studentlitteratur, Lund 2005.

616.025 Ph
PHTLS : Basic and advanced prehospital trauma life support. Mosby, St.Louis 2003.

616.025 Pu
Purcell, D. Minor injuries- A clinical guide. Churchill Livingstone 2003.

616.028 Sv
Renck, H. Svikt av vitala funktioner. Aniva forlag, Torekov 2003.

Artikkel i tidsskrift
Retterstøl, N. 'Fallgruver i behandlingen av den selvmordstruede pasient.' Suicidologi, 2001; nr.2, 8-10, 13.

616.8588 Re
Retterstøl, N., Ekeberg, Ø. , Mehlum, L. Selvmord. Gyldendal Norsk Forlag 2002.

Artikkel i tidsskrift
Rolstad, O., Strømme, J. og Mangschau, A. 'Nye hjertemarkører- klinisk nytte ved tidlig diagnose av akutt hjertesykdom.' Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 2001; nr.4, 121, 415 - 420.

Artikkel i tidsskrift
Scribante, J. 'A guideline for competency of  the critical care nurse'. American Journal of Critical Care, 1996; vol.5, nr.3, 217 - 226.

Artikkel i tidsskrift
Schroeter, K. 'Ethical considerations in organ donation for critical care nurses'. Critical Care Nurs, 1999; vol. 19, no. 2, 60 - 69.

616.12 St
Stokland, O. Kardiovaskulær intensivmedisin. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005.

616.025 Ri
Richardsen, J. Akutte skader. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 2004.

616.025 Ri
Richardsen, J. Akutt sykdom. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 2004.

616.01 Sc
Schøyen, R og Josephsen, J. Mikrorganismer og sykdom. Gyldendal akademisk, Oslo 2002

616.89 Sn
Snoek, E.J. og Engedal, K. Psykiatri kap.4. Akribe forlag, Oslo 2004.

613.028 St
Stordalen, J. Den usynlige fare. Fagbokforlaget 2005.

616.025 Pr
Søreide, E. og Grande, C.M. Prehospital Trauma Care. Marcel Dekker, New York 2001.

616.025 Sa
Sanders, M. J. m/fl. Mosby's Paramedic Textbook. Elsevier Mosby 2005.

Artikkel i tidsskrift
Talseth, A.G. 'Relasjonen mellom selvmordpasienter, deres pårørende og helsepersonell. Suicidologi, 2001, nr. 2, 21-22,16.

616.01 Tj
Tjade, T. Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. Fagbokforlaget 2002.

616.858 To
Torgersen, S. Personlighet og personlighetsforstyrrelser. Universitetsforlaget, Oslo 1995.

Artikkel i tidsskrift
Tønnessen, V.H. 'Hva kan mesterlære + veiledning bidra med i videreutdanning av intensivsykepleie?' Fagoscopet, 2002; nr.2, 25 - 28.

616.0472 Sm
Werner, M. og Strang, P. Smärta och smärtbehandling. Liber, Stockholm 2003.

Artikkel i tidsskrift
Williams, G., Grounds, M. and Rhodes, A. 'Pulmonary artery catheter'. Current Opinion in Critical Care, 2002; 8, 251- 256.

616.025 Wi
Wikstrøm, J. Akutsjuvård. Studentlitteratur, Lund 2006

616.07 Wy
Wyller, V.B. Det friske og det syke mennesket. Akribe forlag, Oslo 2005

617.3 Øn
Ønnefelt, J.og Ønnefelt, R. Akut Ortopedi. Studentlitteratur, Lund 2002.

Selvvalgt litteratur under Akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse: 200 sider. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 18:39:29