Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Lars-Petter Møller
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAKU10207 Fordypning i medisinske og naturvitenskaplige emner for akuttsykepleie (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i videreutdanning i akuttsykepleie.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

Hovedtema:

·        Fysiologi og patofysiologi.

·        Grunnleggende farmakologi.

·        Anestesiologi, intensivmedisin og kirurgi.

·        Akuttmedisin og behandling.

 

 

Kunnskaper i HSAKU10107 Fordypning i sykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige tema og akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse (20 stp) danner, sammen med kunnskaper fra HSAKU10207 Fordypning i medisinske og naturvitenskapelige emner for akuttsykepleie grunnlaget for forståelse og innsikt i HSAKU10307 Fordypning i akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse, samt de kliniske emnene (HSAKUKL107 Klinisk emne, trinn 1 og HSAKUKL207 Klinisk emne, trinn 2).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurderingsordning. I det teoretiske emnet og som grunnlag i PBL arbeidet tas det utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis. Det er et mål å gjøre teorien praksisnær.

 

Studenten plikter å innlevere tre arbeider som de gis veiledning på. Disse arbeidene skal ta utgangspunkt i tematikken under emnebeskrivelsens punkt 7, og danner grunnlaget for muntlig eksamen.

Praksis

Emnet inneholder ikke praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Deltakelse i PBL-gruppen.
  • Test i farmakologi og medikamentregning.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen med varighet ca. 30 minutter. Muntlig eksamen baserer seg på innleverte PBL-arbeider i emnet. PBL-arbeidene må leveres til nærmere oppgitte frister.

Emnet vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke bestått. Det benyttes to sensorer, der begge kan være interne.

Litteratur

Litteratur/Pensum:

Obligatorisk litteratur:  

612 Sa
Haug, E., Sand, O. og Sjaastad, Ø.V. Menneskets fysiologi. Gyldendal Akademisk 2001. kapittel 3, 5, 7, 10 og 13. 237 sider.

612 Gu
Guyton & Hall. Textbook of medical physiology. W.B. Saunders company 2006.Kapittel 9-11, 14, 24, 37, 40, 41 og 78. 91 sider

616.028 Sv
Renck, H. Svikt av vitala funktioner. Aniva forlag, Torekov 2003. Kapittel 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12 og 16. 225 sider

616.12 St
Stokland, O. Kardiovaskulær intensivmedisin. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005. 456 sider

Anbefalt litteratur:

615.1 Bi
Bielecki, T. og Børdahl, B. Legemiddelhåndtering. Ad Notam Gyldendal 2004.

611.8 Br
Brodal, P. Sentralnervesystemet Universitetsforlaget, Oslo 2007 (august)

616.025 Ak
Callesen, T., Antonsen, K. m.fl. Den akutte patient. Munksgaard, København 2005.

616.079 Im
Fagerhol, M.K. og Solheim, B.G. Immunologi og transfusjon. Universitetsforlaget 1995.

616.028 In
Gulbrandsen, T og Stubberud, D.-G. Intensivsykepleie. Akribe forlaget, Oslo. 2005.


616.12 Kv
Gustafsson, K.S. Kvinnohjärtan. Studentlitteratur, Lund 2003.

612 Gu
Guyton & Hall. Textbook of medical physiology. W.B. Saunders company 2006.

617 Ki
Hamberger, B. og Haglund, U. Kirurgi. Liber AB, Stockholm 2005

617.96 An
Halldin, M.A.B. og Lindal, S.G.E. Anestesi. Liber AB, Stockholm 2000.

616.07 Me
Haunsø, S., Hansen N.E. m/fl. Medicinsk kompendium bind 1 og 2. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2004.

616.9 Ho
Hovig, B. og Lystad, A. Infeksjonssykdommer - epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. Gyldendal Akademiske 2001.

617.960231 An
Hovind, I.L.( RED) Anestesisykepleie. Akribe forlaget 2002.

610.28 Ja
Jacobsen, B. Teknik i praktisk sjukvård. Studentlitteratur, Lund 2003.

615.1 Fa
Jacobsen, D. og Vennerød, A.M. Farmakoterapi for helsepersonell. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1999.

616.075 Ko
Kofstad, J. Blodgasser, elektrolytter og hemoglobin. Tano A/S 1995.

616.028 Cr
Morton, P.G.(ed) Critical care nursing, a holistic approach. Lippincott, Williams & Wilkins, 8th ed. 2005.

612 Ne
Netter, F. The Ciba collection of medical illustrations, volume 5, HEART. CIBA 1969.

612 Op
Opdahl, H. Oksygentransport og oksygeneringssvikt. AGA 2001.

Ræder, M.G. Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin. Ullevål universitetssykehus, universitetet i Oslo 2007. 446 sider (Vanskelig å få tak i)

617.07 Ræ
Ræder, M.G. Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin. Forfatteren 2003. 284 sider (på omslaget: 2004 utgave)

615.1 Si
Simonsen, T. og Aarbakke, J. Illustrert farmakologi. Bind 1+2. Fagbokforlaget 2004.


617 Ki
Stadil, F, Lund, B. og Nordling, J. Kirurgisk kompendium Bind 1+2. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck. København 2003.

616.0756 Kl
Stokke, O. og Tor A. Hagve.  Klinisk biokjemi og fysiologi. Universitetsforlaget 2006.

613.028 St
Stordalen, J. Den usynlige fare. Fagbokforlaget 2005.

616.01 Tj
Tjade, T. Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. Fagbokforlaget 2002.

616.025 Wi
Wikström, J. Akutsjukvård. Studentlitteratur 2006.

616.07 Wy
Wyller, V.B. Det friske og det syke mennesket. Akribe forlaget, Oslo. 2005-06.

Selvvalgt litteratur: 200 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 02:37:28