Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSANE10107 Fordypning i sykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige emner og Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse (Høst 2007–Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning for anestesisykepleie.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Innhold

Fordypning i sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige emner:

 

·        Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom.

·        Kompetanse og fagutvikling.

·        Etikk.

·        Rammefaktorer, organisering, ledelse og miljø.

 

Kunnskaper i emnet danner grunnlaget for forståelse og innsikt i HSANE10207 og HSANE10307, og er et  grunnlag for de kliniske emnene (HSANEKL107 og HSANEKL207).

 

Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse:

 

  • Anestesisykepleierens ansvars- og funksjonsområde til den:
  •  Gynekologiske pasient.
  • Geriatriske pasient.
  • Ortopediske pasient.
  • Pasienter med lidelse i mave tarm.
  • Anestesisykepleierens mellommenneskelige aspekt
  • Anestesisykepleierens problemløsende aspekt

Undervisnings- og læringsformer

Fordypning i sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige emner:

 

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurderingsordning. I det teoretiske emnet og som grunnlag i PBL arbeidet tas det utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentenes egne kliniske problemstillinger.

 

Temaene vil i økende grad vektlegges i de kliniske emnene. Det stimuleres til refleksjon fra både lærere og praksisveiledere gjennomgående i hele studiet.

 

Studenten leverer to oppgaver knyttet til temaene for emnet. Disse vil gis en formativ vurdering.

 

Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse:

 

Studenten leverer tre arbeider til formativ vurdering. Det er ingen ordbegrensninger knyttet til de tre arbeidene. Den formative vurderingen vil bli gitt i forhold til kriterier fastsatt i samarbeid mellom lærer og student.  Arbeidene skal ta utgangspunkt i tematikken under %DInnhold/oppbygging%D over. 

Praksis

Emnet inneholder ikke praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema: Fordypning i sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige emner:

·        Seminar med fremmøteplikt, og med undervisningsansvar i tildelt tema innen administrasjon og ledelse.

·        Seminar med fremmøteplikt, og med undervisningsansvar i tildelt tema innen etikk.

·        Konstruksjon av PBL oppgave i tema etikk, basert på en selvopplevd situasjon fra anestesipraksis. Omfang 900 ord (+/- 10 %).

  • Individuelt refleksjonsnotat i etikk og jus på max 1000 ord.

 

Tema: Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse:

·        Deltakelse i PBL- gruppen.

·        Test i avansert hjerte- lungeredning ( AHLR).

Eksamen

Mappevurdering med følgende komponenter:

 

1.   Semesteroppgave med et omfang på 1500 ord (+/- 10%) med tema hentet fra enten etikk, vitenskapssyn eller kunnskapssyn. Teller 25% av endelig karakter.

2.   Notat som omhandler ett av temaene i emnet, og som skal være basert på en selvopplevd situasjon fra praksis. Omfang på 1500 ord (+/-10%). Teller 25% av endelig karakter.

3.   Studenten velger ut to av sine skriftlige oppgaver fra læringsmappen som vurderes. Omfanget av de to oppgaver skal ikke overskride 4500 ord (+/- 10 %). Teller 50% av endelig karakter.

 

Innleveringene blir vurdert med gradert karakterskala (A-F). Ved kontinuasjon må hele mappen leveres på nytt. Mappens komponenter må bestås samme semester.

Litteratur

Fordypning i sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige emner:

Obligatorisk litteratur blir valgt ut fra følgende:

610.7301 Al
Alvsvåg, H. Sykepleie mellom vitenskap og pasient. Fagbokforlaget 1997.

610.73 Be
Benner, P. og Wrubel, J. Omsorgens betydning i sygepleje. Munksgaard, Danmark, 2001. Kap 1-6.

610.73 Ca
Cavanagh, S.J. Orems sykepleiemodell i praksis. Red. Thorbjørnsen, KM. Universitetsforlaget 1999.

155.93 Fa
Falk, B. Å være der du er - samtaler med kriserammede. Fagbokforlaget 1999.

001 Fj
Fjelland, R. og Gjengedal, E. Vitenskap på egne premisser. Ad Notam Gyldendal 1995.

610.73072 Gr
Granum,V. og Solvoll, B.-A. Sykepleieren %3 den forskende praktiker. Tano Aschehoug 1997.

616.028 In
Gulbrandsen, T. og Stubberud, D.-G. Intensivsykepleie. Akribe forlag, Oslo. 2005.

610.73089 Ha
Hanssen, I. Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Universitetsforlaget, Oslo 2005. Kap. 1-8. Del 1.

610.730699 Hå
Håkonsen, K.M. Mestring og relasjon. Universitetsforlaget, Oslo. 1999.

610.73068 Ja
Jacobsen, R. Klar for fremtiden? Om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleieledelse. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1999.

300.72 Jo
Johannessen, A. og Tufte, P.A. Introduksjon til samfunnsvitenskaplige metode. Abstrakt forlag, Oslo 2002.

Artikkel i tidsskrift
Killingmo, B. Ýen åpnende samtalen.%D Tidsskrift for den norske legeforening 1999; no. 1, 119, s.56-59.

610.7301 K
Kirkevold, M. Vitenskap for praksis.  Ad Notam Gyldendal  1996

610.7301 Ki
Kirkevold, M. Sykepleieteorier. Ad Notam Gyldendal 2001.

361.10685 Ky
Kyrkjebø, J. M. Kvalitetsutvikling i helsetjenesten. En lærebok for helsefagstudenter. Fagbokforlaget, Oslo 1998.

174.2 Li
Lingås, L.G. Etikk og verdivalg i helse %3 og sosialfag. Universitetsforlaget 2000.

Lov av 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonell-loven) med forskrifter. Cappelens Akademiske forlag. Oslo.

Lov av 2.juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) med forskrifter. Cappelens Akademiske forlag. Oslo.

Lov av 2.juli 1999 nr.61 om spesialisthelsetjenesten m.m. med forskrifter. Cappelens Akademiske forlag. Oslo

For lover og forskrifter; se også www.lovdata.no

303.482 Ma
Magelssen, R. Kultursensitivitet. Akribe forlag. 2002.

610.7301 Ha
Hansen, M. og Larsen, B.H. Sygepleievidenskap - teori og metode. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København 1999.

610.7301 Ma
Martinsen, K. Fenomenologi og omsorg. Tano 2003.

610.7301 Ma
Martinsen, K. Samtalen, skjønnet og evidensen. Akribe forlag 2005.

610.7302 Do
Moen, A, Hellesø, R, Quivey, M, og Berge, A. Dokumentasjon og informasjonshåndtering. Akribe forlag 2002.

616.028 Mo
Moesmand, A.M. og Kjøllesdal, A. Å være akutt kritisk syk. Universitetsforlaget, Oslo 2004.

610.7301 No
Nortvedt, P. Sykepleiens grunnlag. Tano 1998.

Artikkel i tidsskrift

Nortvedt, P. og Mengshoel, A.M. Etiske refleksjoner- en viktig del av det kliniske skjønn. Fysioterapeuten, 2001 nr. 4.

Norsk Sykepleierforbund. ICNs etiske regler for sykepleiere, Geneva 2001. Gratis via internett.

616.9940231 Kr
Reitan, A.M. og Schjølberg, T.K. Kreftsykepleie. Akribe forlag. 2004.

174.2 Ru
Ruyter, K.W., Førde, R. og Solbakk, J.H. Medisinsk etikk- en problembasert tilnærming. Gyldendal Akademisk, Oslo 2000. Kap 1-5.

174.2 I
Sætersdal, B. og Heggen, K. I den beste hensikt. Akribe forlag 2002.

001.01 Th
Thornquist, E. Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori - for helsefag. Fagbokforlaget 2003.

174.2 Tr
Tranøy, K. E. Medisinsk etikk i vår tid. Fagbokforlaget. 2005.

610.730699 Tr
Travelbee, J. Mellommenneskelige forhold i sykepleien. Universitetsforlaget 1999.

170 Ve
Vetlesen, J og Nordtvedt, P. Følelser og moral. Ad Notam 1996

174.2 Aa
Aadland, E. Etikk for helse og sosialarbeidarar. Det norske samlaget 2001.

Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse:

617.96 Te
Aitkenhead, A.R. et. al. Textbook of Anaesthesia. Churchill Livingstone, Edinburgh, London 2007.

610.28 Be
Berge, J.A & S. Grimnes. Gassteknisk Medisinsk Utstyr. Teknisk avdelings forlag. Rikshospitale 3 utg.

617.96 Jo
Jonsson, L. Att söva med gas. Abbott Scandinavia AB. 1997

Løvland. B. Anestesi til lungesyke.  Stensil/ Forelesning ALNSF's studiedager Sandefjord 2001.

Artikkel i tidsskrift
Sear, J. Implication of aging on anesthetic drugs. Current Opinion in Anaesthesiology 2003.09.22

Artikkel i tidsskrift
Rassmussen, L.S m.fl. Does anaesthesia cause postoperativ cognitive dysfunction ? A randomised study of regional versus general anaesthesia in 438 elderly patients.  Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 47 2003.

Artikkel i tidsskrift
Asai,T. Koga,R. Vaughan,S. Respiratori Complications associated with tracheal intubation and extubation. British Journal of Anaesthesia. Nr 80 %3 1998.

Artikkel i tidsskrift   
Barr. G. BIS-nindex och AEP-index, två nya tekniker för att mäta narkosdjup. En experimentell studie av en period av awarness. Ventilen (2001) Nr 4.

Artikkel i tidsskrift
Biber, B och Wadenström. Nu gäller det att hålla huvudet kallt ! Läkartidningen. Nr 6. 2004.

Artikkel i tidsskrift
Bold.J m.fl. Influence of different volum replacement strategies on inflammation and endothelial activation in the elderly undergoing major abdominal surgery. Intensiv Care Med. 2004. Nr 30.

Artikkel i tidsskrift
Boris. P mfl. Pharmacological considerations during pregnancy. Current opinion in Anaesthesiology 2001. Nr 14.

Artikkel i tidsskrift
Dahl, V., Ræder, J. C. "Non-opioid postoperative ana1gesia". Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2000; no. 44, s. 1191-1203.

Artikkel i tidsskrift
Dieterich, H-J. Recent Developments in European Colloid Solutions. J. Trauma 2003.

Artikkel i tidsskrift
Green, R. 'The psychology of human error no. 16, s. 148-55. ". European Journal of Anaesthesiology 1999;

Artikkel i tidsskrift
Grover, B. A., Rush, J. M., Servoss, M. M. "Assessing sensory blockade with alcohol and pinprick after subaracnoid block". Journal of American Association of Nurse Anesthetist 1998; vol. 66, no. l, s. 77 -81.

617.96 An
Halldin M.A.B., Lindahl, S.G.E. Anestesi. Liber AB, Stockholm 2005.

Kap. 5 Anestesiapparat og andningssystem

Kap. 6 Anestesiologisk fysikk och medicinska teknikk

Kap. 7 Ventilatorer

Kap. 9 Materielvård

Kap. 12: Preoperativ bedömning

Kap. 14: S-markning

Kap. 15: Dokumentasjon

Kap. 16 Psykologiska och etiska aspekter

Kap. 17: Omvårdnad

Kap. 18: Hygien och sterilitet

Kap. 19: Arbeidsmiljon

Kap. 20: Den fria luftvagen

Kap. 28: Perioperativ overvakning

Kap. 48: Temperaturreglering och malign hyperterrni

Kap. 49 Prehospital akutsjukvård -ambulanssjukvård

Kap. 50: Overvakning och vård uppvakningsavdelningen

Kap. 51: Smitta

Kap. 52 Hjart-lungraddning

Kap. 53: Organisation och ekonomi

Kap. 54: Anestesiologisk forskning och forskarutbildning

Artikkel i tidsskrift
Howie, O. Anesthetic implications of necrotizing fasciitis. AANA 2003. Vol 71.|

Artikkel i tidsskrift
Holte. K. Wet vs. Dry in Major Surgery. Transfusion Alternatives 2004. Nr 6.

616.025 Tr
Høgevold, H. E. Traumemanual. Initialbehandling av den multitraumatiserte pasient ved Ullevål sykehus, Oslo 2006.

Artikkel i tidsskrift
Johr, M. (2004). Paediatric anaesthesia: inhaled or Intravenous technique ? Anaesthesiol    Reanim. Nr 29: 64-68.   

Artikkel i tidsskrift
Kalinowski.C. Strategies for prophylaxis and treatment for aspiration. BEST practice &   research. Vol 18. 2004.

Artikkel i tidsskrift
Kluger, M.T., Short, T.G. "Aspiration during anaesthesia: a review of 133 cases from the Austraulian Anaesthetic

Artikkel i tidsskrift
Incident Monitoring Study (AIMS)". Anaesthesia 1999; nr. 54, s. 19-26.

Artikkel i tidsskrift
Kotinemi,L. Outcome after minor surgery in children. Current opinion in Anaesthesiology. 2001. Nr 14.

Artikkel i tidsskrift
Koziol. C. A., Cuddeford, J., D., Moos, R. D. ..Assessing the Force Generated With Application of Cricoid Pressure". AORN  Jouranal 2000; vol. 72, no. 6, s. 1018- 1026.

Artikkel i tidsskrift
Kongsgaard. U m.fl. Transfusjon av gammelt bankblod-tid for nytenkning. TNLF nr 3. 2003.

Artikkel i tidsskrift
Kristensson-Hallstrom, I. "Parental Participation in Pediatric Surgical Care". AORN Journal 2000; vol.71, no. 5, s. 1021-1029.

Artikkel i tidsskrift
Napolitano.L. Current status of blood component therapy in surgical critical care. Curr Opin Crit Care. Nr 10. 2004

NAF konsensus. Regionalanestesi ved blødningsforstyrrelser/tromboseprofylakse.

Artikkel i tidsskrift
Rigg, R mfl. Epidural anaesthesia and analgesia and outcome of major surgery; a randomised trial. The Lancet . Vol 359, 2002.

Artikkel i tidsskrift
Randell. T. Haemodynamic responses to intubation:what more do we have to know ? ACTA Scandinavica 48; 393-395. 2004.

Artikkel i tidsskrift
Ræder, J. "Hva er anestesi?". Tidskrift for Den Norske Lægeforening 1996; nr. 25, s. 3015-3019.

Artikkel i tidsskrift
Ræder, J. "Kan postoperativ kvalme eller oppkast forutsies?", Tidskrift for Den Norske Lægeforening 2000; nr. 20, s. 2423-2426.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:37:45