Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSANEKL107 Klinisk emne, trinn 1 (Høst 2007–Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i anestesisykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet krever kunnskaper fra HSANE10107 Fordypning i sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige emner og Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse (20 studiepoeng), HSANE10207 Fordypning i medisinske og naturvitenskaplige emner for anestesisykepleie (10 studiepoeng) og HSANE10307 Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse. Fordypning. (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår) .

Innhold

Hovedtema:

·        Anestesisykepleierens ansvar- og funksjonsområde.

·        Forberedelse, mottagelse og gjennomføring og avslutning av anestesi til pasientkategori ASA 1 og 2.

·        Den gynekologiske pasient.

·        Den ortopediske pasient.

·        Den geriatriske pasient.

·        Pasienter med sykdommer i hjerte/kar.

·        Pasienter med endokrine sykdommer.

·        Anestesisykepleierens mellommenneskelige aspekt

·        Anestesisykepleierens problemløsende aspekt

·        Fagutvikling og undervisning

·        Administrasjon og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Det kliniske emnet vil fortrinnsvis foregå i anestesiavdelingen i Moss og Fredrikstad. Hensikten med praksisstudiet HSANEKL107 er at studenten skal utvikle funksjonsdyktighet som anestesisykepleier innen gitte avgrensede fagtemaer. Studenten skal vise progresjon, ta ansvar og i økende grad vise evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie.

Hovedpraksis skal i HSANEKL107 foregå ved følgende seksjoner:

 • Gynekologi.
 • Ortopedi.
 • Mave/tarm.
 • Mottak av pasient

 

Kriterier for ikke bestått praksis:

  1. Viser manglende respekt for pasientens eller de pårørendes menneskeverd, integritet og rettigheter.
  2. Bryter taushetsplikten.
  3. Viser manglende omsorg og etisk vurderingsevne.
  4. Tar ikke hensyn til pasient eller pårørendes behov.
  5. Viser sviktende teoretisk forståelse ( ASA 1 og 2) i forhold til: Observasjon, vurdering og tiltak ved planlegging/ gjennomføring og avslutning av anestesi.
  6. Feilvurderer pasientens tilstand og situasjon: innhenter ikke tilstrekklig opplysninger, identifiserer ikke problemer, mangler kunnskaper, jobber uselvstendig og er urealistisk i sine vurderinger.
  7. Sviktende dokumentasjon.
  8. Mestrer ikke medisins utstyr.
  9. Tar ikke ansvar og unndrar seg pasient eller arbeidsoppgaver.
  10. Fungerer ikke i team.
  11. Fungerer ikke under stress.
  12. Viser manglende vilje til veiledning og selvrefleksjon.
  13. Tar ikke initiativ i læresituasjonene. 

 

For øvrig gjelder §5 i Forskrift for rammeplan for anestesisykepleie

Praksis

Praksis vil være ca 12 uker. Samtlige studenter vil ha praksis ved anestesiavdelingen Sykehuset Østfold  avd Fredrikstad og Moss.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

o       Skriftlig målsetning som er utarbeidet i løpet av de tre første ukene av praksisemnet.

o       Refleksjonsnotat før evaluering. Notatet skal omhandle studentens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

o       Tilstedeværelse i praksis. Maks 10 % fravær.

 

Alle arbeidskrav må avlegges samme semester. Godkjente arbeidskrav er gyldige i ett semester.

Eksamen

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått etter punktene 1-13 under ' Organisering, undervisnings- og læringsformer'. Sensorer er praksisveileder og fagansvarlig ved høgskolen.

Ved karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden, inkludert alle arbeidskrav, avlegges på nytt.

Litteratur

I dette emnet skal studenten kunne vise til anvendelse av teori presentert tidligere inn i kliniske situasjoner.

Studenten skal også finne selvvalgt litteratur innenfor avgrensede områder.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 15:37:10