Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP10207 Innføring i sosialpolitikk, jus, sosiologi og sosialantropologi (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i barnevern.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnet HSBVP10107 Barnevernspedagogen, faget og yrket (10 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

 • Den historiske utviklingen av velferdsstaten
 • Det politiske systemets oppbygging og virkemåte
 • Ulike sosialpolitiske teorier og modeller
 • Forvaltningsapparatets oppbygging og funksjon
 • Forvaltningsrettslige grunnprinsipper
 • Juridisk metode og sentrale rettskildefaktorer som grunnlag for tolkning av rettsregler
 • Rettighets- og tvangsregler i velferdsretten
 • Sentrale samfunnsfaglige begreper og emner
 • Aktuelle sosiologiske perspektiver
 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Makt, avmakt, motmakt
 • Konflikt
 • Sosial ulikhet/kjønn
 • Relasjoner og fellesskap
 • Avvikende atferd
 • Aktuelle antropologiske perspektiver
 • Ulike differensieringsprosesser
 • Etnisitet og arbeid med minoriteter
 • Helse og sykdom

Undervisnings- og læringsformer

I emnets fem første uker er temaene sosialpolitikk og jus. De siste fem ukene er temaene sosialantropologi og sosiologi.

Egenstudier, arbeid i basisgrupper med og uten veileder, seminarundervisning, forelesninger.

9 notater leveres i Blackboard til fastsatte datoer, 6 individuelle notater og 3 i gruppe. 

Det gis tilbakemelding på 3 notater i seminarer. Medstudenter gir tilbakemelding på 3 notater. Basisgruppeveileder gir tilbakemelding på 3 notater.

Det er 8 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Studentene skriver en veiledningslogg i gruppe som leveres i Blackboard innen en gitt frist.

Blackboard brukes i undervisningen og det forutsettes at studentene er aktive brukere av læringsplattformen.

Praksis

Ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av 9 notater i Blackboard innen de gitte frister.
 • Deltakelse på basisgruppeveiledning. Se 'Obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet' i studieplanen for krav til frammøte.
 • Innlevering av veiledningslogg i gruppe innen gitt frist
 • Gjennomføring av en studiesamtale må være gjennomført.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som Studieplanen. Se Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften, arbeidskrav for nærmere bestemmelser vedrørende arbeidskrav.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A-F. Det benyttes to interne sensorer.

Litteratur

Artikkel i tidsskrift
Dybvik, K. A. (2005). Varig tilrettelagt arbeid og brukernes nettverk.
I: SOR-Rapport, , nr. 3, s. 24-34. (9 sider)

303.482 Er
Eriksen, T. H. & T. A. Sørheim (2003). Kulturforskjeller i praksis : perspektiver på det flerkulturelle Norge, 291 s. (3. utg). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31128-5. (150 sider)
s. 34-91, 127-200. 216-236

302.5 Go
Goffman, E. (1975). Stigma : om afvigerens sociale identitet, 206 s. Copenhagen : Gyldendal
ISBN 87-00-24582-8. (67 sider)
s. 13-33, 34-48, 48-59, 60-61, 136-157

361.6 Ha
Halvorsen, K. (2005). Grunnbok i helse- og sosialpolitikk, 464 s. (3. utg ). Oslo : Universitetsforl.
ISBN 82-15-00742-2. (130 sider)
Kap. 1: Sosialpolitiske idealer, mål og virkemidler s. 19-58
Kap. 2: Velferdsstatens framvekst og rolle s. 59-98
Kap. 3: Levekår, helse og sosial problem s. 99-149

320.9481 Ha
Hanssen, G. S., S. I. Vabo & M. K. Helgesen (2005). Politikk og demokrati : en innføring i stats- og kommunalkunnskap, 328 s. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-32659-2; 978-82-05-32659-0. (162 sider)
Kap. 1: Profesjonsutøver i et demokrati s. 15-24
Kap. 2: Grunnbegrep i statsvitenskap s. 26-52
Kap. 3: Statsforvaltningen og den parlamentariske styringskjeden s. 57-65
Kap. 5: Storting og regjering s. 96-122
Kap. 6: Forvaltningen s. 125-139
Kap. 7: Fylkeskommunen og det regionale nivået s. 143-159
Kap. 8: Politisk organisering i kommunen s. 162-187
Kap. 9: Organisering av administrasjonen og tjenesteproduksjonen i kommunen s. 190-211
Kap. 10: Forholdet mellom stat og kommune s. 226-237

302.5 Ho
Hove, O. (2001). Stigma : teoretiske tilnærminger til stigma og til forholdet mellom stigma og sosiale ytelser - en kritisk drøfting, 70 s. Oslo : Høgskolen i Oslo, Avdeling for økonomi-, kommunal og sosialfag ISBN 82-579-4034-8. s. 7-26 (19 sider)

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2005). Velferdsrett I, 521 s. (3. utg ). Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-34225-3. (175 sider)
kap. 3.2: Retten til opplæring s. 117-122
kap. 4: Retten til sosiale tjenester s. 147-182
kap. 5: Retten til helsehjelp s. 185-202
kap. 6: Sykdomsbaserte trygdeytelser s. 233-279
kap 8: Folketrygdens pensjonssystem s. 321-326
kap. 9: Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven s. 357-375
kap 10.5: Menneskerettigheter som beskytter den personlige integritet s. 393-402
kap. 10.10: Psykisk helsevernloven - den viktigste tvangsloven s. 404-433

344.041 Oh
Ohnstad, B. (2004). Juss for helse- og sosialarbeidere : en innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode, 365 s. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN 82-450-0180-5. (41 sider)
kap. 2: Begrepet juss, reglenes funksjon og ulike typer regler s. 19-35
kap. 6: De viktigste generelle forvaltningslovene s. 83-108

301 Sc
Schiefloe, P. M. (2003). Mennesker og samfunn, 502 s. Bergen : Fagbokforl. ISBN 82-7674-769-8.
(300 sider)
s. 17-39, 39-49, 61-108, 109-111, 120-121, 191-222, 225-260, 263-304, 307-349, 355-378, 381-425

344.03 Kj
Syse, A. & A. Kjønstad (2003). Velferdsrett II : de sosiale tjenestene,
383 s. (2. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30592-7. (59 sider)
kap. 5: Barnevernsloven - særlig om frivillige tiltak s. 187-246

362.7089 Th
Thomsen, K. M. & B. R. Larsen (1994). En innvandrer krysser våre spor : om samarbeid og barnevern,
167 s. Oslo : Ad notam Gyldendal ISBN 82-417-0257-4 (19 sider)
s. 25-43

344.03 So
Sosial- og helsedepartementet (1998). Tilleggsrundskriv til Rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m v : Omsorgslønn, 13 s. (Rundskriv I-42/98)
www.regjeringen.no

344.03 So
Sosialdepartementet (1992). Lov om sosiale tjenester mv, 248 s. Oslo : Sosialdepartementet
(Rundskriv I-1/93)

362.483 So
Sosialdepartementet  (2000). Brukerstyrt personlig assistanse, 11 s. Oslo : Departementet.
(Rundskriv I-20/2000)  
 www.regjeringen.no

362.16 Om
Sosial- og helsedepartementet (1997) Omsorgsbolig : en veileder, 28 s. Oslo : Sosial- og helsedepartementet : Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Rundskriv I - 29/97, H - 24/97 B) www.regjeringen.no

346.0138 Lo
Lov om sosiale tjenester kapittel 4A (2004). , 91 s. Oslo : Sosial- og helsedirektoratet
(Rundskriv IS-10/2004)  ISBN 82-8081-049-8.
www.regjeringen.no

Lover
Lov om sosiale tjenester mv
Lov om helsetjenesten i kommunene
Lov om barneverntjenester
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova)
Lov om barnehager
Lov om folketrygd
Lov om psykisk helsevern
Lov om behandlingen i forvaltningssaker (forvaltningsloven). .
www.lovdata.no

 

Totalt                                                                                                                                                                                  1076

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 02:38:31