Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSFELA07 Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

  • bachelor i vernepleie, heltid og deltid
  • bachelor i barnevern
  • bachelor i sosialt arbeid
  • bachelor i sykepleie
  • bachelor i bioingeniørfag

Undervisningssemester

1. semester (høst) for alle studieprogrammene.

Innhold

Teorier om kommunikasjon og holdninger i helse- og sosialfaglig arbeid.  Teorier om ulike måter vi kommuniserer på - verbal- og nonverbal kommunikasjon, aktiv/passiv lytting og metakommunikasjon. Omsorg og humor i kommunikasjon. Kommunikasjon og kulturforskjeller. Kommunikasjon og fordommer. Konflikt, konfliktmestring og konfliktbearbeiding.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, basisgruppearbeid, veiledning, arbeid med oppgaver, individuelt arbeid, repetisjonspanel.

 

Blackboard brukes i undervisningen og det forutsettes at studentene er aktive brukere av læringsplattformen

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Gruppeframlegg. Basisgruppen velger fritt et tema innenfor det som har å gjøre med kommunikasjon mellom mennesker, og de utfordringene vi stilles overfor når vi skal lytte til og/eller formidle noe til andre. Gruppene presenterer sitt arbeid i et seminar. Tilhørere på seminaret skal gi tilbakemelding på hva en oppfattet som det vesentlige av budskapet, om formidlingen (formen) virket , og om en synes det var noe å forbedre eller lære av det. Godkjent framlegg forutsetter tilstedeværelse i seminaret.
  • Deltakelse i basisgruppeveiledning. Se "Obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet" i studieplanen for krav til fremmøte.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften for nærmere bestemmelser vedrørende arbeidskrav.

Eksamen

Skriftlig gruppeoppgave på maksimalt 3000 ord som leveres til fastsatt tid. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

 

Fellespensum

303.482 Da
Dahl, Ø. (2001). Møter mellom mennesker : interkulturell kommunikasjon, 248 s. Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 82-00-45368-5. (157 sider)
Kap. 1-6, s. 15-173

302.2 Ei
Eide, T. & H. Eide (2004). Kommunikasjon i praksis, 319 s. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-30184-0. (187 sider)
Kap. 1, s. 15-30
Kap. 2, s. 32-74
Kap. 3, s. 75-105
Kap. 5, s. 124.152
Kap. 6, s. 155-176
Kap. 7, s. 177-201
Kap. 8, s. 206-219

Artikkel i tidsskrift
Husom, N. (2002). Det var en gang 101 historier om sykehuskonflikter : vi intervjuer Morten Skjørshammer. I: Tidsskrift for Den norske lægeforening, vol. 122, nr. 14, s. 1422-1423. (2 sider)
www.tidsskriftet.no

371.4 Pe
Pettersen, R. C. & J. A. Løkke (2004). Veiledning i praksis : grunnleggende ferdigheter, 278 s. Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-15-00494-6.
Kap. 13, s. 214-227 (13 sider)

Til sammen fellespensum: 359 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 02:38:16