Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Lasse Johnsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSHOS10107 Grunnleggende organisasjon og ledelse (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

Følgende tema berøres:

 • Generell organisasjonsteori
 • Spesielt om profesjonelle organisasjoner
 • Organisasjonskultur - generelle perspektiver
 • Samarbeid og konflikter mellom profesjoner
 • Ledelse i profesjonelle organisasjoner til brukerne
 • Organisering av brukerstyrte tiltak
 • Brukernes innflytelse i planleggings- og endringsprosesser
 • Organisering av helse- og sosialsektoren
 • Beslutningsprosesser og hvordan disse kan påvirkes i helse- og sosialsektoren
 • Aktuelle politiske prioriteringer og rammer i helse- og sosialsektoren
 • Rettslige og etiske rammer for utøvelse av ledelse i helse- og sosialsektoren

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres i løpet av 1. semester.  Emnet gjennomføres i form av 4 samlinger á 2-3 dagers varighet. Undervisnings-/læringsform er dialogbasert undervisning og selvstudium. Det vil bli gitt opplæring i bruk av IKT-baserte tjenester. Denne undervisningen vil danne grunnlaget for veiledning mellom undervisningssamlingene.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • Det kreves 80% tilstedeværelse i undervisning.
 • Godkjenning av 500 sider valgfritt pensum. Pensumlisten må leveres til nærmere fastsatt frist. Ved 'ikke godkjent' kan pensumlisten omarbeides inntil to ganger.
 • Individuelt refleksjonsnotat i etikk og jus på max 1000 ord. Notatet må leveres til nærmere fastsatt frist. Ved 'ikke godkjent' kan notatet omarbeides inntil to ganger.

 Godkjente arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.

Eksamen

Individuell semesteroppgave med et omfang på 3500 ord (+/- 10%).

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

Obligatorisk pensumlitteratur:

Forfatter

Tittel

Sider

Bolmann, L og Deal, T E

Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse

Ad. Notam 1998

360

Sosial- og helsedirektoratet

Rundskriv om pasient-rettighetsloven

Rundskriv IS-12/2004

www.shdir.no

60

Flermoen, S

Søkelys på organisasjon og ledelse

Fagbokforlaget

220

Jacobsen

Hvordan gjennomføre undersøkelser?

Høyskoleforlaget

2002

400

Kaufmann og Kaufmann

Psykologi i organisasjon og ledelse, del 2,4 og 5

Fagbokforlaget 1998

250

Nylehn, B & Støkken A M

De profesjonelle

Kap 1-9

Universitetsforlaget 2002

145

Repstad , P

Dugnadsånd og forsvarsverker - kap. 1-4 og 12

Tano 1993

160

Ramsdal Skorstad

Privatisering fra innsiden

Fagbokforlaget 2004

500 sider valgfri litteratur kommer i tillegg. Det valgfrie pensum skal godkjennes av høgskolen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 02:38:28