Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSINT10207 Fordypning i medisinske og naturvitenskaplige emner for intensivsykepleie (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i videreutdanning for intensivsykepleie.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

Hovedtema:

  • Fysiologi og patofysiologi
  • Grunnleggende farmakologi
  • Anestesiologi og kirurgi
  • Intensivmedisin og behandling
Kunnskaper i emnet danner, sammen med kunnskaper fra HSINT10107  grunnlaget for forståelse og innsikt i HSINT10307, samt de kliniske emnene (HSINTKL107 og HSINTKL207).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurderingsordning. I det teoretiske emnet og som grunnlag i PBL-arbeidet tas det utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentenes egne kliniske emner.

 

Temaene vil i økende grad vektlegges i de kliniske emnene. Det stimuleres til refleksjon fra både lærere og praksisveiledere gjennomgående i hele studiet.

 

Studenten skal levere inn tre arbeider til formativ vurdering som tar utgangspunkt i tematikken under 'Innhold og oppbygging' over.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Deltakelse i PBL-gruppen
  • Test i farmakologi og medikamentregning

Eksamen

Individuell muntlig eksamen med varighet ca. 30 minutter. Muntlig eksamen baserer seg på innleverte PBL-arbeider i emnet. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått av to sensorer som begge kan være interne.

Litteratur

Obligatorisk litteratur:

Haug, E., Sand, O. og Sjaastad, Ø.V. (2006).Menneskets fysiologi. Oslo: Gyldendal Akademisk  kapittel 3, 5, 7, 10 og 13. 237 sider.

Guyton & Hall. (2006). Textbook of medical physiology. Philadelphia: W.B. Saunders company. Kapittel 9-11, 14, 24, 37, 40, 41 og 78. 91 sider

Renck, H. (2003).  Svikt av vitala funktioner. Torekov: Aniva forlag. Kapittel 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12 og 16. 225 sider

Stokland, O.( 2005).  Kardiovaskulær intensivmedisin. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 456 sider

Antall sider totalt: 1009

Anbefalt litteratur:

Bielecki, T. og Børdahl, B. (1999). Legemiddelhåndtering. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Brodal, P.(2007). Sentralnervesystemet. Oslo: Universitetsforlaget.

Callesen, T., Antonsen, K. m.fl.(2005). Den akutte patient. København: Munksgaard.

Fagerhol, M.K. og Solheim, B.G. (1995). Immunologi og transfusjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, T og Stubberud, D.-G. (2006). Intensivsykepleie. Oslo: Akribe forlaget.

Gustafsson, K.S.( 2003). Kvinnohjärtan. Lund: Studentlitteratur.

Guyton & Hall.( 2006). Textbook of medical physiology. Philadelphia: W.B. Saunders company.

Haldin, M. og Lindal, S. ( 2005). Anestesi. Stockholm: Liber AB.

Haunsø, S., Hansen N.E. m/fl. (2004). Medicinsk kompendium bind 1 og 2. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck .

Hovig, B. og Lystad, A. (2001).  Infeksjonssykdommer - epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Hovind, I.( 2002).  Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlaget.

Jacobsen, D. og Vennerød, A.M. (1999). Farmakoterapi for helsepersonell. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Kofstad, J. (1995). Blodgasser, elektrolytter og hemoglobin. Aurskog: Tano A/S.

Morton, P.G.et al. (2005). Critical care nursing, a holistic approach. Philadelphia:  Lippincott, Williams & Wilkins, Eight eddition.

Netter, F.(1992). The Ciba collection of medical illustrations, volume 5, HEART. CIBA.

Opdahl, H. (2001). Kompendium i Oksygentransport og oksygeneringssvikt. Oslo: AGA.

Ræder, M.G.( 2007). Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin. Ullevål universitetssykehus, universitetet i Oslo.

Simonsen, T. og Aarbakke, J.(2004). Illustrert farmakologi. Bind 1+2. Bergen: Fagbokforlaget.

Stadil, F, Lund, B. og Nordling, J. (2003). Kirurgisk kompendium Bind 1+2. København: Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck.

Stokke, O.(1997). Klinisk biokjemi og fysiologi. Oslo:  Universitetsforlaget.

Tjade, T.(2002). Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. Bergen: Fagbokforlaget.

Wikström, J.(2006). Akutsjukvård. Lund: Studentlitteratur.

Wyller, V.B. (2005). Det friske og det syke mennesket. Oslo: Akribe forlaget.

Selvvalgt litteratur under HSINT10207: 200 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 02:37:58