Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSPAR10207 Etikk, jus og kommunikasjon (Høst 2007–Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Paramedic, videreutdanning for ambulansepersonell.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Innhold

Helselovgivningen er en naturlig del av dette emnet. Videreutdanningen tar utgangspunkt i aktuelt lovverk som er styrende for ambulansepersonalets yrkesutøvelse. Videre er etikk og etisk refleksjon sentralt her. Som ferdig utdannet paramedic, må vedkommende regne med å være veileder for fremtidens paramedicstudenter, derfor vektlegges det å kjenne til sentrale veiledningsbegreper og forutsetninger som er viktige. Samtidig vil studenten oppleve under yrkesutøvelsen at han eller hun må veilede pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Derfor er det avgjørende å ha god kunnskap om kommunikasjon og veiledning.

 

Faglige kjerneområder er:

·        Etikk

·        Veiledning

·        Refleksjon

·        Kommunikasjon

·        Jus, med vekt på lovverket som regulerer

ambulansepersonalets funksjons- og ansvarsområder

·        Begrepene; ansvar, forsvarlighet og delegasjon

·        Taushetsplikten

·        Dokumentasjon

Undervisnings- og læringsformer

Skolesamlinger i alt åtte dager. Det er ingen hospitering knyttet til dette emnet.

Undervisnings-/læringsform er problembasert læring. I tillegg kan nettstøttet undervisning bli benyttet, bl.a. i forbindelse med veiledning på arbeidskrav.

Praksis

Ingen hospitering. Parallelt med videreutdanningen arbeider studenten i ambulansetjenesten, dette benevnes praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

o       Det er en skriftlig innlevering med et omfang på 800 - 1000 ord, som leveres innen fastsatt frist. Innleveringer som vurderes til 'ikke godkjent' kan omarbeides inntil to ganger.

o       Det kreves tilstedeværelse på 90% i teori- og praksisstudiene.

o       Godkjent målsetting for praksis, som leveres innen fastsatt frist. Innleveringer som vurderes til 'ikke godkjent' kan omarbeides inntil to ganger.

Eksamen

Hjemmeoppgave over 4 uker med et omfang på 2.500 ord (+/- 10%).

Karakterregel bestått/ikke bestått.

Litteratur

Obligatorisk pensumlitteratur vil bli valgt ut fra følgende:

371.4 Gj
Gjems, L. (1995) Veiledning i profesjonsgrupper, Universitetsforlaget

Artikkel i tidsskrift
Langslet, G.J. (1996) Løft av organisasjoner, Fokus på familien nr. 2/1996

371.14 La
Lauvås, P., Lycke, K.H. & Handal, G. (2004) Kollegaveiledning i skolen, Cappelen, Kap. 1, 2, 3 og 4

Artikkel i tidsskrift
Nortvedt, P. & Mengshoel, A.M. (2001) Etiske refleksjoner - en viktig del av det kliniske skjønn, Fysioterapeuten, nr. 04/2001

361.322 Oh
Ohnstad, A. (1998) Den gode samtalen, Det norske samlaget

616.025 Sa
Sanders, M.J. (2005)  Mosby's Paramedic Textbook, Mosby Lifeline

371.4 Tv
Tveiten, S. (2002)  Veiledning: mer enn ord, Fagbokforlaget

170 Ve
Vetlesen, A.J. & Nortvedt, P. (1996) Følelser og moral, Ad Notam Gyldendal

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:38:22